Optagelse i skolepraktik

Dette afsnit er sidst redigeret 30. juli 2020

Midlertidig suspension af karensperiode mellem grundforløb og skolepraktik
Normalt kan en elev, der tager imod et tilbud om skolepraktik, først påbegynde undervisningen i skolepraktikken en måned efter grundforløbets afslutning. Denne regel suspenderes dog i perioden fra 1. juli 2020 til 31. december 2020. Det betyder, at elever kan starte i skolepraktik umiddelbart efter, at de har taget imod tilbuddet om det, dog tidligst fra grundforløbets afslutning og senest en måned efter.

Den midlertidige ordning er frivillig for eleven, og praktikcentret skal fortsat indkalde grundforløbseleverne til et informationsmøde efter de almindeligt gældende regler.

Ekstraordinær skolepraktik på uddannelser, hvor der ikke i forvejen udbydes skolepraktik
Erhvervsskoler har mulighed for at udbyde skolepraktik i uddannelser, hvor der normalt ikke udbydes skolepraktik. Dette gælder ligeledes fra 1. juli 2020 frem til 31. december 2020. Ekstraordinær skolepraktik skal oprettes i perioden i det omfang, der er behov for det. Hvis der ikke længere er behov for skolepraktik, kan skolen lukke skolepraktikken – også før 31. december 2020.

​Muligheden for at udbyde ekstraordinær skolepraktik gælder i tilfælde, hvor institutionen er godkendt til udbud af hovedforløbet og hvis institutionen har haft aktivitet på hovedforløbet inden for det seneste år forud for det tidspunkt, hvor institutionen påbegynder udbuddet af ekstraordinær skolepraktik i hovedforløbet.

Kravet om kvotepladser og grundforløbskompetence suspenderes midlertidigt for ny mesterlære elever
Elever, som mister ny mesterlæreaftaler, kan i resten af 2020 optages i skolepraktik på samme vilkår som øvrige erhvervsuddannelseselever. Dette gælder, selvom eleven endnu ikke er nået frem til det tidspunkt i uddannelsen, hvor skolen og virksomheden foretager kompetencevurderingen som afslutning på forløbet.

Hvis en skole er i tvivl om den praktiske tilrettelæggelse af skolepraktikken for en elev i ny mesterlære, inddrager skolen det faglige udvalg. 

Elever som kun mangler den afsluttende prøve/svendeprøven
Elever kan blive optaget i skolepraktik, hvis de ikke opfylder betingelserne for at få udstedt et administrativt bevis, og det ikke har været muligt at indgå aftale om forlængelse af uddannelsesaftalen med praktikvirksomheden, indtil den udskudte svendeprøve afholdes.

Elever skal også optages i skolepraktik, hvis det faglige udvalg på uddannelsen har besluttet ikke at udstede administrative beviser, og de ikke kan få forlænget deres uddannelsesaftale.

Det samme gælder inden for uddannelser, som i dag ikke udbydes med skolepraktik, hvis skolen under de ekstraordinære forhold i forbindelse med forebyggelsen og afhjælpningen i landet i forbindelse med covid-19 har praktisk mulighed for at udbyde uddannelsen med skolepraktik, eventuelt i samarbejde med andre skoler.

Øvrige elever
Hvis en elev mister sin uddannelsesaftale på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik, kan eleven søge optagelse som normalt. Det er erhvervsskolen, der tager stilling til, om eleven opfylder betingelserne for optagelse. For at blive optaget i skolepraktik efter at have mistet sin uddannelsesaftale, må man ikke selv være skyld i ophævelsen. 

Elever, som i perioden fra 16. marts 2020 til 31. december 2020 mister deres uddannelsesaftale i prøvetiden, dvs. inden for de første tre måneder af praktiktiden, skal ikke bevise, at de har mistet aftalen uforskyldt for at kunne optages i skolepraktik. Hvis en elev vurderes egnet til optagelse i skolepraktik, skal eleven optages snarest muligt efter uddannelsesaftalens ophør.