Kerneopgaver

Vi har seks kerneopgaver

Vores formelle kerneopgaver, som er formuleret i vores vedtægter og i den relevante lovgivning, betoner arbejdet med at servicere uddannelsesudvalg, med at fastlægge det faglige indhold, varighed, struktur og mål på de erhvervs- og efteruddannelser vi arbejder med. Vores dynamiske kerneopgaver beskriver de opgaver, vi skal løse på et givent tidspunkt. De kan fx fremgå af årsplaner, strategidokumenter, referater fra udvalgsmøder eller projektbeskrivelser.

En kerneopgave handler ikke kun om det vi laver, men mindst lige så meget om at forstå hvorfor og hvordan vi laver det, vi gør. Om at have et kompas, der kan hjælpe med prioriteringen, når hverdagen bliver kompleks. Vores kerneopgaver beskriver den forskel, Industriens Uddannelse gør.

Vi oplever, at vores kerneopgaver har ændret sig over tid. I dag har vi seks kerneopgaver – to formelle og fire dynamiske:

  1. Uddannelsesudvikling (formel) er placeret i ni faglige udvalg og tre efteruddannelsesudvalg. Arbejdet følger af lovgivningen, af vores vedtægter og udvalgenes forretningsordener. De konkrete produkter kan være bekendtgørelser, uddannelsesordninger, fag, kurser og undervisningsmaterialer. Derudover er der stigende fokus på fortolkningsspørgsmål, kvalitet og implementering på de enkelte skoler. Udvalgene har selvstændige årsplaner og budgetter, og udvalgenes medlemmer kan iværksætte de opgaver, de finder relevant. Samtidig initierer ministerier og myndigheder mange opgaver i form af redegørelser, puljeansøgninger, uddannelsespakker til særlige målgrupper, dimensionering af uddannelser mv.

  2. Drift af uddannelser (formel) dækker områderne uddannelsestid, godkendelse af læresteder, særlige vilkår i uddannelsesaftaler, svendeprøveadministration, klager over skoleoplæring og forligssager. Der er udarbejdet procesbeskrivelser, der beskriver, hvornår udvalgene involveres i principielle afgørelser omkring uddannelsestid og lærepladsgodkendelser, udformning af godkendelsesskemaer samt indstilling af besigtigere og skuemestre.

  3. Events (dynamisk) handler fx om ML-prisen og DM i Skills, som gennemføres i samarbejde med skolerne og har til formål at øge prestige og opmærksomhed på vores uddannelser. Den fælles årlige IF/MI konference har til formål at samle medlemmer fra udvalgene og mobilisere dem i forhold til aktuelle spørgsmål af fælles interesse.

  4. Kommunikation (dynamisk) handler pt. om at understøtte større aktivitet på vores uddannelser. De konkrete produkter kan fx være pressearbejde, flyers, fakta-ark og inputs til de portaler og kampagner, vi arbejder med. Endvidere drifter IU kampagnen Hands-on. Rammerne for arbejdet er beskrevet i den godkendte kommunikationsstrategi. Opgaverne udspringer typisk fra udvalgenes arbejde og beslutninger og løses derfor i tæt dialog med udvalgene.

  5. Policy-Support (dynamisk) handler om at understøtte organisationerne med fakta og viden fx gennem statistik og data, input til REU-materiale, RKV, udbudsbøger, digitale kompetencer eller den fælles henvendelse til STIL om databehov.

  6. Administration (dynamisk) omfatter driften af de administrative funktioner: HR, it-drift/sikkerhed, økonomi, reception, driftsfællesskab, projektrapportering samt portalerne EVG, amukurs.dk og faglært.dk. Derudover kommer drift af kompetencefondene og ydelser, hvortil andre sekretariater køber servicen af IU (portaler, juridisk bistand og drift af regnskabsfunktion).