Optagelse i skolepraktik

Dette afsnit er sidst redigeret 3. april 2021

Initiativer som udløb den 31. december 2020, og som ikke er blevet forlænget

  • Karensperioden suspenderes midlertidigt for elever, der afslutter deres grundforløb.
  • Elever, hvis uddannelsesaftale er ophævet i prøvetiden, skal midlertidigt ikke bevise, at de har mistet aftalen uforskyldt for at kunne optages i skolepraktik.
  • Elever, som mister ny mesterlæreaftaler, kan optages i skolepraktik på samme vilkår som øvrige erhvervsuddannelseselever.

Ekstraordinær skolepraktik på uddannelser, hvor der ikke i forvejen udbydes skolepraktik
Erhvervsskoler har mulighed for at udbyde skolepraktik i uddannelser, hvor der normalt ikke udbydes skolepraktik. Dette gælder til og med 15. juli 2021. I perioden fra 1. januar 2021 til 15. juli 2021 kan erhvervsskoler kun oprette ekstraordinær skolepraktik på de uddannelser, hvor de allerede i 2020 har oprettet ekstraordinær skolepraktik.

Skolerne skal endvidere være opmærksomme på, at karensperioden på en måned ikke længere er suspenderes pr. 1. januar 2021. Karensperioden skal derfor være afsluttet, inden eleven kan påbegynde skolepraktik.

Elever, der senest den 15. juli 2021 uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale, kan optages i ekstraordinærskolepraktik under forudsætning af, at eleven senest 15. juli 2021 giver skolen meddelelse om ophævelsen. Skolen skal hurtigst muligt træffe afgørelse om, hvorvidt eleven uforskyldt har mistet aftalen, så eleven kan tilbydes og acceptere tilbud om at påbegynde ekstraordinær skolepraktik senest 1. august 2021.

​Muligheden for at udbyde ekstraordinær skolepraktik gælder i tilfælde, hvor institutionen er godkendt til udbud af hovedforløbet og hvis institutionen har haft aktivitet på hovedforløbet inden for det seneste år forud for det tidspunkt, hvor institutionen påbegynder udbuddet af ekstraordinær skolepraktik i hovedforløbet.

Elever som kun mangler den afsluttende prøve/svendeprøven
Elever kan blive optaget i skolepraktik, hvis de ikke opfylder betingelserne for at få udstedt et administrativt bevis, og det ikke har været muligt at indgå aftale om forlængelse af uddannelsesaftalen med praktikvirksomheden, indtil den udskudte svendeprøve afholdes.

Elever skal også optages i skolepraktik, hvis det faglige udvalg på uddannelsen har besluttet ikke at udstede administrative beviser, og de ikke kan få forlænget deres uddannelsesaftale.

Det samme gælder inden for uddannelser, som i dag ikke udbydes med skolepraktik, hvis skolen under de ekstraordinære forhold i forbindelse med forebyggelsen og afhjælpningen i landet i forbindelse med covid-19 har praktisk mulighed for at udbyde uddannelsen med skolepraktik, eventuelt i samarbejde med andre skoler.

Fortsættelse i skolepraktik
Elever, der for perioden 1. januar til 15. juli 2021 har påbegyndt ekstraordinær skolepraktik, kan fortsætte i ekstraordinær skolepraktik i 2021, indtil de indgår en uddannelsesaftale eller afslutter uddannelsen. Elever, som ikke har opnået en uddannelsesaftale senest den 31. december 2021, kan ikke fortsætte uddannelsen i ekstraordinær skolepraktik.

Skolerne opfordres til at sikre, at alle elever i ekstraordinær skolepraktik, herunder elever optaget i 2021, får en uddannelsesaftale med en virksomhed så hurtigt som muligt.

Øvrige elever
Hvis en elev mister sin uddannelsesaftale på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik, kan eleven søge optagelse som normalt. Det er erhvervsskolen, der tager stilling til, om eleven opfylder betingelserne for optagelse. For at blive optaget i skolepraktik efter at have mistet sin uddannelsesaftale, må man ikke selv være skyld i ophævelsen.