Projekter og analyser

Person der sidder ved computer

Her kan du får overblik over de projekter og analyser vi er i gang med, og dem vi har afsluttet i de seneste år.

Prøver i AMU stiller nye krav til udbydere og faglærere

Projektets formål

I løbet af 2020 implementeres prøver i AMU, der skal gennemføres i overensstemmelse med ministeriets og efteruddannelsesudvalgets retningslinjer.

I forlængelse heraf har Industriens Fællesudvalg valgt at søsætte projektet ’prøver i AMU stiller nye krav’.

Projektets formål er er at opsamle de første erfaringer om prøveafviklingen med henblik på at identificere eventuelle behov for justering af prøveindhold, prøveform og prøvetid.

Projektet skal således sikre, at de udviklede prøver ’passer’ eller er udviklet hensigtsmæssigt til de pågældende kurser/brancheområder. Derudover skal projektet understøtte, at prøver i AMU kan gennemføres korrekt, og at der indhentes viden om erfaringer og lokale løsninger, som kan anvendes i det videre arbejde med at udvikle og justere de nye prøver.

Projektet forventes at slutte ultimo 2020. Katrine Laubjerg er kontaktperson for projektet. 

AMU til teknisk personale inden for oplevelsesindustrien og sammenlignelige brancher

Projekts formål

Formålet er, igennem undersøgelse og analyse, at afgrænse et særskilt jobområde for oplevelsesindustrien og sammenlignelige brancher, med henblik på at sikre et sammenhængende AMU udbud. Analysen skal afdække mulige løsninger og komme med prioriterede anbefalinger til Industriens Fællesudvalg. I projektet indgår desuden afdækning af centrale AMU-uddannelsesbehov med henblik på udvikling af nye kurser til jobområdet.

Projektets mål er at afdække:

 • hvilke brancher og medarbejdere, der skal beskrives i jobområdet
 • om der skal beskrives en ny FKB målrettet medarbejdere, der primært løser tekniske opgaver inden for Oplevelsesindustrien og brancher med tilsvarende medarbejderprofiler
 • om uddannelse til jobområdet og brancherne kan løses ved redigering af eksisterende FKB´er
 • målgruppens omfang og forventning til aktivitet på kurser udviklet særskilt til jobområdetl
 • hvilke Efteruddannelsesudvalg og Fællesudvalg, der i dag har ansvaret for AMU kurser med nærliggende kompetenceindhold
 • hvilke kompetencer der skal indgå i de første fem kurser, der skal udvikles til området.

Projektet forventes at slutte juni 2020. Svend Rechnagel er kontaktperson for projektet. 

Uviklingstendenser i beklædnings- og tekstilindustrien og heraf afledte kompetencebehov

Projekts formål

Projektet har til formål at afdække, om der er udviklingstendenser inden for beklædnings- og tekstilindustrien der giver nye kompetencebehov i forhold til AMU målgruppen inden for beklædnings- og tekstilområdet, som beskrevet i FKB 2243 Fremstilling af beklædning og tekstiler.

Projektets mål er følgende:

 • Beskrivelse af væsentlige udviklingstendenser i forhold til forretningsmodeller, materialer, produktionsteknologi mv. i relation til fremstilling af beklædning og tekstiler
 • Afdækning af behov for at revidere eksisterende AMU mål eller nyudvikle AMU mål, således at de identificerede kompetencebehov dækkes, herunder anbefalinger om evt. kursusstruktur. 

Projektet forventes at slutte september 2020. Christina Stougaard Hansen er kontaktperson for projektet. 

Udvikling af erfaringer med integration af prøver i undervisningen

Projekts formål

Projektet skal bidrage til løsninger, der gør det lettere at udvikle og integrere prøver på AMU-uddannelser, der gennemføres på mange skoler med forskelligt udstyr og forskellige undervisningstraditioner.

Baggrunden for projektet er, at der er en særlig kompleksitet i udviklingen af prøver på områder, hvor der er mange skoler, der skal anvende de samme prøver på tværs af forskelle i værkstedsfaciliteter og udstyr samt didaktiske og pædagogiske tilgange. Projektet er afgrænset til prøveformer, der undersøger deltagernes praktiske kompetencer.

Projektet forventes at slutte i slutningen af 2020. Anders Hjort Hansen er kontaktpersoner for projektet. 

