Årsplan 2020

 1. Udvalgsbetjening: I alt afvikles omkring 180 årlige udvalgsmøder.
  IF betjener: IF-udvalget med otte udviklingsudvalg samt et fagligt udvalg.
  MI betjener: MI-udvalget med syv udviklingsgrupper, seks faglige udvalg samt P 16 og P 17.
  Inden for hvert af disse områder udføres en række opgaver og aktiviteter, der er aftalt med de respektive udvalg.
 2. Uddannelsesarbejdet: Vedligehold, udvikling, implementering og markedsføring af nye uddannelser, nye AMU-kurser, nye fag og nye prøver. Industriens Uddannelser betjener 39 erhvervsuddannelser og 44 FKB’ere med ca. 900 AMU-kurser. Et særligt fokus i 2020 er implementering af prøver til AMU-kurser i forlængelse af Trepartsaftalen på VEU-området. Prøverne er obligatoriske fra 1. januar, og der skal opsamles erfaringer. Industriens Uddannelser understøtter prøverne med et digitalt system, som færdigimplementeres i starten af året. Derudover skal erfaringerne med den nye udbudsstruktur på AMU-området høstes. På eud-området vil der være fokus på håndtering af konsekvenserne af den nye eud-aftale fra efteråret 2018, samt effekterne af implementering af trepartsaftale om flere praktikpladser. Endvidere sættes der fokus på nye teknologier, hvor særligt udviklingen inden for digitalisering og automation bliver centralt.
 3. LUU-arbejdet: Der er fokus på at skabe et tættere samarbejde med lokale uddannelsesudvalg (LUU). På 39 skoler er der 144 LUU, der dækker industriens uddannelser. Organisationerne har udpeget ca. 970 LUU-medlemmer. Antallet af udvalg er reduceret med seks i forhold til 2019 som følge af Trepartsaftalen på VEU-området.
 4. Styrke erhvervsuddannelsers synlighed og image gennem events. I januar gennemføres DM i Skills med 9 konkurrencefag og 5 demo-fag fra Industriens Uddannelsers område. I oktober uddeles ML-Prisen til 25 nyudlærte svende.
 5. Konferencer: Med det formål at fremme den faglige udvikling og styrke samarbejdet med centrale faglige aktører holdes en række faglige konferencer inden for epoxy, plast, procesindustrien og svejsning. I november afholdes seminarer og fælleskonference for de faglige bidragsydere fra IF- og MI-udvalgets områder.
 6. AMU-bevillinger: Vi skal igangsætte og færdiggøre 108 udviklingsaktiviteter fordelt på arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmateriale og faglæreruddannelser. Hertil kommer 6 analyser. I alt skal vi gennemføre analyser og udviklingsaktiviteter for ca. 4,6 millioner kroner.
 7. Svendeprøveadministration: Vi skal indkalde til 500 prøver og lave aftaler med 1.000 skuemestre. Vi skal udstede 4.500 svendebreve og uddannelsesbeviser.
 8. Virksomhedsgodkendelse: 11.800 virksomheder er godkendt som praktiksted. De har over 45.000 godkendte praktikpladser. Vi forventer at behandle 2.000 ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at blive godkendt som praktiksted. Det medfører cirka 3.000 praktikpladser. Omkring 1.500 virksomheder bliver besigtiget. Systemet Elektronisk Virksomhedsgodkendelse (EVG), som Industriens Uddannelser ejer og driver, anvendes i alt af syv uddannelsessekretariater. Vi arbejder løbende på at udvikle systemet og effektivisere arbejdsgange for virksomhedsgodkendelse.
 9. Uddannelsestid: Vi forventer at afgøre 500 sager om uddannelsestid.
 10. Klagesager: Vi forventer at behandle 30 klager over afslag på optagelse i eller udmeldelse af skolepraktik. Vi forventer at behandle fem klager over svendeprøver.
 11. Statistik: Industriens Uddannelser udarbejder fire årlige eud-statistikker og to årlige AMU-statistikker, der formidles på hjemmesiden og via nyhedsbreve.
 12. Vi skal udarbejde redegørelser til ministeriet om erhvervsuddannelser og AMU.
 13. Vi skal udarbejde analyser, der afdækker faglærte og ikke-faglærtes kompetencebehov inden for industrien.
 14. Svejsepas: Industriens Uddannelser bistår med at udstede svejsepas på både stål- og plastområdet.
 15. Kompetencefonde: Industriens Uddannelser håndterer udbetaling og drift af tre fonde (IKUF, SFKF og TMKF) – herunder fondenes hjemmesider, administrative systemer og regnskaber.
 16. IKUF har valgt Industriens Uddannelser som sekretariat for Den Opsøgende Konsulenttjeneste. Vi vil derfor også i 2020 besøge virksomheder og vejlede om uddannelsesmuligheder og brugen af IKUF og andre refusionsmuligheder på uddannelsesområdet samt overføre viden om uddannelsesbehov til Industriens Uddannelser.
 17. EKUF har ligeledes valgt Industriens Uddannelser til at håndtere Den Opsøgende Konsulenttjeneste på deres overenskomstområde.
 18. amukurs.dk: Drift og udvikling af amukurs.dk - både indhold og funktionalitet – herunder daglig dialog med nuværende og potentielle nye brugere. Desuden varetagelse af projektorganiseringen af arbejdet med portalen i relation til de tilkoblede uddannelsesudvalg.
 19. Portalen faglært.dk forventes udfaset, da funktionerne på portalen bliver tilgængelige på offentlige portaler.
 20. Økonomistyring af 18 selvstændige regnskaber og en række projekter.
 21. Industriens Uddannelser indgår i et driftsfællesskab med seks uddannelsessekretariater, der tilsammen arbejder for 25 faglige udvalg, med det formål at fremme kvalitet, effektivitet og samarbejde, hvor det skønnes værdifuldt. Bl.a. rådgiver vi TUR og SUS i juridiske spørgsmål, ligesom vi bistår flere sekretariater på ad hoc basis med dataudtræk på uddannelsesområdet.
 22. Vi leverer sekretariatsbetjening til og deltager i udviklingen af Hands-on projektet, herunder gennemførelse af kampagnen Hands-on Live.
 23. Projekter vi selv varetager, eller som vi følger fx forskningsprojekter, erhvervs-PhD, AMU, AUB, fondsstøttede projekter eller projekter med støtte fra fx regioner. Vi skal udfolde vores AUB strategi i perioden.
 24. Revidere kommunikationsstrategien fra 2018, som skal understøtte, at flere vælger industriens erhvervsuddannelser og AMU-kurser, samt at Industriens Uddannelser og Industriens Uddannelsers udvalg fremstår visionære og ambitiøse. Arbejdet med kommunikationsstrategien vil i 2020 have fokus på at understøtte vores strategi frem mod 2025.
 25. Arbejde med afdækning af muligheder og konsekvenser af digitaliseringbredt set inden for vores arbejdsfelt med det for øje at skabe bedre viden og service.
 26. Fortsat implementere og øge brugen af administrative robotter, digitale mødeværktøjer og andre løsninger, der gør opgaveløsningerne enklere og mere effektive.
 27. Følge, påvirke og samtidig tilpasse vores systemer og processer som konsekvens af STIL’s markedsgørelse af deres studieadministrative systemer i tæt samarbejde med andre uddannelsessekretariater.
 28. Påbegynder implementeringen af vores nye strategi for perioden 2020 – 2025, der er koncentreret om syv temaer, som tilsammen indeholder 58 initiativer.
 29. Implementere nye regler for it-sikkerhed, persondata og –beskyttelse.
 30. Fortsætter implementeringen af vores it-strategi herunder etablere et nyt medlemsregister til LUU-medlemmer og andre udvalgsmedlemmer eller faglige bidragsydere med tilknytning til vores opgaver samt påbegynde udviklingen af EVG 4.0.

