Afsluttende prøve/svendeprøve

Dette afsnit er sidst redigeret 4. marts 2021.

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt en nødbekendtgørelse for eud. Bekendtgørelsen skal være med til at understøtte, at elevernes muligheder for at gennemføre deres uddannelse, sikres bedst muligt.

Bekendtgørelsen giver også mulighed for, at skolerne kan fravige regler om en prøves tilrettelæggelse, hvis det er begrundet i forhold, der er en følge af den aktuelle situation. Det faglige udvalg skal inddrages, hvis der sker en fravigelse af prøvens tilrettelæggelse.

Skoler, som har planlagt svendeprøver i den kommende tid, skal kontakte deres uddannelseskonsulent i Industriens Uddannelser. Dels for at høre, om prøven kan gennemføres som planlagt eller med eventuelle fravigelser. Dels for at vi kan hjælpe med at finde skuemestre/censorer til opgaven.

Afvikling af den afsluttende prøve

Afsluttende prøver, herunder svendeprøver, afholdes på institutionen under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer.

Det er en lokal vurdering på den enkelte erhvervsskole om prøverne afholdes som normalt, eller om det som følge af iværksatte foranstaltninger mod covid-19 konkret er nødvendigt at fravige reglerne om prøvens tilrettelæggelse.

Hvis det ikke er muligt at afholde prøverne med fysisk fremmøde, kan skolerne ud fra nødreglerne lokalt vurdere, om prøverne skal:

  • udskydes
  • gennemføres med ændret tilrettelæggelse

En fravigelse af den afsluttende prøve kan omfatte fravigelse fra eller supplering af følgende:

  • Regler om gruppeprøver.
  • Regler om udpegning eller godkendelse af tilsynsførende, der skal være hos eksaminanden under prøven, hvis eksaminanden befinder sig et andet sted end eksaminator og censor ved prøve med mundtlig besvarelse som videokonference, jf. eksamensbekendtgørelsens § 13, stk. 3.
  • Beslutning om aflysning af prøver i et grundfag. Hvis institutionen beslutter at aflyse prøven, ophøjes standpunktskarakter til prøvekarakter i faget.
  • Beslutning om aflysning af prøve og ophøjelse af standpunktskarakter til prøvekarakter i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet under skolelukningen.
  • Beslutning om, hvorvidt prøve i det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbet (grundforløbsprøven) skal gennemføres. Hvis institutionen beslutter at aflyse prøven, ophøjes standpunktskarakter til prøvekarakter.
  • Regler om grundforløbsprøvens og den afsluttende prøves indhold, så praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer.

Det faglige udvalg skal inddrages ved beslutning om fravigelse af den afsluttende prøve, hvorefter praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer. I det tilfælde skal skolen kontakte det faglige udvalg via jura@iu.dk eller 33 77 91 16

Udskydelse af prøve og forlængelse af uddannelsestid
Hvis det er nødvendigt at udskyde den afsluttende prøve/svendeprøven til et tidspunkt efter uddannelsens planlagte afslutning, kan virksomheden og eleven aftale at forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt. Det er valgfrit for elev og virksomhed, om de ønsker at benytte denne mulighed, og det kræver ikke en godkendelse fra det faglige udvalg. Blanketter til brug for forlængelse af uddannelsestiden kan findes her. Blanketten skal indsendes til skolen. Skolen skal registrere modtagelsen af blanketten og orientere det faglige udvalg om forlængelsen på jura@iu.dk. Det gælder kun for elever, der mangler den afsluttende prøve/svendeprøve og altså ikke for elever, der også mangler skoleundervisning.

Når den nye prøvedato er fastsat, kan det blive nødvendigt at afkorte uddannelsestiden igen. Det gælder fx, hvis uddannelsestiden er forlænget med tre måneder, men den nye dato betyder, at det kun havde været nødvendigt at forlænge uddannelsestiden med en måned. Det er det faglige udvalg, som skal træffe afgørelse om afkortning af uddannelsestiden. Ansøgning om afkortning kan indsendes her.

Kontakt IU ved spørgsmål om prøver
Spørgsmål om prøvetilrettelæggelsen fra erhvervsskoler kan rettes til uddannelseskonsulenten for uddannelsen i Industriens Uddannelser. Kontaktoplysninger findes her.

Generelle spørgsmål kan rettes til jura@iu.dk