Projekter og analyser

Person der sidder ved computer

Her kan du får overblik over de projekter og analyser vi er i gang med, og dem vi har afsluttet i de seneste år.

Uddannelsesbehov i relation til teknologiudviklingen inden for det maritime område

Projektets formål

Formålet med analysen er at undersøge, om der er nye udækkede efteruddannelsesbehov inden for det maritime område. Begrundelsen er bl.a. en stigende anvendelse af eltekniske løsninger, herunder batteridrevne elmotorer og hybridløsninger til fremdrift af fritidsbåde, fiskerbåde og færger.

Analysens fokus ligger på uddannelsesbehov i relation til eldrift af fartøjer, herunder inddragelse af andre teknologiske udviklingstræk inden for det maritime område. Målgruppen er skibsmontører, skibsmekanikere og bådebyggere. Eldrift skaber nye muligheder men stiller også nye krav til både og skibes opbygning og indretning.

Reduktion af CO2-udslip i transportsektoren involverer i stigende grad det maritime område. Scandlines har omlagt færgerne Tycho Brahe og Aurora til 100 pct. batteridrift og i tredje kvartal 2019 bliver ruten Søby-Fynshav også besejlet af en ny elfærge.

Det er forventningen på værfterne, at elektricitet vil fortrænge fossile brændsler på stadig flere færger i de kommende år. Allerede i dag tænkes elektricitet ind som et alternativ hver gang en færge skal renoveres eller skiftes. Et aktuelt eksempel er fra Faaborg, hvor udskiftning af dieselmotorer kan ende med, at færgen til Avernakø og Lyø bliver delvis elektrisk. Dette kan også gælde for havnebusser og turistbåde. Mere og mere eldrift af færger, fiskefartøjer, arbejdsbåde og fritidsbåde er en international trend, som også rummer store eksportpotentialer for de danske værfter. På grund af faldende priser på batterierne bliver eldrift i stigende grad en økonomisk fordel set i forhold til dieseldrift.

Udviklingen kan her sammenlignes med den man ser inden for elbiler.

Projektet forventes at slutte november 2019. Johnny Kristensen er kontaktperson for projektet. 

Uddannelsesbehov i relation til teknologiudviklingen inden for maskin- og værktøjsområdet

Projektets formål

Formålet med analysen er at få afdækket nye efteruddannelsesbehov inden for maskin- og værktøjsområdet. Der sker i øjeblikket en eksplosiv teknologiskudvikling inden for maskinbygning, maskinel bearbejdning og værktøjsfremstilling.

Denne udvikling skaber forandringer i jobfunktioner og fremstillingsprocesser, primært som følge af implementeringen af robotter til både håndtering og bearbejdning, men også i relation til et mere generelt skifte i koncepter og teknologier, som eksempelvis industri 4.0, IoT, 3D-print, mv.

Udviklingen vil formentlig betyde, at opbygningen af maskiner og produktionsanlæg vil ændre sig. Vi ser allerede nu de første eksempler på Super Multitask Machines, som er i stand til at kombinere processer som CNC-drejning, boring, gevindskæring med CNC-fræsning, Additive Manufacturing (AM), overflade- og varmebehandling samt CNC-slibning, som i branchen betegnes som ”Done-in-One”

Der vil med sikkerhed ske en udvidelse af enkeltstående processer, data og produktionsteknologier, der informationsteknologisk binder hele produktionen sammen. Udviklingen vil betyde, at faglærtes jobfunktioner og kompetencebehov, som grundlag for både bearbejdning og maskinbygning, vil ændre sig.

Projektet forventes at slutte november 2019. Johnny Kristensen er kontaktperson for projektet. 

Uddannelsesbehov for teknisk designer

Projektets formål

Formålet med analysen er at undersøge efteruddannelsesbehovene inden for tekniske designeres arbejdsområde med henvisning til den øgede digitalisering af design- og konstruktionsprocesser i industrien og i bygge- og anlægsområdet.

Der er tale om en analyse, der omfatter tekniske designeres arbejdsområder både i industrien og i virksomheder inden for industrien, der producerer til bygge- og anlægsområdet.

Indførelsen af industri 4.0 teknologier og løsninger i industrien vil i høj grad berøre de arbejdsområder, som tekniske designere varetager. Et aktuelt tema er Integrated Engineering 4.0, som handler om digitalisering af alle faser i produktets livscyklus - fra produktdesign til service.

Teknisk designere vil endvidere opleve en stigende anvendelse af Build 4.0, der omfatter brugen af ny teknologi og digitalisering i den industrielle fremstilling af materialer til bygge- og anlægsbranchen. Det kan fx dreje sig om anvendelse af robotter, 3D-printteknologi til fremstilling af materialer og konstruktionsdele samt udnyttelse af droneteknologi til opmåling og overvågning af byggepladser. Dertil kommer udnyttelse af VDC (Virtual Design and Construction). VDC henviser til, at man designer, planlægger og bygger det pågældende byggeri digitalt, inden man gør det i virkeligheden.

