Information om covid-19-corona

Covid19

Hold dig opdateret om dette emne ved at klikke på 'Abonnér på denne side' i højre side.

Elever i praktik

Dette afsnit er sidst redigeret 16. december 2020.

Praktik og forlængelse af uddannelsestid
Hvis arbejdsgiveren som følge af restriktioner og anbefalinger sender medarbejdere hjem gælder følgende i forbindelse med elever/lærlinge:

Arbejdsgiveren i praktikvirksomheden skal aftale med eleven, hvad der skal ske under hjemsendelsen, herunder mulighederne for at eleven kan fortsætte praktikken hjemmefra.

Det faglige udvalg kan i elevens hjemsendelsesperiode, på baggrund af en konkret vurdering, beslutte, at elevens praktiktid skal forlænges, hvis elevens praktikuddannelse ikke kan gennemføres på baggrund af hjemsendelsen.

Reglerne fremgår af eud-lovens § 59.

Elever og virksomheder kan indgå en aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Hvis en virksomhed i en periode kun kan beskæftige eleven på nedsat tid, og elev og virksomhed er enige om, at eleven går ned i arbejdstid, så er det muligt for parterne at aftale dette og forlænge uddannelsestiden tilsvarende. Det betyder for eksempel, at hvis en elev går på halv tid i to uger, så kan elev og virksomhed forlænge uddannelsestiden med en uge. Forlænges aftalen ud overfraværsperioden, altså perioden med nedsat arbejdstid (i eksemplet med mere end en uge), vil aftalen kun være gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den.

Reglerne fremgår af eud-lovens §§ 58 og 59.

Skolepraktik
Elever i skolepraktik skal hjemsendes og modtage nødundervisning. Elever med uddannelsesaftaler må godt møde op i praktikvirksomheden, hvis ikke medarbejderne her er hjemsendt.

Elever kan ikke hjemsendes fra virksomheden uden løn.

Hvis eleven bliver syg eller sættes i karantæne af myndighederne vil der være ret til sædvanlig sygdomsbetaling.

Er der spørgsmål om løn og ansættelsesvilkår, bedes elev eller virksomhed tage kontakt direkte til deres respektive organisationer og få den nødvendige hjælp derfra.

Hjælpepakke om lønkompensation
Der kan gives et tilskud pr. elev til virksomheder, der pga. corona-krisen står overfor at varsle afskedigelser af mindst 30 pct. af deres medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere, således at virksomhederne kan fastholde deres elev. Tilskuddet er på 90 pct. af lønnen. Det er en forudsætning, at eleven modtager sin normale løn.

Virksomhederne kan ikke få lønkompensation i de perioder, hvor eleven modtager undervisning som led i deres skoleophold, idet virksomheden efter gældende regler får refusion fra AUB til dækning af lønudgifter under skoleophold.

Det er en forudsætning, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender eleven, i det omfang at det er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt forsvarligt. Hjemsendelse af eleven kan dog f.eks. være nødvendigt, hvis de oplæringsansvarlige er hjemsendt, eller produktionen er indstillet.

En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af den samlede uddannelsestid med mindre dette indstilles af det faglige udvalg. Hvis eleven er i prøvetid, så suspenderes denne, i perioden hvor eleven er omfattet af lønkompensationsordningen. Virksomheden skal være omfattet af de øvrige regler for lønkompensationen, herunder krav om, at virksomheden ikke afskediger medarbejdere af økonomiske årsager.

I modsætning til andre medarbejdere, der er hjemsendt med løn under ordningen om lønkompensation, vil elever og lærlinge godt kunne udføre arbejde for virksomheden i den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation for eleven eller lærlingen.

Staten vil finansiere 90 pct. af lønnen for omfattede elever, mens virksomheden skal finansiere den resterende del. I modsætning til øvrige medarbejdere skal elever ikke afholde fem feriefridage.

Det vil som den øvrige lønkompensationsmodel være Erhvervsstyrelsen, der administrerer modellen. Spørgsmål skal derfor også rettes dertil.

