Opgaver efter svendeprøven

Tavshedspligt

Du har som skuemester tavshedspligt. Det betyder, at du ikke må oplyse andre om, hvilke elever der har været til svendeprøve, eller hvad eleverne har fået i karakter.
Er du utilfreds med prøvens forløb, indhold, eksaminator eller andet, bør du tale med skolen herom og ellers kontakte Industriens Uddannelser.

Snyd

Har du mistanke om, at eleven har snydt ved f.eks. at have skaffet sig (eller ydet) uretmæssig hjælp, skal du indberette dette til skolen. Det er herefter skolens ansvar at foretage en nærmere undersøgelse heraf.

Problemer eller mangler hos skolen

Konstaterer du, at der er forhold, der ikke er opfyldt, eller får du en formodning om væsentlige mangler i skolens varetagelse af en uddannelse, skal du sammen med den anden skuemester indberette dette til skolen og til Undervisningsministeriet. Industriens Uddannelser vil gerne hjælpe med at udfærdige indberetningen, hvis I har behov for dette. I bedes under alle omstændigheder fremsende en kopi af indberetningen til Industriens Uddannelser.

Klage

Hvis skolen modtager en klage fra en elev, skal denne straks forelægges for dig, den anden skuemester og eksaminator. I har herefter to uger til at afgive en udtalelse, hvor I hver især skal udtale jer om de faglige spørgsmål i klagen.

Klageren (eleven) skal herefter have lejlighed til at kommentere på disse udtalelser inden for en frist på en uge.

På grundlag af jeres udtalelser og klagerens kommentarer hertil afgør skolen klagen. Klager vedrørende bedømmelse af en prøve afholdt som svendeprøve afgøres dog af skolen i samråd med det faglige udvalg.

Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet og meddeles af skolen til klageren hurtigst muligt og senest to måneder efter, at skolen har modtaget klagen.

Afgørelsen kan resultere i følgende udfald:

  • Tilbud om ny bedømmelse, dog ikke ved mundtlige prøver.
  • Tilbud om omprøve.
  • At klageren ikke får medhold i klagen.

Ved tilbud om omprøve eller ny bedømmelse af den allerede aflagte prøve kan dette resultere i en lavere karakter for klageren. Hvis afgørelsen resulterer i et tilbud om omprøve eller ny bedømmelse, skal klageren informeres om, at det kan føre til en lavere karakter.

Hvis afgørelsen af klagen resulterer i, at klageren ikke får medhold, kræver det, at du, den anden skuemester samt eksaminator er enige om dette.

Hvis klageren ønsker at acceptere tilbud om ny bedømmelse eller ny prøve, skal meddelelse herom gives senest to uger efter tilbuddets meddelelse er afgivet.

Der skal udpeges nye skuemestre ved ny bedømmelse eller omprøve.

Læs mere i den generelle skuemestervejledning