Afkortning

Det er kun det faglige udvalg, der kan afkorte den samlede uddannelsestid, herunder praktiktiden. Vurderingen foretages individuelt i den konkrete sag.

Merit

Afkortning kan ske på grund af tidligere erhvervserfaring eller uddannelse. Det sker ofte på baggrund af en ansøgning fra erhvervsskolen, der søger på vegne af elev og praktikvirksomhed som følge af en kompetencevurdering af eleven.

Erhvervsskolen kan fritage en elev for undervisning ved at give merit for allerede opnåede kompetencer. Hvis skolen vurderer en afkortning på mere end 4 uger for elever med en uddannelsesaftale, skal det faglige udvalg underrettes for at tage stilling til, om uddannelsestiden skal afkortes.

Elev og virksomhed kan også ved kortere fritagelser søge det faglige udvalg om afkortning.

Særlige omstændigheder

Afkortning kan også ske på grund af særlige omstændigheder, som fx virksomhedsophør (konkurs eller udflytning af produktion) umiddelbart før uddannelsesaftalens afslutning, hvis eleven er optaget på en videregående uddannelse med start før afslutningstidspunktet eller i forbindelse med barsel eller lignende.

I alle tilfælde vil afkortning være under forudsætning af, at eleven har bestået svendeprøven, og - med undtagelse af konkurs - at virksomheden har anmodet om og betalt for udstedelse af uddannelsesbevis.

Oftest stillede spørgsmål

Kan erhvervsskolen afkorte uddannelsestiden?
Nej, det er kun det faglige udvalg for uddannelsen, der kan afkorte uddannelsestiden.

Betyder merit for undervisning, at eleven har fri?
Fritagelse fra undervisning medfører ikke automatisk en afkortning af uddannelsen, men betyder som udgangspunkt, at eleven i stedet skal være i praktikuddannelse. Dog kan det faglige udvalg ansøges om en afkortning af den samlede uddannelsestid.

Skolen har desuden pligt til at tilbyde eleven undervisning på et højere niveau eller anden relevant undervisning i stedet for den undervisning, der gives merit for.

Hvornår kan der søges om merit?
Det faglige udvalg kan fastsætte uddannelsestiden ved uddannelsesaftalens indgåelse eller senere. Der kan altså ikke søges om godkendelse af merit, medmindre der er tale om en konkret uddannelsesaftale.

Hvordan aftales en afkortning?
Hvis afkortningen sker ved uddannelsesaftalens begyndelse, kan den afkortede uddannelsestid angives i blanketten "Uddannelsesaftale". Hvis afkortningen sker senere, skal blanketten "Tillæg til uddannelsesaftale" anvendes.

Følger det faglige udvalg altid erhvervsskolens indstilling?
I langt de fleste tilfælde vil der ligge en kompetencevurdering fra skolens side til grund for en ansøgning om merit. Det faglige udvalg har dog ikke pligt til at følge skolens vurdering, men i mange tilfælde vil vurderingen blive den samme.

Skal elev og praktikvirksomhed være enige?
Hvis der ikke er enighed mellem elev og virksomhed, kan det faglige udvalg træffe afgørelse om forlængelse og fastsætte uddannelsestiden efter anmodning fra en af parterne.

Kan elever i skolepraktik få merit?
Ja, elever i skolepraktik kan søge om merit og dermed afkortelse af uddannelsestiden på lige fod med elever, der har en uddannelsesaftale.