Projekter

Igangværende projekter

Analyse af udviklingstendenser i procesindustrien og
deraf afledte behov for horisontale og vertikale kompetenceløft

Projektets formål
Projektets formål er at sikre, at målene under FKB 2229 Produktion af fødevarer og nydelsesmidler, FKB 2784 Produktion af medicinalprodukter samt FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien dækker behovet for både horisontale eller vertikale kompetenceløft for AMU-målgruppen affødt af nye udviklingstendenser inden for materialer og produktionsteknologier i procesindustrien. 

Udviklingsudvalget for procesindustrien har drøftet aktuelle udviklingstendenser i branchen. Der er en række udviklingstendenser, som udvalget vurderer, kan have betydning for kompetencebehovet for AMU målgruppen inden for området.

En analyse skal gennem en kombination af desk research, en analyse workshop og en kort spørgeskemaanalyse beskrive og afdække:

  • Væsentlige udviklingstendenser i forhold til materialer og produktionsteknologi inden for procesindustriens hovedområder: procesteknik, fødevarer og medico
  • Hvilke nye kompetencebehov disse udviklingstendenser medfører for produktionsmedarbejderne i procesindustrien
  • Potentielle nye brancher og deres kompetencebehov
  • Behov for at udvikle eller revidere AMU mål og kursusstrukturer, således at de identificerede behov for både vertikal og horisontal kompetenceudvikling dækkes.

Projektet løber frem til slutningen af 2017. Casper Burlin er kontaktperson for projektet. 


AMU som værktøj til at få flygtninge og indvandrere i beskæftigelse

Projektets formål
Projektet har til formål at udvikle lokale AMU-pakker målrettet flygtninge og indvandrere. 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråds prognose viser, at der vil mangle 72.000 erhvervsfagligt uddannede personer i 2025, heraf vil manglen på jern- og metalarbejdere udgøre 30.000 personer. Der er stor risiko for, at denne mangel på uddannet arbejdskraft vil skabe flaskehalse på arbejdsmarkedet frem mod 2025. Dette vil have en negativ indvirkning på konkurrenceevne og dermed den økonomiske vækst.

Flygtninge og indvandrere kan derfor være en vigtig ressource på det danske arbejdsmarked, såfremt målgruppen opkvalificeres i forhold til de efterspurgte kompetencebehov.

Projektets mål er at afdække virksomhedernes behov inden for industriområdet og sammensætte og igangsætte AMU-forløb for flygtninge og indvandrere, der afspejler lokale beskæftigelsesmuligheder for at skabe målrettede veje ind på det danske arbejdsmarked til målgruppen.

Projektet forventes afsluttet i efteråret 2018. Katrine Laubjerg er kontaktperson for projektet. 


Skillman udvikler morgendagens teknologier

Projektets formål
Projektets formål er bla. at udveksle viden mellem projektets aktører, dvs. uddannelsesinstitutioner, virksomheder og akkrediterende instanser, herunder Industriens Uddannelser.

Om Skillman
Skillman er et tæt samarbejde mellem aktører i en række EU-lande om udvikling af fremtidige teknologier inden for fly- og bilindustrien. Danmark repræsenteres i det fælles arbejde af Industriens Uddannelser, Metropol og erhvervsskolen TEC.  Industri 4.0, robotter, trådløs teknologi, komposit og letvægtsmaterialer er omdrejningspunktet i det nye EU-projekt Skillman.

Behov for 150.000 nye flymekanikere i Europa
I de kommende 20 år forventes det, at 25.000 nye fly skal produceres som supplement til de nuværende 17.000 fly i den kommercielle flåde (iflg. Den internationale civile Luftfartsorganisation, ICAO). For at vedligeholde disse fly, vil det kræve næsten 500.000 nye flymekanikere, heraf 150.000 flymekanikere alene i Europa.

Nye arbejdsopgaver
Industrien forudser en helt ny verden af arbejdsopgaver, som bliver en vigtig del af flymekanikerens arbejde, herunder reparation af komposit. Flymekanikeren kommer også i højere grad til arbejde med mere komplekse avionic systems, som er avancerede elektriske systemer, der bruges på fly, satellitter og spacecrafts.

Europæisk vidensdeling
Projektets formål er bla. at udveksle viden mellem projektets aktører, dvs. uddannelsesinstitutioner, virksomheder og akkrediterende instanser, herunder Industriens Uddannelser.

Særligt den danske erhvervsskole TEC er opmærksom på muligheden for at hente ny viden hjem om teknologier og materialer fra de store industrivirksomheder Fiat, Jaguar Land Rover og SAS. Virksomhederne deltager alle som industrial partners i Skillman-projektet.

Projektet forventes afsluttet i december 2017. Anders Hjort Hansen er kontaktperson for projektet. 


Fleksibel læring i AMU

Projektets formål
TUP-projektet Digital læring i AMU, har barslet med overbygningen Fleksibel læring i AMU, som skal arbejde videre med projektets første erfaringer. 

Det igangværende TUP-projekt Digital læring i AMU, har nu barslet med en overbygning Fleksibel læring i AMU, som er anden fase, der arbejder videre med erfaringerne fra første fase.

Mercantec og EUC Syd er igen projektejere, og Industriens Uddannelser deltager igen som sparringspartner. Projektet har mekaniker- og dataområdet som faglige omdrejningspunkter, men erfaringerne vil også kunne anvendes på andre områder.