Årshjul

1. kvartal

Januar

 • DM i Skills
 • Regulering af svendeprøvegebyr (JAI)
 • Udarbejdelse af årsrapport/regnskab (ØKO)
 • FOU-konference (IF/MI)

Februar 

 • Samarbejdsudvalgsmøde (DIR)
 • Revision (ØKO)
 • Easy-P statistik kan hentes for foregående år
 • Cirius ansøgningsfrist, partnerskab
 • Udvalgsmøder
 • Spørgeskemaundersøgelse vedr. AMU-behov 
 • Husets årsberetning fra det forgangne år (DIR/MI/IF)
 • Årsplan

Marts

 • Afregning med UVM af ad-hoc puljemidler
 • Registrering på EMU.dk af udviklet skolemateriale og projekter fra puljemidler
 • Arbejdsmiljøudvalgsmøde (DIR)
 • Cirius, Leonardo-projekter
 • Udvalgsmøder
 • Høring om ændringer i uddannelsesordninger 

2. kvartal

April

 • Bestyrelsesmøde (DIR)
 • Fælles formandsskabsmøde
 • Opdatering af uddannelsesordninger
 • Behovsredegørelse, AMU
 • Kvartalsregnskab, 1. kvartal (ØKO)
 • Deadline AUB-ansøgninger (MI/IF)
 • Industriens Uddannelsers årsberetning udsendes (DIR/MI/IF)

Maj

 • Samarbejdsudvalgsmøde (DIR)
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (hvert 2. år) (DIR)
 • Gennemførelse af Medarbejderudviklingssamtaler (DIR)
 • Første udkast for budget næstkommende år (ØKO)

Juni

 • Bestyrelsesmøde (DIR)
 • Fælles formandskabsmøde
 • Konference for Udviklingsgrupperne
 • Udvalgsmøder (MI/IF)

3. kvartal

Juli

 • Halvårsregnskab (ØKO)

August

 • Bestyrelsesmøde (DIR)
 • Fælles formandskabsmøde
 • Samarbejdsudvalgsmøde (DIR)
 • Ansøgningsfrist TUP
 • Svejsekonference

September

 • IU-dag (DIR)
 • Sikkerhedsudvalgsmøde (DIR)
 • AUB-frist
 • Udvalgsmøder
 • FOU projektansøgningsfrist
 • Udviklingsredegørelser til UVM
 • Epoxy-konference

4. kvartal

Oktober

 • Statusmøde for AMU i UVM
 • Forhåndsanmeldelse, AMU
 • ML-prisen (MI)
 • Mary og Henrys legat
 • Kvartalsregnskab, 3. kvartal
 • Strategi og visionsrevision (DIR)

November

 • Bestyrelsesmøde (DIR)
 • Fælles formandskabsmøde
 • Metalindustriens Lærlingeudvalgs Jubilæumslegat
 • Samarbejdsudvalgsmøde (DIR)

December

 • Udvalgsmøder
 • Bilagsrevision (ØKO)
 • Forberedelse til årsafslutning (ØKO)

Kontakt

Henrik Amdi Madsen

Direktør

Telefon

33 77 91 04

Mobil

21 44 07 65

E-mail

ham@iu.dk