Information om covid-19/corona

Covid19

Hold dig opdateret om dette emne ved at klikke på 'Abonnér på denne side' i højre side.

Elever i praktik

Dette afsnit er sidst redigeret 6. maj 2020.

Elever kan ikke hjemsendes fra virksomheden uden løn.

Hvis eleven bliver syg eller sættes i karantæne af myndighederne vil der være ret til sædvanlig sygdomsbetaling.

Er der spørgsmål om løn og ansættelsesvilkår, bedes elev eller virksomhed tage kontakt direkte til deres respektive organisationer og få den nødvendige hjælp derfra.

Hjælpepakke om lønkompensation
Der kan gives et tilskud pr. elev til virksomheder, der pga. corona-krisen står overfor at varsle afskedigelser af mindst 30 pct. af deres medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere, således at virksomhederne kan fastholde deres elev. Tilskuddet er på 90 pct. af lønnen. Det er en forudsætning, at eleven modtager sin normale løn.

Virksomhederne kan ikke få lønkompensation i de perioder, hvor eleven modtager undervisning som led i deres skoleophold, idet virksomheden efter gældende regler får refusion fra AUB til dækning af lønudgifter under skoleophold.

Det er en forudsætning, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender eleven, i det omfang at det er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt forsvarligt. Hjemsendelse af eleven kan dog f.eks. være nødvendigt, hvis de oplæringsansvarlige er hjemsendt, eller produktionen er indstillet.

En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af den samlede uddannelsestid med mindre dette indstilles af det faglige udvalg. Hvis eleven er i prøvetid, så suspenderes denne, i perioden hvor eleven er omfattet af lønkompensationsordningen. Virksomheden skal være omfattet af de øvrige regler for lønkompensationen, herunder krav om, at virksomheden ikke afskediger medarbejdere af økonomiske årsager.

I modsætning til andre medarbejdere, der er hjemsendt med løn under ordningen om lønkompensation, vil elever og lærlinge godt kunne udføre arbejde for virksomheden i den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation for eleven eller lærlingen.

Staten vil finansiere 90 pct. af lønnen for omfattede elever, mens virksomheden skal finansiere den resterende del. I modsætning til øvrige medarbejdere skal elever ikke afholde fem feriefridage.

Det vil som den øvrige lønkompensationsmodel være Erhvervsstyrelsen, der administrerer modellen. Spørgsmål skal derfor også rettes dertil.

Ordningen er pr. 1. maj 2020 ændret ift. regler om afholdelse af feriefridage, således at elever og lærlinge fritages for kravet om at holde fem fridage i lønkompensationsperioden. Praktikanter omfattes som noget nyt også af undtagelsen. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. marts 2020. Allerede afholdte ferie/fridage vil som udgangspunkt ikke blive godtgjort, medmindre andet aftales lokalt. Ferie/fridage uden løn, der endnu ikke er afholdt, skal annulleres.

Erhvervsstyrelsen kan i efterkontrollen foretage efterbetaling af kompensation, hvis det på baggrund af den indsendte dokumentation viser sig, at en virksomhed har fået mindre kompensation, end virksomheden var berettiget til, fordi virksomheden har indregnet, at medarbejderen skulle holde fri og selv betale fridagene.

Fritagelsen for pligten til at holde fri for elevens regning skal være med til sikre, at kvaliteten af uddannelsen opretholdes i lønkompensationsperioden.

Læs mere om lønkompensation

Elever på skoleophold

Dette afsnit er sidst redigeret 4. august 2020.

Der er kommet nye retningslinjer pr. 1. august 2020. 

Skolerne skal følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Der skal således kun gives nødundervisning, hvis det som følge af Covid-19 foranstaltninger ikke er muligt for elever at modtage almindelig undervisning.

Der kan være dog være helt særlige tilfælde, hvor skolen på grund af de sundhedsfaglige anbefalinger ikke kan gennemføre undervisningen efter de almindelige regler. I disse tilfælde finder reglerne om nødundervisning anvendelse. Et eksempel herpå kan være konstaterede smittetilfælde på skolen.
Hvis skolen anvender nødundervisningsbekendtgørelsen, kan der af hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger forekomme visse ændringer af timetal og fysisk tilstedeværelse.

Elever skal deltage i undervisningen. Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal dog modtage fjernundervisning. For så vidt angår særlige hensyn til nogle elever, henvises der til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som løbende opdateres.

Elever skal blive hjemme i 14 dage, såfremt de har været på en ikke-nødvendig rejse til lande, som frarådes at besøge. I denne periode modtager de ikke fjernundervisning, og skolen skal registrere fravær.

 

Afvikling af afsluttende prøve/svendeprøve

Dette afsnit er sidst redigeret 6. juli 2020.

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelse som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 Bekendtgørelsen skal være med til at understøtte, at elevernes muligheder for at gennemføre deres uddannelse, sikres bedst muligt.

