Information om covid-19/corona

Covid19

Hold dig opdateret om dette emne ved at klikke på 'Abonnér på denne side' i højre side.

Elever i praktik

Dette afsnit er sidst redigeret 19. marts 2020.

Elever kan ikke hjemsendes fra virksomheden uden løn.

Hvis eleven bliver syg eller sættes i karantæne af myndighederne vil der være ret til sædvanlig sygdomsbetaling.

Er der spørgsmål om løn og ansættelsesvilkår, bedes elev eller virksomhed tage kontakt direkte til deres respektive organisationer og få den nødvendige hjælp derfra.

Erhvervsministeriet er ved at afklare, hvilke medarbejdere, herunder elever, som er i praktik i virksomhederne, der er omfattet af de tiltag og løsninger, der igangsættes i de respektive hjælpepakker.

Elever på skoleophold

Dette afsnit er sidst redigeret 19. marts 2020.

Hvis elever ikke kan modtage almindelig undervisning som følge af lukningen af skoler, har skolen pligt til at gennemføre nødundervisning. Alle elever, der er hjemsendt fra skoleundervisning, er omfattet af nødundervisning. 

Eleverne, der er hjemsendt fra en skoleperiode, kan ikke sendes ud i praktik i virksomhederne, uden at det er aftalt med virksomhed og elev. 

Der er mulighed for, at skole, elev og virksomhed kan aftale ændringer i forhold til elevens skole- og praktikperioder inden for den samlede uddannelsestid, så der byttes rundt på skole- og praktikophold.

Afvikling af afsluttende prøve/svendeprøve

Dette afsnit er sidst redigeret 27. marts 2020.

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelse som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 Bekendtgørelsen skal være med til at understøtte, at elevernes muligheder for at gennemføre deres uddannelse, sikres bedst muligt.

Bekendtgørelsen giver også mulighed for, at skolerne kan fravige regler om en prøves tilrettelæggelse, hvis det er begrundet i forhold, der er en følge af den aktuelle situation. 

Skoler, som har planlagt svendeprøver i den kommende tid, skal kontakte deres uddannelseskonsulent i Industriens Uddannelser. Dels for at høre, om prøven kan gennemføres som planlagt eller med eventuelle fravigelser. Dels for at vi kan hjælpe med at finde skuemestre/censorer til opgaven.

Udskydelse af prøve og forlængelse af uddannelsestid
Hvis det er nødvendigt at udskyde den afsluttende prøve/svendeprøven til et tidspunkt efter uddannelsens planlagte afslutning, kan virksomheden og eleven aftale at forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt. Det er valgfrit for elev og virksomhed, om de ønsker at benytte denne mulighed, og det kræver ikke en godkendelse fra det faglige udvalg. Blanketter til brug for forlængelse af uddannelsestiden kan findes her. Blanketten skal indsendes til skolen. Skolen skal registrere modtagelsen af blanketten og orientere det faglige udvalg om forlængelsen på jura@iu.dk .

Kontakt IU ved spørgsmål om prøver
Spørgsmål om prøvetilrettelæggelsen fra erhvervsskoler kan rettes til uddannelseskonsulenten for uddannelsen i Industriens Uddannelser. Kontaktoplysninger findes her.

Generelle spørgsmål kan rettes til jura@iu.dk

Administrativt svendebrev eller uddannelsesbevis

Dette afsnit er sidst redigeret 2. april 2020.

Indstilling til administrative beviser og svendebreve
Inden for Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Billedmediernes Faglige Udvalg, Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværkeruddannelsen, Det Faglige Udvalg for Teknisk designeruddannelsen, Det Faglige Udvalg for Maritime Metaluddannelser, Det Faglige Udvalg for Digital Media og Grafisk Uddannelsesudvalg er det besluttet, at der kan udstedes administrative beviser og svendebreve.

For at der kan udstedes et administrativt bevis eller svendebrev, skal følgende betingelser være opfyldt:

  1. Eleven har været holdsat til en afsluttende prøve/svendeprøve, der er udskudt til et tidspunkt, der ligger efter elevens slutdato for uddannelsen,
  2. Eleven og praktikvirksomhed ønsker ikke at forlænge uddannelsesaftalen til tidspunktet for den udskudte svendeprøve,
  3. Eleven har højst tre måneder tilbage af sin uddannelsestid,
  4. Erhvervsskolen indstiller til det faglige udvalg, at eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål,
  5. Eleven har gennemført undervisningen på uddannelsen og der er udstedt skolebevis, og
  6. Praktikvirksomheden underskriver den afsluttende praktikerklæring.

For elever i skolepraktik indgår praktikcenteret som praktikvirksomhed i eventuel aftale om forlængelse samt underskrivning af den afsluttende praktikerklæring.

Rent praktisk sker indstilling fra erhvervsskolen ved at bruge IU’s bedømmelsesblanket, der normalt indsendes med resultatet af den afsluttende prøve, som findes her.

Endvidere skal erhvervsskolen attestere, at skolebeviset er udstedt, og praktikvirksomheden eller praktikcentret skal underskrive den afsluttende praktikerklæring. Dette gøres også ved brug af den sædvanlige blanket, som findes her.

Inden for Teater-, Event- og AV-teknikeruddannelsens Faglige Udvalg kan der på nuværende tidspunkt ikke udstedes administrative beviser eller svendebreve. Kontakt os på jura@iu.dk , hvis der er spørgsmål inden for dette udvalgs uddannelser.

Kontakt IU ved spørgsmål
Spørgsmål om administrative svendebreve kan rettes til jura@iu.dk 

Optagelse i skolepraktik

Dette afsnit er sidst redigeret 3. april 2020.

Gælder elever som kun mangler den afsluttende prøve/svendeprøven
Elever kan blive optaget i skolepraktik, hvis de ikke opfylder betingelserne for at få udstedt et administrativt bevis, og det ikke har været muligt at indgå aftale om forlængelse af uddannelsesaftalen med praktikvirksomheden, indtil den udskudte svendeprøve afholdes.

Elever skal også optages i skolepraktik, hvis det faglige udvalg på uddannelsen har besluttet ikke at udstede administrative beviser, og de ikke kan få forlænget deres uddannelsesaftale.

Det samme gælder inden for uddannelser, som i dag ikke udbydes med skolepraktik, hvis skolen under de ekstraordinære forhold i forbindelse med forebyggelsen og afhjælpningen i landet i forbindelse med covid-19 har praktisk mulighed for at udbyde uddannelsen med skolepraktik, eventuelt i samarbejde med andre skoler.

Gælder øvrige elever
Hvis en elev mister sin uddannelsesaftale på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik, kan eleven søge optagelse som normalt. Det er erhvervsskolen, der tager stilling til, om eleven opfylder betingelserne for optagelse. For at blive optaget i skolepraktik efter at have mistet sin uddannelsesaftale, må man ikke selv være skyld i ophævelsen.

Støtte til uddannelse fra IKUF

Dette afsnit er sidst redigeret 20. marts 2020.

Læs mere på ikuf.dk, hvis du har spørgsmål til, hvordan IKUF (Industriens kompetenceudviklingsfond) yder støtte til uddannelse under skolernes lukning.

Kontakt