Opgaver under svendeprøven

Kommunikation med eleven

Ved eksaminationens start bør du hilse på eleven og signalere interesse og imødekommenhed. Virker eleven nervøs, kan en imødekommende bemærkning, et supplerende spørgsmål eller lignende være med til afhjælpe eventuel eksamensangst.

Under eksaminationen kan du stille uddybende spørgsmål til eleven, hvis det er nødvendigt af hensyn til bedømmelsen. Vær opmærksom på at stille klare og relevante spørgsmål på elevens niveau. Det hører også med til dine opgaver at stoppe en elev, der bevæger sig ud ad en tangent. Fornemmer du, at en elev ikke forstår eksaminators spørgsmål, bør du præcisere spørgsmålet, så eleven forstår, hvad der bliver spurgt om.

Det er vigtigt, at eleven ikke bliver fanget i en uenighed mellem dig, den anden skuemester og eksaminator, så gem eventuelle uenigheder til voteringen.

Kommunikation med eksaminator

Du kan under prøven tale med eksaminator, men kun om prøvens indhold og forløb. Eventuelle uenigheder bør drøftes, så eleven ikke kan høre det, eller gemmes til under voteringen.

Notatpligt

Både du og eksaminator skal tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i et år.

Rammer for bedømmelsen

Hver elev skal bedømmes af dig, en anden skuemester og en eksaminator (faglærer). Som skuemester er dine primære opgaver at sikre:

  • at prøverne er i overensstemmelse med de mål og krav, som er fastsat for uddannelsen og som fremgår af den specifikke del af skuemestervejledningen.
  • at eleverne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse.

Voteringen

Det er kun eksaminator, dig og den anden skuemester, som kan være til stede under voteringen. Skolen kan dog bestemme, at en kommende eksaminator også kan overvære voteringen, ligesom en nyudpeget skuemester kan deltage i en svendeprøve som en del af oplæringen.

Voteringen indledes med, at du sammen med den anden skuemester fremhæver styrker og svagheder ved elevens præstation. Det er vigtigt, at I hver især udtrykker jer kort og klart om jeres vurderinger og begrundelser, samtidig med at I er lydhøre over for hinanden. Støt dig gerne til dine notater fra prøveforløbet.

Hvis der ikke er enighed mellem dig, den anden skuemester og eksaminator, skal I finde et kompromis. Hvis I ikke kan finde et kompromis, skal skuemestrene og eksaminator hver give en karakter. Den endelige karakter beregnes som gennemsnittet af disse karakterer, der herefter afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen. Her er der en ’stemme’ fra skuemestrene og en fra eksaminator. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis du og den anden skuemester har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter.
Hvis der er uenighed mellem dig og den anden skuemester om karakteren, skal I først fastsætte en fælles karakter fra dig og den anden skuemester. Det sker som gennemsnittet af jeres karakterer, der afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen. Den fælles karakter fra jer skal herefter bruges til beregningen af gennemsnittet mellem jeres og eksaminators karakter, der derefter skal afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen.

I kan evt. anvende regnearket Hjælp til karakterberegning

Efter I har fastsat karakteren, kan I drøfte, hvilken begrundelse eleven skal have for sin karakter. I begrundelsen kan indgå, hvad der er blevet lagt vægt på i bedømmelsen, herunder styrker og svagheder ved præstationen.

Aflevering af bedømmelsen

Begrundelsen for karakteren bør gives kortfattet og med velvalgte ord, så eleven forstår, hvad der er lagt vægt på.

Normalt er det eksaminator, der meddeler karakteren, men der findes ingen regler om dette.

I skal ikke indgå i en diskussion med eleven omkring bedømmelsen. Husk, at eleven har mulighed for at klage over prøven, herunder også selve bedømmelsen. Har der været uenighed om karakteren, bør I heller ikke give udtryk for dette.

Læs mere i den generelle skuemestervejledning