Bekendtgørelsen giver også mulighed for, at skolerne kan fravige regler om en prøves tilrettelæggelse, hvis det er begrundet i forhold, der er en følge af den aktuelle situation. 

Skoler, som har planlagt svendeprøver i den kommende tid, skal kontakte deres uddannelseskonsulent i Industriens Uddannelser. Dels for at høre, om prøven kan gennemføres som planlagt eller med eventuelle fravigelser. Dels for at vi kan hjælpe med at finde skuemestre/censorer til opgaven.

Udskydelse af prøve og forlængelse af uddannelsestid
Hvis det er nødvendigt at udskyde den afsluttende prøve/svendeprøven til et tidspunkt efter uddannelsens planlagte afslutning, kan virksomheden og eleven aftale at forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt. Det er valgfrit for elev og virksomhed, om de ønsker at benytte denne mulighed, og det kræver ikke en godkendelse fra det faglige udvalg. Blanketter til brug for forlængelse af uddannelsestiden kan findes her. Blanketten skal indsendes til skolen. Skolen skal registrere modtagelsen af blanketten og orientere det faglige udvalg om forlængelsen på jura@iu.dk. Det gælder kun for elever, der mangler den afsluttende prøve/svendeprøve og altså ikke for elever, der også mangler skoleundervisning.

Når den nye prøvedato er fastsat, kan det blive nødvendigt at afkorte uddannelsestiden igen. Det gælder fx, hvis uddannelsestiden er forlænget med tre måneder, men den nye dato betyder, at det kun havde været nødvendigt at forlænge uddannelsestiden med en måned. Det er det faglige udvalg, som skal træffe afgørelse om afkortning af uddannelsestiden. Ansøgning om afkortning kan indsendes her.

Kontakt IU ved spørgsmål om prøver
Spørgsmål om prøvetilrettelæggelsen fra erhvervsskoler kan rettes til uddannelseskonsulenten for uddannelsen i Industriens Uddannelser. Kontaktoplysninger findes her.

Generelle spørgsmål kan rettes til jura@iu.dk

Administrativt svendebrev eller uddannelsesbevis

Dette afsnit er sidst redigeret 6. april 2020.

Hvad er et administrativt svendebrev eller uddannelsesbevis?
Muligheden for at få udstedt et administrativt svendebrev eller uddannelsesbevis (bevis) giver mulighed for, at en elev kan afslutte sin uddannelse på det planlagte tidspunkt, selvom den afsluttende prøve er blevet udskudt. Det kan være, at en elev har planlagt at søge optagelse på en videregående uddannelse, eller har mulighed for at starte på et job som faglært. Beviset har samme gyldighed som et almindeligt svendebrev eller uddannelsesbevis. Eneste forskel er, at der ikke påføres en karakter på det administrative bevis, og at der står, at det er udstedt i henhold til de nødregler, der gælder som følge af covid-19-situationen.

Indstilling til administrative beviser og svendebreve
Inden for Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Billedmediernes Faglige Udvalg, Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværkeruddannelsen, Det Faglige Udvalg for Teknisk designeruddannelsen, Det Faglige Udvalg for Maritime Metaluddannelser, Det Faglige Udvalg for Digital Media og Grafisk Uddannelsesudvalg er det besluttet, at der kan udstedes administrative svendebrev og  uddannelsesbeviser.

For at der kan udstedes et administrativt bevis, skal følgende betingelser være opfyldt:

  1. Eleven har været holdsat til en afsluttende prøve/svendeprøve, der er udskudt til et tidspunkt, der ligger efter elevens slutdato for uddannelsen,
  2. Eleven og praktikvirksomhed ønsker ikke at forlænge uddannelsesaftalen til tidspunktet for den udskudte svendeprøve,
  3. Eleven har højst tre måneder tilbage af sin uddannelsestid,
  4. Erhvervsskolen indstiller til det faglige udvalg, at eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål,
  5. Eleven har gennemført undervisningen på uddannelsen og der er udstedt skolebevis, og
  6. Praktikvirksomheden underskriver den afsluttende praktikerklæring.

For elever i skolepraktik indgår praktikcenteret som praktikvirksomhed i eventuel aftale om forlængelse samt underskrivning af den afsluttende praktikerklæring.

Rent praktisk sker indstilling fra erhvervsskolen ved at bruge IU’s bedømmelsesblanket, der normalt indsendes med resultatet af den afsluttende prøve, som findes her.

Endvidere skal erhvervsskolen attestere, at skolebeviset er udstedt, og praktikvirksomheden eller praktikcentret skal underskrive den afsluttende praktikerklæring. Dette gøres også ved brug af den sædvanlige blanket, som findes her.

Inden for Teater-, Event- og AV-teknikeruddannelsens Faglige Udvalg kan der på nuværende tidspunkt ikke udstedes administrative beviser eller svendebreve. Kontakt os på jura@iu.dk, hvis der er spørgsmål inden for dette udvalgs uddannelser.