Ordningen er pr. 1. maj 2020 ændret ift. regler om afholdelse af feriefridage, således at elever og lærlinge fritages for kravet om at holde fem fridage i lønkompensationsperioden. Praktikanter omfattes som noget nyt også af undtagelsen. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. marts 2020. Allerede afholdte ferie/fridage vil som udgangspunkt ikke blive godtgjort, medmindre andet aftales lokalt. Ferie/fridage uden løn, der endnu ikke er afholdt, skal annulleres.

Erhvervsstyrelsen kan i efterkontrollen foretage efterbetaling af kompensation, hvis det på baggrund af den indsendte dokumentation viser sig, at en virksomhed har fået mindre kompensation, end virksomheden var berettiget til, fordi virksomheden har indregnet, at medarbejderen skulle holde fri og selv betale fridagene.

Fritagelsen for pligten til at holde fri for elevens regning skal være med til sikre, at kvaliteten af uddannelsen opretholdes i lønkompensationsperioden.

Læs mere om lønkompensation

Elever på skoleophold

Dette afsnit er sidst redigeret 13. januar 2021.

Alle ungdomsuddannelser må ikke modtage elever til undervisning med fysisk fremmøde. Der skal i stedet gennemføres nødundervisning i form af fjernundervisning. Dette gælder til og med 7. februar 2021. 

Disse grupper er ikke omfattet af lukningen:

 • Elever på FGU, herunder elever på de ophørte uddannelsesformer erhvervsgrunduddannelse, produktionsskoleuddannelse og kombineret ungdomsuddannelse
 • Elever, når de deltager i prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen

Praktisk orienteret undervisning:

 • Skolerne er kun åbne for praktisk orienterede aktiviteter, der er nødvendige i forbindelse med konkret prøveforberedelse og prøveafvikling, dvs. ikke for almindelig undervisning i det pågældende fag.

Afsluttende prøve/svendeprøve

Dette afsnit er sidst redigeret 17. december 2020.

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelse som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 Bekendtgørelsen skal være med til at understøtte, at elevernes muligheder for at gennemføre deres uddannelse, sikres bedst muligt.

Bekendtgørelsen giver også mulighed for, at skolerne kan fravige regler om en prøves tilrettelæggelse, hvis det er begrundet i forhold, der er en følge af den aktuelle situation. Det faglige udvalg skal inddrages, hvis der sker en fravigelse af prøvens tilrettelæggelse.

Skoler, som har planlagt svendeprøver i den kommende tid, skal kontakte deres uddannelseskonsulent i Industriens Uddannelser. Dels for at høre, om prøven kan gennemføres som planlagt eller med eventuelle fravigelser. Dels for at vi kan hjælpe med at finde skuemestre/censorer til opgaven.

Afvikling af den afsluttende prøve
Afsluttende prøver afholdes som udgangspunkt som hidtil. De udmeldte restriktioner forhindrer således ikke censorernes mobilitet mellem kommuner.

Hvis censor er forhindret i fremmøde for eksempel på grund af selvisolation som følge af COVID-19, eller hvis censor er i en særlig risikogruppe, kan censor deltage virtuelt. Det er den prøveafholdende skole, der afgør, om det er hensigtsmæssigt, at en prøve afholdes med virtuel deltagelse af censor. I tilfælde, hvor dette ikke vurderes at være tilfældet, finder den prøveafholdende skole en erstatningscensor efter sædvanlig praksis.

Hvis det ikke er muligt at finde en erstatningscensor, kontakter skolen STUK's Prøve- og Eksamenskontor.

Udskydelse af prøve og forlængelse af uddannelsestid
Hvis det er nødvendigt at udskyde den afsluttende prøve/svendeprøven til et tidspunkt efter uddannelsens planlagte afslutning, kan virksomheden og eleven aftale at forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt. Det er valgfrit for elev og virksomhed, om de ønsker at benytte denne mulighed, og det kræver ikke en godkendelse fra det faglige udvalg. Blanketter til brug for forlængelse af uddannelsestiden kan findes her. Blanketten skal indsendes til skolen. Skolen skal registrere modtagelsen af blanketten og orientere det faglige udvalg om forlængelsen på jura@iu.dk. Det gælder kun for elever, der mangler den afsluttende prøve/svendeprøve og altså ikke for elever, der også mangler skoleundervisning.

