Klagebehandling over svendeprøver

Erhvervsskoler skal i forbindelse med en svendeprøve orientere eleven eller lærlingen om reglerne for klageadgang og –frister, jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, § 3, stk. 4. En klage kan indgives af eksaminanden skriftligt til skolen senest to uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort.

Ved klage over svendeprøver træffer institutionen afgørelse efter samråd med det faglige udvalg. Industriens Uddannelser kan kontaktes på jura@iu.dk, hvor følgende som minimum skal medsendes:

  • Elevens eller lærlingens klage
  • Bedømmernes udtalelser til klagen
  • Elevens eller lærlingens kommentarer til bedømmernes udtalelser
  • Skolens udkast til afgørelse