Information om covid-19

Covid19

Hold dig opdateret om dette emne ved at klikke på 'Abonnér på denne side' i højre side.

AMU

Dette afsnit er sidst redigeret 3. april 2021.

Fra og med 6. april 2021 gælder følgende i hele landet med undtagelse af enkelte kommuner.

Åbent for 50 pct. fremmøde

 • Afgangselever
 • Ikke-afgangselever

Åbent for fuldt fremmøde

 • Ledige AMU-kursister
 • Kursister, når de deltager i ikke-aflyste prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på institutionen.
 • Deltagere i certifikatuddannelser samt følgende deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser:
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav (branche- og myndighedscertifikat).
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret, hvis væsentlige hensyn taler herfor.
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til professionel erhvervsrengøring, og som er omfattet fælles kompetencebeskrivelse nr. 2679 godkendt i med-før af lov om arbejdsmarkedsuddannelser.
  • Deltagere, der er i de sidste 6 måneder af uddannelser bestående af fast afgrænsede og partsaftalte forløb af minimum et års varig-hed med både praktik og udvalgte kurser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (AMU-kontraktuddannelser) med henblik på beskæftigelse som betonmager, diamantskærer, maskinfører, murerarbejdsmand, nedriver, stilladsmontør eller vejasfaltør.

Særligt for enkelte kommuner

Bornholm

 • Voksenuddannelser herunder AMU er åbent med fuldt fremmøde.

Brøndby og Høje-Taastrup

 • Afgangselever skal have fjernundervisning.
 • Ikke-afgangselever skal have fjernundervisning.
 • Ledige AMU-kursister skal have fjernundervisning.

Ishøj og Vallensbæk

 • Afgangselever skal modtages med 50 pct. fremmøde.
 • Ikke-afgangselever skal have fjernundervisning.
 • Ledige AMU-kursister skal modtages med 50 pct. fremmøde.

Definitioner

Afgangselever på voksenuddannelser:

 • Afgangselever i AMU er kursister og deltagere, som forventes at afslutte deres kursus eller forløb inden 1.8.2021

Fremmøde:

50 pct. fremmøde betyder, at den ugentlige tilstedeværelsesprocent for kursister og deltagere på hver geografisk lokalitet af institutionerne, ikke må overstige 50 pct. fremmøde.

Hver kursist og deltager må fremmøde i fem sammenhængende undervisningsdage ad gangen, når der ses bort fra weekender og helligdage, hvorefter kursisten og deltageren er omfattet af lukningen i fem sammenhængende undervisningsdage.

Afsluttende prøve/svendeprøve

Dette afsnit er sidst redigeret 4. marts 2021.

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt en nødbekendtgørelse for eud. Bekendtgørelsen skal være med til at understøtte, at elevernes muligheder for at gennemføre deres uddannelse, sikres bedst muligt.

Bekendtgørelsen giver også mulighed for, at skolerne kan fravige regler om en prøves tilrettelæggelse, hvis det er begrundet i forhold, der er en følge af den aktuelle situation. Det faglige udvalg skal inddrages, hvis der sker en fravigelse af prøvens tilrettelæggelse.

Skoler, som har planlagt svendeprøver i den kommende tid, skal kontakte deres uddannelseskonsulent i Industriens Uddannelser. Dels for at høre, om prøven kan gennemføres som planlagt eller med eventuelle fravigelser. Dels for at vi kan hjælpe med at finde skuemestre/censorer til opgaven.

Afvikling af den afsluttende prøve

Afsluttende prøver, herunder svendeprøver, afholdes på institutionen under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer.

Det er en lokal vurdering på den enkelte erhvervsskole om prøverne afholdes som normalt, eller om det som følge af iværksatte foranstaltninger mod covid-19 konkret er nødvendigt at fravige reglerne om prøvens tilrettelæggelse.