Når den nye prøvedato er fastsat, kan det blive nødvendigt at afkorte uddannelsestiden igen. Det gælder fx, hvis uddannelsestiden er forlænget med tre måneder, men den nye dato betyder, at det kun havde været nødvendigt at forlænge uddannelsestiden med en måned. Det er det faglige udvalg, som skal træffe afgørelse om afkortning af uddannelsestiden. Ansøgning om afkortning kan indsendes her.

Kontakt IU ved spørgsmål om prøver
Spørgsmål om prøvetilrettelæggelsen fra erhvervsskoler kan rettes til uddannelseskonsulenten for uddannelsen i Industriens Uddannelser. Kontaktoplysninger findes her.

Generelle spørgsmål kan rettes til jura@iu.dk

Administrativt svendebrev eller uddannelsesbevis

Dette afsnit er sidst redigeret 6. april 2020.

Hvad er et administrativt svendebrev eller uddannelsesbevis?
Muligheden for at få udstedt et administrativt svendebrev eller uddannelsesbevis (bevis) giver mulighed for, at en elev kan afslutte sin uddannelse på det planlagte tidspunkt, selvom den afsluttende prøve er blevet udskudt. Det kan være, at en elev har planlagt at søge optagelse på en videregående uddannelse, eller har mulighed for at starte på et job som faglært. Beviset har samme gyldighed som et almindeligt svendebrev eller uddannelsesbevis. Eneste forskel er, at der ikke påføres en karakter på det administrative bevis, og at der står, at det er udstedt i henhold til de nødregler, der gælder som følge af covid-19-situationen.

Indstilling til administrative beviser og svendebreve
Inden for Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Billedmediernes Faglige Udvalg, Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværkeruddannelsen, Det Faglige Udvalg for Teknisk designeruddannelsen, Det Faglige Udvalg for Maritime Metaluddannelser, Det Faglige Udvalg for Digital Media og Grafisk Uddannelsesudvalg er det besluttet, at der kan udstedes administrative svendebrev og  uddannelsesbeviser.

For at der kan udstedes et administrativt bevis, skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Eleven har været holdsat til en afsluttende prøve/svendeprøve, der er udskudt til et tidspunkt, der ligger efter elevens slutdato for uddannelsen,
 2. Eleven og praktikvirksomhed ønsker ikke at forlænge uddannelsesaftalen til tidspunktet for den udskudte svendeprøve,
 3. Eleven har højst tre måneder tilbage af sin uddannelsestid,
 4. Erhvervsskolen indstiller til det faglige udvalg, at eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål,
 5. Eleven har gennemført undervisningen på uddannelsen og der er udstedt skolebevis, og
 6. Praktikvirksomheden underskriver den afsluttende praktikerklæring.

For elever i skolepraktik indgår praktikcenteret som praktikvirksomhed i eventuel aftale om forlængelse samt underskrivning af den afsluttende praktikerklæring.

Rent praktisk sker indstilling fra erhvervsskolen ved at bruge IU’s bedømmelsesblanket, der normalt indsendes med resultatet af den afsluttende prøve, som findes her.

Endvidere skal erhvervsskolen attestere, at skolebeviset er udstedt, og praktikvirksomheden eller praktikcentret skal underskrive den afsluttende praktikerklæring. Dette gøres også ved brug af den sædvanlige blanket, som findes her.

Inden for Teater-, Event- og AV-teknikeruddannelsens Faglige Udvalg kan der på nuværende tidspunkt ikke udstedes administrative beviser eller svendebreve. Kontakt os på jura@iu.dk, hvis der er spørgsmål inden for dette udvalgs uddannelser.

Metalindustriens Lærlingepris
Da der ikke påføres karakter på det administrative bevis, kan eleven desværre ikke indstilles til Metalindustriens Lærlingepris, ML-prisen.