Efteruddannelsesbehov for busmekanikere

Projektets formål

Formålet med analysen er at undersøge behovet for specifikke AMU-kurser til mekanikere, der servicerer/reparerer busser. Busserne har gennem de senere år gennemgået en teknologisk udvikling med indførelse af række nye teknologier og sikkerhedskrav. Der er kommet flere avancerede og komplekse motorstyrings-, komfort- og sikkerhedssystemer i busserne. Flere busser kører fx i dag med klimaanlæg med over 2,5 kg fyldmiddel, avancerede dørlukningssystemer, komplekse sikkerhedssystemer og elektronisk udstyr, fx signaltavler.

Skærpede EU miljøkrav (EU–norm) og øget fokus på reducering af emissioner fra køretøjer medfører en gradvis introduktion af en række nye moderne busser fremdrevet af alternative drivmidler i form af HVO, gas (CNG/LNG), brint og el.

De nye teknologier og sikkerhedskrav medfører, at det er vanskeligere for mekanikeren at fejlfinde på materiellet, foruden kravet til mekanikeren om eftermontering og justering af elektronisk udstyr i busserne fx LED-skilte.

Da området er i vækst, ønsker Metalindustriens Uddannelsesudvalg, med udgangspunkt i FKB 2276 Køretøjsområdet, at:

 • kortlægge hvilke kompetencekrav, der er for mekanikere, der servicerer/reparerer busser
 • analysere behovet for efteruddannelse af lastvognsmekanikere
 • udarbejde forslag til titler og indhold i nye AMU-mål for området på baggrund af analysen
 • udarbejde forslag til struktur for AMU-målene samt beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK)

Projektet forventes at slutte august 2020. Anders Hiort Hansen er kontaktperson for projektet.

Udviklingen inden for hærdeplast kompositter og kompetencebehov for AMU-målgruppen

Projektets formål

Projektet har til formål at afdække udviklingen inden for industriel produktion af hærdeplast kompositter – både med hensyn til materialer og teknologier, og dermed klarlægge de uddannelsesmæssige behov der forventes at være i hærdeplast kompositbranchen fremover

Projektets mål:

 • En opdateret status på nuværende behov og aktiviteter
  • Virksomheder/brancher
  • Uddannelser/skoler
 • Forventninger til udviklingen i materialer
 • Forventninger til udviklingen i teknologier – herunder automatisering og digitalisering

Projektet forventes at slutte efteråret 2020. Thomas Jensen er kontaktperson for projektet. 

Udvikling af digitale læringsforløb i AMU

Projektets formål

Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) har i samarbejde med Edura igangsat et projekt om digitale læringsforløb inden for udvalgte AMU-kurser på tre brancheområder:

 • Data- og kommunikation
 • Automatik
 • Køretøjer

Faglærer fra TEC, Mercantec og EUC Syd deltager i projektet.

Udviklingsaktiviteterne gennemføres på Camps understøttet af Edura. Den erfaring og læring, som faglærerne kommer til at opnå, kan bruges efterfølgende på øvrige AMU-kurser, som de enkelte skoler har til udbud.  

Fremgangsmåden bliver, at kurserne brydes ned i små faglige læringselementer, inden digitaliseringsgraden vurderes, og digitaliseringen kan igangsættes. Udviklingen af digitale læringselementer har fokus på modulisering og fleksibilitet.

De udviklede moduler er SCORM-kompatible, hvilket betyder, at de kan anvendes på stort set alle (LMS) Learnings Management platforme. Desuden udvikles en metodehåndbog til brug for fremtidige digitaliseringsprojekter i MI og digitalisering ude på skolerne.

Projektet forventes at slutte ultimo november 2021. Helena Kajinic er kontaktperson for projektet.

Hands-on

Projektets formål

Projektet Hands-on skal få flere unge og ufaglærte til at vælge en erhvervsuddannelse inden for industrien. Det er der hårdt brug for i fremtidens Danmark, hvor der bliver mangel på dygtige faglærte. Derfor igangsatte DI, Dansk Metal, 3F og HK i efteråret 2013 en ambitiøs indsats for at vende udviklingen. Siden er Teknisk Landsforbund også blevet en del af holdet.

Mange spændende jobs i industrien
Kampagnen skal vise de faglærtes betydning for vores samfund og de mange muligheder, der er for spændende jobs i industrien. Både inden for de tekniske fag men også inden for kontor- og handelsfagene. Industrien vil i de kommende år mangle faglig arbejdskraft, hvis ikke flere unge og ufaglærte vælger en erhvervsuddannelse.
Allerede i år skal der uddannes dobbelt så mange elever på erhvervsuddannelserne, hvis virksomhederne skal have dækket deres behov i 2020.

Industriens Uddannelser fungerer sammen med Uddannelsesnævnet som sekretariat for Hands-on kampagnen og håndterer og koordinerer den store kampagne.

Thea Wanning er kontaktperson for projektet. 

Afsluttede projekter

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012