Uddannelsesvilkår

Uddannelsesaftalen

En uddannelsesaftale skal være skriftlig og være underskrevet af begge parter inden uddannelsen i virksomheden begynder. Såfremt en lærling endnu ikke er myndig, skal indehaveren af forældremyndigheden ligeledes underskrive aftalen.

Den udfyldte og underskrevne aftale skal sendes til erhvervsskolen til registrering.

På uddannelsesaftalen skal parterne anføre, hvilken erhvervsskole de ønsker, at lærlingen skal optages på.

Der findes fire relevante blanketter om uddannelsesaftaler:

 • Uddannelsesaftale
 • Tillæg til uddannelsesaftale
 • Erklæring om delvis gennemført praktikuddannelse
 • Ophævelse af uddannelsesaftale

Alle blanketter findes hos Undervisningsministeriet med tilhørende vejledninger her.

Som noget nyt kan uddannelsesaftaler også indgås digitalt

Forlængelse eller afkortelse af uddannelsestiden

Det er muligt under visse betingelser at forlænge eller afkorte uddannelsestiden.
Læs mere her

Løn, ferie og forsikring

Forhold for lærlingen under ansættelsen vedrørende løn, ferie og forsikring.
Læs mere her

Ophævelse og bortfald

 • Ophævelse af uddannelsesaftalen
  En uddannelsesaftale kan ikke uden gyldig grund opsiges af aftalens parter. De første 3 måneder af praktiktiden betragtes dog som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.
  Misligholder en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den anden part hæve aftalen. Hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller senere brister, kan aftalen ophæves.
  Uddannelsesaftaler skal ophæves skriftligt på en særlig blanket fra Undervisningsministeriet.
 • Bortfald af uddannelsesaftalen
  Hvis en lærling under skoleophold uden lovlig grund udebliver fra undervisningen eller groft overtræder skolens ordensregler, kan vedkommende blive udelukket fra fortsat undervisning. Det kan medføre, at uddannelsesaftalen bortfalder.