Metalindustriens Lærlingepris
Da der ikke påføres karakter på det administrative bevis, kan eleven desværre ikke indstilles til Metalindustriens Lærlingepris, ML-prisen.

Kontakt IU ved spørgsmål
Spørgsmål om administrative svendebreve kan rettes til jura@iu.dk 

Optagelse i skolepraktik

Dette afsnit er sidst redigeret 30. juli 2020

Midlertidig suspension af karensperiode mellem grundforløb og skolepraktik
Normalt kan en elev, der tager imod et tilbud om skolepraktik, først påbegynde undervisningen i skolepraktikken en måned efter grundforløbets afslutning. Denne regel suspenderes dog i perioden fra 1. juli 2020 til 31. december 2020. Det betyder, at elever kan starte i skolepraktik umiddelbart efter, at de har taget imod tilbuddet om det, dog tidligst fra grundforløbets afslutning og senest en måned efter.

Den midlertidige ordning er frivillig for eleven, og praktikcentret skal fortsat indkalde grundforløbseleverne til et informationsmøde efter de almindeligt gældende regler.

Ekstraordinær skolepraktik på uddannelser, hvor der ikke i forvejen udbydes skolepraktik
Erhvervsskoler har mulighed for at udbyde skolepraktik i uddannelser, hvor der normalt ikke udbydes skolepraktik. Dette gælder ligeledes fra 1. juli 2020 frem til 31. december 2020. Ekstraordinær skolepraktik skal oprettes i perioden i det omfang, der er behov for det. Hvis der ikke længere er behov for skolepraktik, kan skolen lukke skolepraktikken – også før 31. december 2020.

​Muligheden for at udbyde ekstraordinær skolepraktik gælder i tilfælde, hvor institutionen er godkendt til udbud af hovedforløbet og hvis institutionen har haft aktivitet på hovedforløbet inden for det seneste år forud for det tidspunkt, hvor institutionen påbegynder udbuddet af ekstraordinær skolepraktik i hovedforløbet.

Kravet om kvotepladser og grundforløbskompetence suspenderes midlertidigt for ny mesterlære elever
Elever, som mister ny mesterlæreaftaler, kan i resten af 2020 optages i skolepraktik på samme vilkår som øvrige erhvervsuddannelseselever. Dette gælder, selvom eleven endnu ikke er nået frem til det tidspunkt i uddannelsen, hvor skolen og virksomheden foretager kompetencevurderingen som afslutning på forløbet.

Hvis en skole er i tvivl om den praktiske tilrettelæggelse af skolepraktikken for en elev i ny mesterlære, inddrager skolen det faglige udvalg. 

Elever som kun mangler den afsluttende prøve/svendeprøven
Elever kan blive optaget i skolepraktik, hvis de ikke opfylder betingelserne for at få udstedt et administrativt bevis, og det ikke har været muligt at indgå aftale om forlængelse af uddannelsesaftalen med praktikvirksomheden, indtil den udskudte svendeprøve afholdes.

Elever skal også optages i skolepraktik, hvis det faglige udvalg på uddannelsen har besluttet ikke at udstede administrative beviser, og de ikke kan få forlænget deres uddannelsesaftale.

Det samme gælder inden for uddannelser, som i dag ikke udbydes med skolepraktik, hvis skolen under de ekstraordinære forhold i forbindelse med forebyggelsen og afhjælpningen i landet i forbindelse med covid-19 har praktisk mulighed for at udbyde uddannelsen med skolepraktik, eventuelt i samarbejde med andre skoler.

Øvrige elever
Hvis en elev mister sin uddannelsesaftale på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik, kan eleven søge optagelse som normalt. Det er erhvervsskolen, der tager stilling til, om eleven opfylder betingelserne for optagelse. For at blive optaget i skolepraktik efter at have mistet sin uddannelsesaftale, må man ikke selv være skyld i ophævelsen. 

Elever, som i perioden fra 16. marts 2020 til 31. december 2020 mister deres uddannelsesaftale i prøvetiden, dvs. inden for de første tre måneder af praktiktiden, skal ikke bevise, at de har mistet aftalen uforskyldt for at kunne optages i skolepraktik. Hvis en elev vurderes egnet til optagelse i skolepraktik, skal eleven optages snarest muligt efter uddannelsesaftalens ophør.

Støtte til uddannelse fra IKUF

Dette afsnit er sidst redigeret 20. marts 2020.

Læs mere på ikuf.dk, hvis du har spørgsmål til, hvordan IKUF (Industriens kompetenceudviklingsfond) yder støtte til uddannelse under skolernes lukning.

Udbud af AMU

 Dette afsnit er sidst redigeret 26. maj 2020.

Fra 27. maj er det atter muligt for erhvervskolerne at udbyde alle AMU-kurser som fysisk undervisning.

 

Kontakt

Kontakt Team Jura

Telefon:

33 77 91 16

E-mail:

jura@iu.dk