Klager over svendeprøver

Erhvervsskoler skal i forbindelse med en svendeprøve orientere elever/lærlinge om reglerne for klageadgang og –frister. Reglerne fremgår af bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

En elev/lærling kan klage over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.

Frister

  • Eleven/lærlingen skal klage til skolen senest to uger efter prøven. Klagen skal være skriftlig og begrundet.
  • Skolen skal straks efter modtagelsen af klagen forelægge klagen for bedømmerne af prøven. Bedømmerne skal afgive en udtalelse inden for en frist på normalt to uger, hvori juli måned ikke indgår. Skolen kan bestemme, at bedømmerne får en længere frist. Bedømmerne skal udtale sig hver for sig om de faglige spørgsmål i klagen.
  • Eleven/lærlingen skal herefter have mulighed for at kommentere udtalelserne inden for en frist på normalt en uge.

Skolen skal afgøre klagesagen på baggrund af bedømmernes udtalelser og eleven/lærlingens kommentarer til udtalelserne. Skolen skal træffe afgørelsen efter samråd med det faglige udvalg, som kan kontaktes via Industriens Uddannelser på jura@iu.dk. Skolen skal som minimum medsende følgende:

  • Elevens/lærlingens klage
  • Bedømmernes udtalelser til klagen
  • Elevens/lærlingens kommentarer til bedømmernes udtalelser
  • Skolens udkast til afgørelsen

Industriens Uddannelser vil normalt svare inden for 14 dage.

Skolen kan søge vejledning til behandling af klager over svendeprøver hos Undervisningsministeriet.