Information om covid-19

Colourbox43900284 Covid19 Ny

Udbruddet af covid-19 har indflydelse på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Læs her om, hvordan du skal forholde dig som arbejdsgiver, elev/lærling/kursist eller skole.

Hold dig opdateret om dette emne ved at klikke på 'Abonnér på denne side' i højre side. 

Fagligt efterslæb og supplerende skoleundervisning

Dette afsnit er sidst redigeret den 30. juni 2021

Reglerne om supplerende skoleundervisning som følge af fagligt efterslæb er videreført i bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever på ungdomsuddannelser i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19, som træder i kraft den 30. juni 2021.

Bekendtgørelsen indeholder følgende:

Institutionen kan tilbyde supplerende skoleundervisning på henholdsvis GF2 og hovedforløbet:

 • Op til 2 kalenderuger for eleverne på holdGF2 ud fra en konkret vurdering af, at eleverne på holdet skal indhente et væsentligt fagligt efterslæb. Varigheden af elevernes GF2 må ikke forlænges ud over den 31. juli 2021.
 • Op til 4 kalenderuger for den enkelte elevGF2 ud fra en konkret og individuel vurdering af, at eleven skal indhente et væsentligt fagligt efterslæb. Varigheden af elevens GF2 må ikke forlænges ud over den 15. september 2021.
 • Op til 5 kalenderuger for den enkelte elev på et hovedforløb. Dette vil være ud fra en konkret og individuel vurdering af, at eleven ikke har fået tilstrækkelig praktisk undervisning i sidste skoleperiode til at kunne blive indstillet til og bestå den afsluttende prøve. Elevens uddannelsestid må ikke forlænges ud over den 15. september 2021.
 • NYT: Op til 1 kalenderuge for den enkelte elev på et hovedforløb. Dette vil være ud fra en konkret og individuel vurdering af, at eleven ikke har fået tilstrækkelig praktisk undervisning i skoleperioderne. Elevens uddannelsestid skal afsluttes senest den 31. december 2021.

For elever med uddannelsesaftale gælder det fortsat, at det faglige udvalg skal godkende forlængelse af uddannelsestiden iht. § 59 i erhvervsuddannelsesloven, og at elev og virksomhed skal forlænge uddannelsesaftalen. Hvis parterne ikke aftaler en forlængelse af uddannelsesaftalen, skal eleven optages i skolepraktik dagen efter aftalens udløb, og til og med den afsluttende prøve.

 

Mundbind og visir

Denne side er sidst redigeret den 14. juni 2021

Fra den 14. juni 2021 er der ikke længere krav om mundbind eller visir på ungdoms- og voksenuddannelserne.

Krav om corona-pas

Dette afsnit er sidst redigeret den 29. november 2021

Fra mandag den 29. november 2021 skal der fremvises gyldigt coronapas på ungdoms- og voksenuddannelser samt forberedende uddannelser. Det gælder både elever, kursister, deltagere, personale og besøgende. Det har Folketingets epidemiudvalg besluttet efter indstilling fra Epidemikommissionen. 

Følgende vil være undtaget for krav om fremvisning af gyldigt coronapas:

 • Elever på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) samt personer, som er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne.
 • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en COVID-19-test.
 • Personer under 15 år.
 • Personer, der af skolen eller institutionen ikke vurderes at være omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 14 dage gammelt.

Skolen eller uddannelsesinstitutionen skal mindst to gange ugentligt gennemføre stikprøvekontrol af, om de omfattede personer har et gyldigt coronapas. Såfremt de ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan de ikke få adgang til skolens lokaliteter.

Skolen eller uddannelsesinstitutionen kan ikke tilbyde nødundervisning til elever, kursister eller deltagere, som ikke kan fremvise gyldigt coronapas.

Der er indført krav om coronapas på statslige arbejdspladser. Det betyder, at fri- og privatskoler, efterskoler, frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser skal pålægge deres ansatte at forevise et gyldigt coronapas. Der henvises her til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som fastsætter regler for denne målgruppe.

