Udmeldelse af skolepraktik og manglende optagelse – hvad siger reglerne?

Når en elev søger optagelse eller er optaget i skolepraktik, er det skolens ansvar at vurdere, om eleven lever op til EMMA-kriterierne. Det betyder, at eleven skal være Egnet, Mobil geografisk, Mobil fagligt og Aktivt praktikpladssøgende. Reglerne fremgår af Erhvervsuddannelsesloven og Hovedbekendtgørelsen.

Skulle det efter optagelse vise sig, at skolen vurderer, at eleven ikke er EMMA-egnet længere, er det muligt for skolen at udmelde eleven af skolepraktikken. Udmeldelsen sker på baggrund af et skøn, som skolen foretager i den konkrete udmeldesessag.

Ved afgørelse om udmeldelse eller manglende optagelse er det vigtigt, at skolen vejleder eleven omkring klagemuligheder i forhold til skolens afgørelse. Eleven har mulighed for at klage over skolens afgørelse inden for én uge efter, at afgørelsen er truffet.

En elevklage over manglende optagelse eller udmeldelse af skolepraktik skal sendes til den erhvervsskole, som har truffet afgørelsen. Her kan skolen vælge at gøre én af to ting:

  1. Skolen vælger at fastholde sin afgørelse: Skolen skal straks fremsende klagen til det faglige udvalg, som træffer beslutning i sagen
  2. Skolen vælger at ændre sin afgørelse: Eleven optages i skolepraktikken igen. I dette tilfælde skal det faglige udvalg ikke involveres.

Det er vigtigt at understrege, at de Lokale Uddannelsesudvalg ikke har bemyndigelse til at træffe afgørelse omkring udmeldelse af elever fra skolepraktik, men at sagerne skal sendes til Industriens Uddannelser.

Se mere om klagebehandling her

Industriens Uddannelser og Lokale Uddannelsesudvalg må ikke vejlede om konkrete sager om udmelding fra skolepraktik, da eleven i så fald reelt set vil blive frataget sin klagemulighed. I stedet henvises skoler til ministeriet og elever til deres faglige organisation.