Hvis det ikke er muligt at afholde prøverne med fysisk fremmøde, kan skolerne ud fra nødreglerne lokalt vurdere, om prøverne skal:

 • udskydes
 • gennemføres med ændret tilrettelæggelse

En fravigelse af den afsluttende prøve kan omfatte fravigelse fra eller supplering af følgende:

 • Regler om gruppeprøver.
 • Regler om udpegning eller godkendelse af tilsynsførende, der skal være hos eksaminanden under prøven, hvis eksaminanden befinder sig et andet sted end eksaminator og censor ved prøve med mundtlig besvarelse som videokonference, jf. eksamensbekendtgørelsens § 13, stk. 3.
 • Beslutning om aflysning af prøver i et grundfag. Hvis institutionen beslutter at aflyse prøven, ophøjes standpunktskarakter til prøvekarakter i faget.
 • Beslutning om aflysning af prøve og ophøjelse af standpunktskarakter til prøvekarakter i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet under skolelukningen.
 • Beslutning om, hvorvidt prøve i det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbet (grundforløbsprøven) skal gennemføres. Hvis institutionen beslutter at aflyse prøven, ophøjes standpunktskarakter til prøvekarakter.
 • Regler om grundforløbsprøvens og den afsluttende prøves indhold, så praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer.

Det faglige udvalg skal inddrages ved beslutning om fravigelse af den afsluttende prøve, hvorefter praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer. I det tilfælde skal skolen kontakte det faglige udvalg via jura@iu.dk eller 33 77 91 16

Udskydelse af prøve og forlængelse af uddannelsestid
Hvis det er nødvendigt at udskyde den afsluttende prøve/svendeprøven til et tidspunkt efter uddannelsens planlagte afslutning, kan virksomheden og eleven aftale at forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt. Det er valgfrit for elev og virksomhed, om de ønsker at benytte denne mulighed, og det kræver ikke en godkendelse fra det faglige udvalg. Blanketter til brug for forlængelse af uddannelsestiden kan findes her. Blanketten skal indsendes til skolen. Skolen skal registrere modtagelsen af blanketten og orientere det faglige udvalg om forlængelsen på jura@iu.dk. Det gælder kun for elever, der mangler den afsluttende prøve/svendeprøve og altså ikke for elever, der også mangler skoleundervisning.

Når den nye prøvedato er fastsat, kan det blive nødvendigt at afkorte uddannelsestiden igen. Det gælder fx, hvis uddannelsestiden er forlænget med tre måneder, men den nye dato betyder, at det kun havde været nødvendigt at forlænge uddannelsestiden med en måned. Det er det faglige udvalg, som skal træffe afgørelse om afkortning af uddannelsestiden. Ansøgning om afkortning kan indsendes her.

Kontakt IU ved spørgsmål om prøver
Spørgsmål om prøvetilrettelæggelsen fra erhvervsskoler kan rettes til uddannelseskonsulenten for uddannelsen i Industriens Uddannelser. Kontaktoplysninger findes her.

Generelle spørgsmål kan rettes til jura@iu.dk

Administrativt svendebrev eller uddannelsesbevis

Dette afsnit er sidst redigeret 6. april 2020.

Hvad er et administrativt svendebrev eller uddannelsesbevis?
Muligheden for at få udstedt et administrativt svendebrev eller uddannelsesbevis (bevis) giver mulighed for, at en elev kan afslutte sin uddannelse på det planlagte tidspunkt, selvom den afsluttende prøve er blevet udskudt. Det kan være, at en elev har planlagt at søge optagelse på en videregående uddannelse, eller har mulighed for at starte på et job som faglært. Beviset har samme gyldighed som et almindeligt svendebrev eller uddannelsesbevis. Eneste forskel er, at der ikke påføres en karakter på det administrative bevis, og at der står, at det er udstedt i henhold til de nødregler, der gælder som følge af covid-19-situationen.

Indstilling til administrative beviser og svendebreve
Inden for Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Billedmediernes Faglige Udvalg, Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværkeruddannelsen, Det Faglige Udvalg for Teknisk designeruddannelsen, Det Faglige Udvalg for Maritime Metaluddannelser, Det Faglige Udvalg for Digital Media og Grafisk Uddannelsesudvalg er det besluttet, at der kan udstedes administrative svendebrev og  uddannelsesbeviser.