Fleksibel læring i AMU bidrager med to nye væsentlige funktioner: e-tivities og Learning Analytics, som integreres på den online læringsplatform, der blev udviklet i første fase, www.iktiamu.dk.

Underviseren får adgang til den sjette sans
Med Learning Analytics kan underviseren få adgang til en sjette sans gennem tracking af deltagernes digitale fodspor i form af resultater og aktivitet på læringsplatformen, og omsætte disse informationer til at give deltagerne den bedst mulige supporteres i forhold til deres læringsbehov.

På samme tid kan underviseren tidligt få indblik i, hvis kursisten ikke er aktiv for derved at hjælpe deltageren tilbage på sporet. E-tivities giver underviseren en ramme for at facilitere aktiv online læring, idet deltagerne får øget mulighed for at agere i et online kommunikationsmiljø med hinanden og underviseren. Gennem kursusaktuelle indlæg fungerer underviseren som inspirator og facilitator.

Projektet løber fra september 2015 til 31. august 2017. Emil Daugaard er kontaktperson for projektet. 

Hands-on

Projektets formål
Projektet Hands-on skal få flere unge og ufaglærte til at vælge en erhvervsuddannelse inden for industrien. Det er der hårdt brug for i fremtidens Danmark, hvor der bliver mangel på dygtige faglærte. Derfor igangsatte DI, Dansk Metal, 3F og HK i efteråret 2013 en ambitiøs indsats for at vende udviklingen. Siden er Teknisk Landsforbund også blevet en del af holdet.

Mange spændende jobs i industrien
Kampagnen skal vise de faglærtes betydning for vores samfund, og de mange muligheder der er for spændende jobs i industrien. Både inden for de tekniske fag men også inden for kontor- og handelsfagene. Industrien vil i de kommende år mangle faglig arbejdskraft, hvis ikke flere unge og ufaglærte vælger en erhvervsuddannelse.

Allerede i år skal der uddannes dobbelt så mange elever på erhvervsuddannelserne, hvis virksomhederne skal have dækket deres behov i 2020.

Industriens Uddannelser fungerer sammen med Uddannelsesnævnet som sekretariat for Hands-on kampagnen og håndterer og koordinerer den store kampagne.

Projektet forventes afsluttet i 2019. Thea Wanning er kontaktperson for projektet. 

Afsluttede projekter

Analyse om robotsvejsning og fremtidigt uddannelsesbehov

Formålet med projektet
En netop gennemført analyse har afdækket industriens behov for udvikling af medarbejdernes kompetencer i forhold til betjening, daglig vedligeholdelse og programmering af svejserobotter.

Analysens resultater vil skabe grundlag for, at Efteruddannelsesudvalget for Svejsning og Fyringsteknik kan sikre et relevant udbud af AMU kurser inden for robotsvejsning og dermed understøtte industriens bestræbelser på at sikre konkurrenceevnen igennem stigende anvendelse af automatiseret svejsning.

Analysen er gennemført med besøg og interviews i 10 udvalgte virksomheder samt workshops med en række skoler, der gennemfører efteruddannelse inden for svejsning.

Projektet blev afsluttet oktober 2018. Lars Ahm er kontaktperson for projektet. 

Analyse af efteruddannelsesbehovet på det datatekniske område

Formålet med projektet
Formålet med undersøgelsen har været at indhente information og viden om efteruddannelsesbehovet inden for det datatekniske område i form af konkrete kompetencebehov rettet mod IoT og Big Data.

Rapporten konkluderer, at FKB 2259 Data- og kommunikationstekniske område dækker kompetencebehovene, og der gives et oplæg til udvikling af nye uddannelsesmål, der bygger på kompetencebehovene.

Da IoT/IIoT og Big Data grundlæggende bygger på kendte teknologier, som indgår i FKB 2259, ses der ikke umiddelbart et grundlag for at foretage justeringer i denne FKB.

På baggrund af de beskrevne kompetencebehov, er der udarbejdet et oplæg til nye arbejdsmarkedsuddannelser inden for FKB 2259, hvor kompetencemålene fra undersøgelserne indgår i form af læringsmål og dellæringsmål.

Analysen blev afsluttet ultimo august 2018. Emil Daugaard er kontaktperson for projektet. 

Digitalisering i industrien og heraf afledte kompetencebehov

Formålet med projektet
Projektets formål har været at kortlægge og beskrive de digitale udviklingstendenser i industrien og at afdække digitaliseringens påvirkning af kompetencebehov blandt faglærte og ufaglærte operatører.

Anbefalingerne i den endelige rapport er:

  • At der arbejdes med at få digitalisering ind på de faglige kurser, som operatørerne er på. Analysen viser, at digitalisering ikke bør ses som et kursus, men nærmere er et mindset, der bør indarbejdes i alle AMU kurser og forløb
  • At der i øget omfang sker en kobling af de faglige og personlige kompetencer på kurserne knyttet til digitalisering. Fx bør de faglige kurser om brugen af digitale produktionsværktøjer (kursus under udvikling) knyttes til mere personlige kompetencer, som samarbejde, forståelse for værdikæden mv.
  • At skolernes eksisterende arbejde med nye lærings- og undervisningsformer - fx e-læring og brug af digitale værktøjer understøttes og udvikles
  • En opkvalificering af faglærernes kompetencer med henblik på at sikre, at alle faglærere, der underviser målgruppen, er klædt på til at undervise i det digitale mindset og anvende digitale værktøjer på kurserne

Projektet blev afsluttet december 2017. Mette Hyllested-Winge er kontaktperson for projektet.