Optagelse i skolepraktik

Dette afsnit er sidst redigeret 3. april 2021

Initiativer som udløb den 31. december 2020, og som ikke er blevet forlænget

 • Karensperioden suspenderes midlertidigt for elever, der afslutter deres grundforløb.
 • Elever, hvis uddannelsesaftale er ophævet i prøvetiden, skal midlertidigt ikke bevise, at de har mistet aftalen uforskyldt for at kunne optages i skolepraktik.
 • Elever, som mister ny mesterlæreaftaler, kan optages i skolepraktik på samme vilkår som øvrige erhvervsuddannelseselever.

Ekstraordinær skolepraktik på uddannelser, hvor der ikke i forvejen udbydes skolepraktik
Erhvervsskoler har mulighed for at udbyde skolepraktik i uddannelser, hvor der normalt ikke udbydes skolepraktik. Dette gælder til og med 15. juli 2021. I perioden fra 1. januar 2021 til 15. juli 2021 kan erhvervsskoler kun oprette ekstraordinær skolepraktik på de uddannelser, hvor de allerede i 2020 har oprettet ekstraordinær skolepraktik.

Skolerne skal endvidere være opmærksomme på, at karensperioden på en måned ikke længere er suspenderes pr. 1. januar 2021. Karensperioden skal derfor være afsluttet, inden eleven kan påbegynde skolepraktik.

Elever, der senest den 15. juli 2021 uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale, kan optages i ekstraordinærskolepraktik under forudsætning af, at eleven senest 15. juli 2021 giver skolen meddelelse om ophævelsen. Skolen skal hurtigst muligt træffe afgørelse om, hvorvidt eleven uforskyldt har mistet aftalen, så eleven kan tilbydes og acceptere tilbud om at påbegynde ekstraordinær skolepraktik senest 1. august 2021.

​Muligheden for at udbyde ekstraordinær skolepraktik gælder i tilfælde, hvor institutionen er godkendt til udbud af hovedforløbet og hvis institutionen har haft aktivitet på hovedforløbet inden for det seneste år forud for det tidspunkt, hvor institutionen påbegynder udbuddet af ekstraordinær skolepraktik i hovedforløbet.

Elever som kun mangler den afsluttende prøve/svendeprøven
Elever kan blive optaget i skolepraktik, hvis de ikke opfylder betingelserne for at få udstedt et administrativt bevis, og det ikke har været muligt at indgå aftale om forlængelse af uddannelsesaftalen med praktikvirksomheden, indtil den udskudte svendeprøve afholdes.

Elever skal også optages i skolepraktik, hvis det faglige udvalg på uddannelsen har besluttet ikke at udstede administrative beviser, og de ikke kan få forlænget deres uddannelsesaftale.

Det samme gælder inden for uddannelser, som i dag ikke udbydes med skolepraktik, hvis skolen under de ekstraordinære forhold i forbindelse med forebyggelsen og afhjælpningen i landet i forbindelse med covid-19 har praktisk mulighed for at udbyde uddannelsen med skolepraktik, eventuelt i samarbejde med andre skoler.

Fortsættelse i skolepraktik
Elever, der for perioden 1. januar til 15. juli 2021 har påbegyndt ekstraordinær skolepraktik, kan fortsætte i ekstraordinær skolepraktik i 2021, indtil de indgår en uddannelsesaftale eller afslutter uddannelsen. Elever, som ikke har opnået en uddannelsesaftale senest den 31. december 2021, kan ikke fortsætte uddannelsen i ekstraordinær skolepraktik.

Skolerne opfordres til at sikre, at alle elever i ekstraordinær skolepraktik, herunder elever optaget i 2021, får en uddannelsesaftale med en virksomhed så hurtigt som muligt.

Øvrige elever
Hvis en elev mister sin uddannelsesaftale på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik, kan eleven søge optagelse som normalt. Det er erhvervsskolen, der tager stilling til, om eleven opfylder betingelserne for optagelse. For at blive optaget i skolepraktik efter at have mistet sin uddannelsesaftale, må man ikke selv være skyld i ophævelsen.