For at der kan udstedes et administrativt bevis, skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Eleven har været holdsat til en afsluttende prøve/svendeprøve, der er udskudt til et tidspunkt, der ligger efter elevens slutdato for uddannelsen,
 2. Eleven og praktikvirksomhed ønsker ikke at forlænge uddannelsesaftalen til tidspunktet for den udskudte svendeprøve,
 3. Eleven har højst tre måneder tilbage af sin uddannelsestid,
 4. Erhvervsskolen indstiller til det faglige udvalg, at eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål,
 5. Eleven har gennemført undervisningen på uddannelsen og der er udstedt skolebevis, og
 6. Praktikvirksomheden underskriver den afsluttende praktikerklæring.

For elever i skolepraktik indgår praktikcenteret som praktikvirksomhed i eventuel aftale om forlængelse samt underskrivning af den afsluttende praktikerklæring.

Rent praktisk sker indstilling fra erhvervsskolen ved at bruge IU’s bedømmelsesblanket, der normalt indsendes med resultatet af den afsluttende prøve, som findes her.

Endvidere skal erhvervsskolen attestere, at skolebeviset er udstedt, og praktikvirksomheden eller praktikcentret skal underskrive den afsluttende praktikerklæring. Dette gøres også ved brug af den sædvanlige blanket, som findes her.

Inden for Teater-, Event- og AV-teknikeruddannelsens Faglige Udvalg kan der på nuværende tidspunkt ikke udstedes administrative beviser eller svendebreve. Kontakt os på jura@iu.dk, hvis der er spørgsmål inden for dette udvalgs uddannelser.

Metalindustriens Lærlingepris
Da der ikke påføres karakter på det administrative bevis, kan eleven desværre ikke indstilles til Metalindustriens Lærlingepris, ML-prisen.

Kontakt IU ved spørgsmål
Spørgsmål om administrative svendebreve kan rettes til jura@iu.dk 

Elever i praktik og skolepraktik

Dette afsnit er sidst redigeret 3. april 2021.

Praktik og forlængelse af uddannelsestid
Hvis arbejdsgiveren som følge af restriktioner og anbefalinger sender medarbejdere hjem, gælder følgende i forbindelse med elever/lærlinge:

 • Arbejdsgiveren i praktikvirksomheden skal aftale med eleven, hvad der skal ske under hjemsendelsen, herunder mulighederne for at eleven kan fortsætte praktikken hjemmefra.
 • Elever kan ikke hjemsendes fra virksomheden uden løn.
 • Det faglige udvalg kan i elevens hjemsendelsesperiode, på baggrund af en konkret vurdering, beslutte, at elevens praktiktid skal forlænges, hvis elevens praktikuddannelse ikke kan gennemføres på baggrund af hjemsendelsen. Reglerne fremgår af eud-lovens § 59.
 • Hvis eleven bliver syg eller sættes i karantæne af myndighederne, vil der være ret til sædvanlig sygdomsbetaling.

Elever og virksomheder kan indgå en aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Hvis en virksomhed i en periode kun kan beskæftige eleven på nedsat tid, og elev og virksomhed er enige om, at eleven går ned i arbejdstid, så er det muligt for parterne at aftale dette og forlænge uddannelsestiden tilsvarende. Det betyder for eksempel, at hvis en elev går på halv tid i to uger, så kan elev og virksomhed forlænge uddannelsestiden med en uge. Forlænges aftalen ud overfraværsperioden, altså perioden med nedsat arbejdstid (i eksemplet med mere end en uge), vil aftalen kun være gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den. Reglerne fremgår af eud-lovens §§ 58 og 59.

Er der spørgsmål om løn og ansættelsesvilkår, bedes elev eller virksomhed tage kontakt direkte til deres respektive organisationer og få den nødvendige hjælp derfra.

Skolepraktik
Fra den 22. marts 2021 er der i hele landet fuld fremmøde for elever i skolepraktik. Undtaget er institutioner beliggende i kommunerne Brøndby og Høje-Taastrup.

