Uenighed og tvister

Hvis der er uenigheder mellem eleven og praktikpladsen, som de ikke selv kan løse, skal sagen bringes til det faglige udvalg for uddannelse, der vil søge at forlige sagen. Sagen kan indbringes for udvalget af elev eller praktikvirksomhed. Udvalget kan ikke træffe afgørelse i sagen, så det handler alene om at forsøge at få parterne til at indgå en aftale om løsning af uenigheden. Udvalget vil derfor som oftest indkalde parterne til et møde.

Hvis der opnås forlig, udarbejdes en skriftlig aftale, som underskrives af udvalget og begge parter i sagen. Hvis det faglige udvalg vurderer, at der ikke kan opnås et forlig, kan parterne indbringe sagen for Tvistighedsnævnet, hvis de ønsker det.

Det er ikke muligt at indbringe en sag for Tvistighedsnævnet, uden den har været indbragt for det faglige udvalg. Tvistighedsnævnet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen, såfremt parterne ikke kan blive enige. Nævnets kendelser kan indbringes for domstolene inden otte uger fra afgørelsen.

Sagsbehandling i Industriens Uddannelser

Ved indbringelse af sager for de faglige udvalg, der sekretariatsbetjenes af Industriens Uddannelser, skal sagen indeholde angivelse af

  • sagens parter
  • overenskomstområde samt krav og dokumentation herfor
  • eventuelle tidligere forsøg på at forlige sagen
  • en beskrivelse af uoverensstemmelsen.
  • Herefter vil sagen blive behandlet ved formandskabet for det faglige udvalg for uddannelsen.

I de respektive overenskomster kan der være fastsat krav om, at der skal være gjort forsøg på at opnå forlig ved lokal forhandling inden, sagen indbringes for det faglige udvalg. Dette krav skal i så fald være opfyldt, før udvalget kan behandle sagen.

Som udgangspunkt behandles sagen hos Industriens Uddannelser i løbet af fire uger.

Mere information om tvister