Om afslag og begrænsninger

En afgørelse, der ikke fuldt ud imødekommer virksomhedens ansøgning, efter besigtigelse af oplæringsvirksomheden, skal være ledsaget af en begrundelse og en klagevejledning.

Ankenævnet vedrørende oplæringsvirksomhed har afgjort en række sager, hvor begrundelsen ikke har været tilstrækkelig, og sagerne er derfor genbehandlet. Det vil vi gerne undgå ved at give fyldestgørende begrundelser fra starten.

Begrænset godkendelse og afslag

Det kan være svært at vurdere, om en virksomhed skal have et afslag eller en begrænset godkendelse i stedet for en fuld godkendelse. Når du overvejer at give en virksomhed afslag eller en begrænset godkendelse, er det derfor altid vigtigt, at du overvejer muligheden for at imødekomme dele af deres ansøgning.

En begrænset godkendelse kan for eksempel skyldes:

  • At der ikke er tilstrækkeligt med faglærte i virksomheden
  • At de fysiske forhold (bygninger, produktionsapparater og lignende) er nedslidte eller mangelfulde
  • At der er for få relevante opgaver i virksomheden i forhold til uddannelsens beskrivelse

Ved begrænsede godkendelser skal der altid være en faglig begrundelse – det er altså ikke nok at notere, at virksomheden kan sende en ny ansøgning senere.

Hvis virksomheden ikke er fuldt ud egnet som oplæringsvirksomhed, og manglen ikke kan afhjælpes ved eksempelvis en udstationering, en kombinationsaftale eller godkendelse til en navngiven elev, skal der gives afslag. I disse tilfælde er det dog vigtigt, at du fortæller både virksomheden og os, hvad virksomheden kan gøre for at komme i betragtning som lærested igen.

Et afslag kan for eksempel begrundes med:

  • At der er for stor udskiftning af faste, faglærte medarbejdere
  • At lærlingen eller eleven vil indgå som en del af medarbejdergruppen og derved få for meget ansvar og for lidt oplæring

Du kan læse mere om de forskellige muligheder for dette på Metalindustriens Uddannelsesudvalgs område i håndbogen om ”Godkendelse af praktikvirksomheder”.

Elev eller lærling i egen virksomhed

Virksomheden kan ikke godkendes, hvis virksomhedsejeren ønsker en godkendelse for at blive elev eller læring i egen virksomhed. Dette gælder, selvom der er eller vil blive ansat faglærte til at varetage oplæringen. Det skyldes, at en uddannelsesaftale forudsætter, at der eksisterer en instruktionsbeføjelse over eleven eller lærlingen. Denne går tabt, når eleven eller lærlingen også udfylder rollen som chef.

Få godkendt din virksomhed