Hjælpepakke om lønkompensation
Der kan gives et tilskud pr. elev til virksomheder, der pga. corona-krisen står overfor at varsle afskedigelser af mindst 30 pct. af deres medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere, således at virksomhederne kan fastholde deres elev. Tilskuddet er på 90 pct. af lønnen. Det er en forudsætning, at eleven modtager sin normale løn.

Virksomhederne kan ikke få lønkompensation i de perioder, hvor eleven modtager undervisning som led i deres skoleophold, idet virksomheden efter gældende regler får refusion fra AUB til dækning af lønudgifter under skoleophold.

Det er en forudsætning, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender eleven, i det omfang at det er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt forsvarligt. Hjemsendelse af eleven kan dog f.eks. være nødvendigt, hvis de oplæringsansvarlige er hjemsendt, eller produktionen er indstillet.

En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af den samlede uddannelsestid med mindre dette indstilles af det faglige udvalg. Hvis eleven er i prøvetid, så suspenderes denne, i perioden hvor eleven er omfattet af lønkompensationsordningen. Virksomheden skal være omfattet af de øvrige regler for lønkompensationen, herunder krav om, at virksomheden ikke afskediger medarbejdere af økonomiske årsager.

I modsætning til andre medarbejdere, der er hjemsendt med løn under ordningen om lønkompensation, vil elever og lærlinge godt kunne udføre arbejde for virksomheden i den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation for eleven eller lærlingen.

Staten vil finansiere 90 pct. af lønnen for omfattede elever, mens virksomheden skal finansiere den resterende del. I modsætning til øvrige medarbejdere skal elever ikke afholde fem feriefridage.

Det vil som den øvrige lønkompensationsmodel være Erhvervsstyrelsen, der administrerer modellen. Spørgsmål skal derfor også rettes dertil.

Ordningen er pr. 1. maj 2020 ændret ift. regler om afholdelse af feriefridage, således at elever og lærlinge fritages for kravet om at holde fem fridage i lønkompensationsperioden. Praktikanter omfattes som noget nyt også af undtagelsen. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. marts 2020. Allerede afholdte ferie/fridage vil som udgangspunkt ikke blive godtgjort, medmindre andet aftales lokalt. Ferie/fridage uden løn, der endnu ikke er afholdt, skal annulleres.

Erhvervsstyrelsen kan i efterkontrollen foretage efterbetaling af kompensation, hvis det på baggrund af den indsendte dokumentation viser sig, at en virksomhed har fået mindre kompensation, end virksomheden var berettiget til, fordi virksomheden har indregnet, at medarbejderen skulle holde fri og selv betale fridagene.

Fritagelsen for pligten til at holde fri for elevens regning skal være med til sikre, at kvaliteten af uddannelsen opretholdes i lønkompensationsperioden.

Læs mere om lønkompensation

Elever på skoleophold

Dette afsnit er sidst redigeret 3. april 2021.

Fra og med 6. april 2021 gælder følgende i hele landet med undtagelse af enkelte kommuner.

Åbent for 50 pct fremmøde

 • Afgangselever
 • Ikke-afgangselever

Åbent for fuldt fremmøde

 • Deltagelse i ikke-aflyste prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på institutionen.
  • Grundforløbsprøver
  • Prøver i certifikatfag
  • Prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet
  • Afsluttende prøver, herunder svendeprøver.
 • Deltagelse i certifikatfag og certifikatlignende fag.
 • Praktisk undervisning pga. afsluttende prøve inden 1. august 2021

Særligt for enkelte kommuner

Bornholm

 • Ungdomsuddannelser er åbent med fuldt fremmøde.

Brøndby og Høje-Taastrup

 • Afgangselever skal have fjernundervisning og udendørs undervisning 1 dag om uge.
 • Ikke-afgangselever skal have fjernundervisning og udendørs undervisning 1 dag om uge.
 • Elever med deltagelse i certifikatfag skal modtage fjernundervisning.
 • Elever må ikke modtages til praktisk undervisning på institutionen.

Ishøj og Vallensbæk

 • Afgangselever skal modtages med 50 pct. fremmøde.
 • Ikke-afgangselever skal have fjernundervisning og udendørs undervisning 1 dag om uge.
 • Deltagelse i certifikatfag er åbent med 100 pct. fremmøde.
 • Praktisk undervisning pga. svendeprøve inden 1. august 2021 er åbent med 50 pct. fremmøde.