Projektet forventes at slutte december 2019. Jørn Hedin er kontaktperson for projektet. 

Udvikling af erfaringer med integration af prøver i undervisningen

Projekts formål

Projektet skal bidrage til løsninger, der gør det lettere at udvikle og integrere prøver på AMU-uddannelser, der gennemføres på mange skoler med forskelligt udstyr og forskellige undervisningstraditioner.

Motivation og afgrænsning
Baggrunden for projektet er, at der er en særlig kompleksitet i udviklingen af prøver på områder, hvor der er mange skoler, der skal anvende de samme prøver på tværs af forskelle i værkstedsfaciliteter og udstyr samt didaktiske og pædagogiske tilgange. Projektet er afgrænset til prøveformer, der undersøger deltagernes praktiske kompetencer.

Projektet forventes at gå i gang i slutningen af 2019. Merete Hende og Katrine Laubjerg er kontaktpersoner for projektet. 

Efteruddannelsesbehov for busmekanikere

Projektets formål

Formålet med analysen er at undersøge behovet for specifikke AMU-kurser til mekanikere, der servicerer/reparerer busser. Busserne har gennem de senere år gennemgået en teknologisk udvikling med indførelse af række nye teknologier og sikkerhedskrav. Der er kommet flere avancerede og komplekse motorstyrings-, komfort- og sikkerhedssystemer i busserne. Flere busser kører fx i dag med klimaanlæg med over 2,5 kg fyldmiddel, avancerede dørlukningssystemer, komplekse sikkerhedssystemer og elektronisk udstyr, fx signaltavler.

Skærpede EU miljøkrav (EU–norm) og øget fokus på reducering af emissioner fra køretøjer medfører en gradvis introduktion af en række nye moderne busser fremdrevet af alternative drivmidler i form af HVO, gas (CNG/LNG), brint og el.

De nye teknologier og sikkerhedskrav medfører, at det er vanskeligere for mekanikeren at fejlfinde på materiellet, foruden kravet til mekanikeren om eftermontering og justering af elektronisk udstyr i busserne fx LED-skilte.

Projektets mål
Da området er i vækst, ønsker Metalindustriens Uddannelsesudvalg, med udgangspunkt i FKB 2276 Køretøjsområdet, at:

 • kortlægge hvilke kompetencekrav, der er for mekanikere, der servicerer/reparerer busser
 • analysere behovet for efteruddannelse af lastvognsmekanikere
 • udarbejde forslag til titler og indhold i nye AMU-mål for området på baggrund af analysen
 • udarbejde forslag til struktur for AMU-målene samt beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK)

Projektet forventes at slutte marts 2020. Anders Hiort Hansen er kontaktperson for projektet.

Udviklingen inden for hærdeplast kompositter og kompetencebehov for AMU-målgruppen

Projektets formål

Projektet har til formål at afdække udviklingen inden for industriel produktion af hærdeplast kompositter – både med hensyn til materialer og teknologier, og dermed klarlægge de uddannelsesmæssige behov der forventes at være i hærdeplast kompositbranchen fremover.

Projektets mål

 • En opdateret status på nuværende behov og aktiviteter
  • Virksomheder/brancher
  • Uddannelser/skoler
 • Forventninger til udviklingen i materialer
 • Forventninger til udviklingen i teknologier – herunder automatisering og digitalisering

Projektet forventes at slutte februar 2020. Lars Ahm er kontaktperson for projektet. 

Hands-on

Projektets formål

Projektet Hands-on skal få flere unge og ufaglærte til at vælge en erhvervsuddannelse inden for industrien. Det er der hårdt brug for i fremtidens Danmark, hvor der bliver mangel på dygtige faglærte. Derfor igangsatte DI, Dansk Metal, 3F og HK i efteråret 2013 en ambitiøs indsats for at vende udviklingen. Siden er Teknisk Landsforbund også blevet en del af holdet.

Mange spændende jobs i industrien
Kampagnen skal vise de faglærtes betydning for vores samfund og de mange muligheder, der er for spændende jobs i industrien. Både inden for de tekniske fag men også inden for kontor- og handelsfagene. Industrien vil i de kommende år mangle faglig arbejdskraft, hvis ikke flere unge og ufaglærte vælger en erhvervsuddannelse.
Allerede i år skal der uddannes dobbelt så mange elever på erhvervsuddannelserne, hvis virksomhederne skal have dækket deres behov i 2020.

Industriens Uddannelser fungerer sammen med Uddannelsesnævnet som sekretariat for Hands-on kampagnen og håndterer og koordinerer den store kampagne.

Thea Wanning er kontaktperson for projektet. 

Afsluttede projekter

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012