Kontakt IU ved spørgsmål
Spørgsmål om administrative svendebreve kan rettes til jura@iu.dk 

Optagelse i skolepraktik

Dette afsnit er sidst redigeret 5. februar 2021

Initiativer som udløb den 31. december 2020, og som ikke er blevet forlænget

 • Karensperioden suspenderes midlertidigt for elever, der afslutter deres grundforløb.
 • Elever, hvis uddannelsesaftale er ophævet i prøvetiden, skal midlertidigt ikke bevise, at de har mistet aftalen uforskyldt for at kunne optages i skolepraktik.
 • Elever, som mister ny mesterlæreaftaler, kan optages i skolepraktik på samme vilkår som øvrige erhvervsuddannelseselever.

Ekstraordinær skolepraktik på uddannelser, hvor der ikke i forvejen udbydes skolepraktik
Erhvervsskoler har mulighed for at udbyde skolepraktik i uddannelser, hvor der normalt ikke udbydes skolepraktik. Dette gælder til og med 1. marts 2021. I perioden fra 1. januar 2021, kan erhvervsskoler kun oprette ekstraordinær skolepraktik på de uddannelser, hvor de allerede i 2020 har oprettet ekstraordinær skolepraktik

​Muligheden for at udbyde ekstraordinær skolepraktik gælder i tilfælde, hvor institutionen er godkendt til udbud af hovedforløbet og hvis institutionen har haft aktivitet på hovedforløbet inden for det seneste år forud for det tidspunkt, hvor institutionen påbegynder udbuddet af ekstraordinær skolepraktik i hovedforløbet.

Elever som kun mangler den afsluttende prøve/svendeprøven
Elever kan blive optaget i skolepraktik, hvis de ikke opfylder betingelserne for at få udstedt et administrativt bevis, og det ikke har været muligt at indgå aftale om forlængelse af uddannelsesaftalen med praktikvirksomheden, indtil den udskudte svendeprøve afholdes.

Elever skal også optages i skolepraktik, hvis det faglige udvalg på uddannelsen har besluttet ikke at udstede administrative beviser, og de ikke kan få forlænget deres uddannelsesaftale.

Det samme gælder inden for uddannelser, som i dag ikke udbydes med skolepraktik, hvis skolen under de ekstraordinære forhold i forbindelse med forebyggelsen og afhjælpningen i landet i forbindelse med covid-19 har praktisk mulighed for at udbyde uddannelsen med skolepraktik, eventuelt i samarbejde med andre skoler.

Fortsættelse i skolepraktik
Elever, der for perioden 1. januar til 1. marts 2021 har påbegyndt ekstraordinær skolepraktik, kan fortsætte i ekstraordinær skolepraktik i 2021, indtil de indgår en uddannelsesaftale eller afslutter uddannelsen. Elever, som ikke har opnået en uddannelsesaftale senest den 31. december 2021, kan ikke fortsætte uddannelsen i ekstraordinær skolepraktik.

Skolerne opfordres til at sikre, at alle elever i ekstraordinær skolepraktik, herunder elever optaget i 2020, får en uddannelsesaftale med en virksomhed så hurtigt som muligt.

Øvrige elever
Hvis en elev mister sin uddannelsesaftale på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik, kan eleven søge optagelse som normalt. Det er erhvervsskolen, der tager stilling til, om eleven opfylder betingelserne for optagelse. For at blive optaget i skolepraktik efter at have mistet sin uddannelsesaftale, må man ikke selv være skyld i ophævelsen.

 

Støtte til uddannelse fra IKUF

Dette afsnit er sidst redigeret 20. marts 2020.

Læs mere på ikuf.dk, hvis du har spørgsmål til, hvordan IKUF (Industriens kompetenceudviklingsfond) yder støtte til uddannelse under skolernes lukning.

Udbud af AMU

 Dette afsnit er sidst redigeret 16. december 2020.

Alle arbejdsmarkedsuddannelser må ikke modtage kursister med fysisk fremmøde.

Disse grupper er ikke omfattet af lukningen

 • Kursister og deltagere, når de deltager i prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen
 • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav (branche og myndighedscertifikat)
 • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret, hvis væsentlige hensyn taler herfor
 • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til professionel erhvervsrengøring og som er omfattet FKB 2679.

 

Kontakt

Kontakt Team Jura

Telefon:

33 77 91 16

E-mail:

jura@iu.dk