Definitioner

Afgangselever på ungdomsuddannelser:

 • Elever på GF2, herunder ophold på kostafdeling.
 • Elever der forventes at afslutte sidste del af deres hovedforløb inden 1. august 2021.
 • Elever på FGU som ifølge uddannelsesplanen forventes at afslutte uddannelsen inden 1. august 2021

Fremmøde:

50 pct. fremmøde betyder, at den ugentlige tilstedeværelsesprocent for elever på hver geografisk lokalitet af institutionerne, ikke må overstige 50 pct. fremmøde.

Hver elev må fremmøde i fem sammenhængende undervisningsdage ad gangen, når der ses bort fra weekender og helligdage, hvorefter eleven er omfattet af lukningen i fem sammenhængende undervisningsdage.

 

Fagligt efterslæb og supplerende skoleundervisning

Dette afsnit er sidst redigeret den 31. marts 2021

Fra 31. marts 2021 er det muligt for institutionerne at tilbyde supplerende skoleundervisning på grundforløb 2 og hovedforløbet, hvis institutionen vurderer, at eleverne skal indhente et væsentligt fagligt efterslæb.

Supplerende skoleundervisning på grundforløb 2

 • Op til to kalenderuger for eleverne på hold
 • Op til fire kalenderuger for den enkelte elev

Den supplerende skoleundervisning på grundforløb 2 skal ske ud fra en konkret vurdering af, at eleverne på holdet, henholdsvis den enkelte elev, skal indhente et væsentlig fagligt efterslæb.

Varigheden af elevernes GF2 må ikke forlænges ud over den 31. juli 2021.

Supplerende skoleundervisning for den enkelte elev på hovedforløbet

 • Op til fem kalenderuger for den enkelte elev

Den supplerende skoleundervisning på hovedforløbet skal ske ud fra en vurdering af, at at eleven ikke har fået tilstrækkelig praktisk undervisning i sidste skoleperiode til at kunne blive indstillet til og bestå den afsluttende prøve.

Elevens uddannelsestid må ikke forlænges ud over den 31. juli 2021.

Elever med uddannelsesaftale
For elever med uddannelsesaftale er det en forudsætning for den supplerende skoleundervisning, at det faglige udvalg godkender forlængelse af elevens uddannelsestid, og at eleven og praktikvirksomheden aftaler en forlængelse af elevens uddannelsesaftale. De faglige udvalg skal træffe afgørelse efter erhvervsuddannelseslovens § 59.

Hvis elevens uddannelsesaftale ikke forlænges tilstrækkeligt, optages eleven i skolepraktik eller ekstraordinær skolepraktik i den del af perioden med den supplerende undervisning, for hvilken uddannelsesaftalen ikke er forlænget, og til og med den afsluttende prøve. Eleven kan dog kun optages i ekstraordinær skolepraktik indtil den 15. juli 2021. Eleven påbegynder skolepraktik dagen efter, at elevens uddannelsesaftale udløber.

Krav om test for covid-19

Dette afsnit er sidst redigeret den 3. april 2021

Hvem skal lade sig teste

Det er en betingelse for fysisk fremmøde eller ophold på en institution m.v., at elever, kursister, deltagere, ansatte og besøgende ved samt andre personer med tilknytning til ungdoms- og voksenuddannelser, har ladet sig teste for covid-19.

Dette gælder ikke ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) og undervisning efter lov om specialundervisning for voksne.

Omfanget af test

Det skal kunne dokumenteres, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt testresultat.

Typer af test

 • PCR-test
 • Antigentest

Optagelse i skolepraktik

Dette afsnit er sidst redigeret 3. april 2021

Initiativer som udløb den 31. december 2020, og som ikke er blevet forlænget

 • Karensperioden suspenderes midlertidigt for elever, der afslutter deres grundforløb.
 • Elever, hvis uddannelsesaftale er ophævet i prøvetiden, skal midlertidigt ikke bevise, at de har mistet aftalen uforskyldt for at kunne optages i skolepraktik.
 • Elever, som mister ny mesterlæreaftaler, kan optages i skolepraktik på samme vilkår som øvrige erhvervsuddannelseselever.

Ekstraordinær skolepraktik på uddannelser, hvor der ikke i forvejen udbydes skolepraktik
Erhvervsskoler har mulighed for at udbyde skolepraktik i uddannelser, hvor der normalt ikke udbydes skolepraktik. Dette gælder til og med 15. juli 2021. I perioden fra 1. januar 2021 til 15. juli 2021 kan erhvervsskoler kun oprette ekstraordinær skolepraktik på de uddannelser, hvor de allerede i 2020 har oprettet ekstraordinær skolepraktik.

Skolerne skal endvidere være opmærksomme på, at karensperioden på en måned ikke længere er suspenderes pr. 1. januar 2021. Karensperioden skal derfor være afsluttet, inden eleven kan påbegynde skolepraktik.

Elever, der senest den 15. juli 2021 uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale, kan optages i ekstraordinærskolepraktik under forudsætning af, at eleven senest 15. juli 2021 giver skolen meddelelse om ophævelsen. Skolen skal hurtigst muligt træffe afgørelse om, hvorvidt eleven uforskyldt har mistet aftalen, så eleven kan tilbydes og acceptere tilbud om at påbegynde ekstraordinær skolepraktik senest 1. august 2021.

​Muligheden for at udbyde ekstraordinær skolepraktik gælder i tilfælde, hvor institutionen er godkendt til udbud af hovedforløbet og hvis institutionen har haft aktivitet på hovedforløbet inden for det seneste år forud for det tidspunkt, hvor institutionen påbegynder udbuddet af ekstraordinær skolepraktik i hovedforløbet.

Elever som kun mangler den afsluttende prøve/svendeprøven
Elever kan blive optaget i skolepraktik, hvis de ikke opfylder betingelserne for at få udstedt et administrativt bevis, og det ikke har været muligt at indgå aftale om forlængelse af uddannelsesaftalen med praktikvirksomheden, indtil den udskudte svendeprøve afholdes.

Elever skal også optages i skolepraktik, hvis det faglige udvalg på uddannelsen har besluttet ikke at udstede administrative beviser, og de ikke kan få forlænget deres uddannelsesaftale.

Det samme gælder inden for uddannelser, som i dag ikke udbydes med skolepraktik, hvis skolen under de ekstraordinære forhold i forbindelse med forebyggelsen og afhjælpningen i landet i forbindelse med covid-19 har praktisk mulighed for at udbyde uddannelsen med skolepraktik, eventuelt i samarbejde med andre skoler.

Fortsættelse i skolepraktik
Elever, der for perioden 1. januar til 15. juli 2021 har påbegyndt ekstraordinær skolepraktik, kan fortsætte i ekstraordinær skolepraktik i 2021, indtil de indgår en uddannelsesaftale eller afslutter uddannelsen. Elever, som ikke har opnået en uddannelsesaftale senest den 31. december 2021, kan ikke fortsætte uddannelsen i ekstraordinær skolepraktik.

Skolerne opfordres til at sikre, at alle elever i ekstraordinær skolepraktik, herunder elever optaget i 2021, får en uddannelsesaftale med en virksomhed så hurtigt som muligt.

Øvrige elever
Hvis en elev mister sin uddannelsesaftale på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik, kan eleven søge optagelse som normalt. Det er erhvervsskolen, der tager stilling til, om eleven opfylder betingelserne for optagelse. For at blive optaget i skolepraktik efter at have mistet sin uddannelsesaftale, må man ikke selv være skyld i ophævelsen.

 

Støtte til uddannelse fra IKUF

Dette afsnit er sidst redigeret 20. marts 2020

Læs mere på ikuf.dk, hvis du har spørgsmål til, hvordan IKUF (Industriens kompetenceudviklingsfond) yder støtte til uddannelse under skolernes lukning.

Kontakt

Kontakt Team Jura

Telefon:

33 77 91 16

E-mail:

jura@iu.dk