Ændring af uddannelsestid

COLOURBOX6533481

Skal den fastsatte uddannelsestid for en uddannelse afkortes eller forlænges, kræver det, at uddannelsens faglige udvalg godkender ændringen. I nogle tilfælde har elev eller lærling og virksomhed selv mulighed for at aftale en forlængelse af uddannelsesaftalen.

Formularen erstatter ikke en uddannelsesaftale eller et tillæg. Når der ansøges om ændring af uddannelsestid, med nedenstående formular, ændrer det ikke på, at der skal udfyldes og underskrives enten en 'Uddannelsesaftale' eller et 'Tillæg til uddannelsesaftale'. 

Hvem kan søge om ændring af uddannelsestid?

Elev eller lærling og praktikvirksomhed kan selv søge om ændring af uddannelsestiden, men skolen kan også gøre det på vegne af parterne. Det kan være en fordel, da I så sikrer, at skoleophold kan placeres inden for den fastsatte uddannelsestid. Der er ikke formkrav til ansøgning om fastsættelse af uddannelsestid.

Regler

Muligheden for ændring af uddannelsestiden er reguleret i erhvervsuddannelseslovens §§ 57-59. Afkortning på baggrund af merit træffes efter § 57. Erhvervsuddannelseslovens § 58 giver elev eller lærling og virksomheden mulighed for selv at indgå en aftale om forlængelse af uddannelsestiden på baggrund af de årsager, der følger af bestemmelsen, herunder sygdom, supplerende skoleundervisning, barsel, orlov, nedsat tid mv. Hvis forlængelsen er længere end fraværsperioden, skal der ansøges hos det faglige udvalg, der træffer afgørelse. Forlængelse af grunde som ikke er omfattet af § 58, kan alene ske ved særlige omstændigheder, og her træffer det faglige udvalg afgørelse efter § 59. 

14 dages sagsbehandlingstid

Alle sager behandles inden for 14 dage, ellers orienteres ansøgeren.

Sagerne registreres og afgøres i EASY, som skolerne og de faglige udvalg har direkte adgang til. Desuden orienteres ansøger, elev eller lærling og virksomhed om afgørelsen. 

Ansøgning om ændring af uddannelsestid

Der kan være flere årsager til at uddannelsestiden skal ændres - disse er anført nedenfor. Vælg den årsag, der passer til den konkrete situation:

1. Afkortning

1.1 Merit
1.2 Anden uddannelse
1.3 Nyt job
1.4 Anden begrundelse

2. Forlængelse

2.1 Sygdom
2.2 Barsel, graviditet, supplerende undervisning, nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed
2.3 Specialeændring
2.4 Ikke bestået skoleophold/fag
2.5 Ikke bestået svendeprøve
2.6 Placering af skoleophold eller afsluttende prøve
2.7 Anden begrundelse

Manglende oplysninger

Mangler der oplysninger i ansøgningen, vil Team Jura kontakte ansøgeren, og sagen behandles derefter.

Afkortning

Det er kun det faglige udvalg, der kan afkorte den samlede uddannelsestid, herunder oplæringstiden. Vurderingen foretages individuelt i den konkrete sag.

Merit

Afkortning kan ske på grund af tidligere erhvervserfaring eller uddannelse. Det sker ofte på baggrund af en ansøgning fra erhvervsskolen, der søger på vegne af elev eller lærling og praktikvirksomhed som følge af en kompetencevurdering af eleven eller lærlingen.

Erhvervsskolen kan fritage en elev eller lærling for undervisning ved at give merit for allerede opnåede kompetencer. Hvis skolen vurderer en afkortning på mere end 4 uger for elever eller lærlinge med en uddannelsesaftale, skal det faglige udvalg underrettes for at tage stilling til, om uddannelsestiden skal afkortes.

Elev eller lærling og virksomhed kan også ved kortere fritagelser søge det faglige udvalg om afkortning.

Særlige omstændigheder

Afkortning kan også ske på grund af særlige omstændigheder, som fx virksomhedsophør (konkurs eller udflytning af produktion) umiddelbart før uddannelsesaftalens afslutning, hvis eleven eller lærlingen er optaget på en videregående uddannelse med start før afslutningstidspunktet eller i forbindelse med barsel eller lignende.

I alle tilfælde vil afkortning være under forudsætning af, at eleven eller lærlingen har bestået svendeprøven, og - med undtagelse af konkurs - at virksomheden har anmodet om og betalt for udstedelse af uddannelsesbevis eller svendebrev.

Oftest stillede spørgsmål

Kan erhvervsskolen afkorte uddannelsestiden?
Nej, det er kun det faglige udvalg for uddannelsen, der kan afkorte uddannelsestiden.

Betyder merit for undervisning, at eleven har fri?
Fritagelse fra undervisning medfører ikke automatisk en afkortning af uddannelsen, men betyder som udgangspunkt, at eleven eller lærlingen i stedet skal være i oplæringsuddannelse. Dog kan det faglige udvalg ansøges om en afkortning af den samlede uddannelsestid.

Skolen har desuden pligt til at tilbyde eleven eller lærlingen undervisning på et højere niveau eller anden relevant undervisning i stedet for den undervisning, der gives merit for.

Hvornår kan der søges om merit?
Det faglige udvalg kan fastsætte uddannelsestiden ved uddannelsesaftalens indgåelse eller senere. Der kan altså ikke søges om godkendelse af merit, medmindre der er tale om en konkret uddannelsesaftale.

Hvordan aftales en afkortning?
Hvis afkortningen sker ved uddannelsesaftalens begyndelse, kan den afkortede uddannelsestid angives i blanketten "Uddannelsesaftale". Hvis afkortningen sker senere, skal blanketten "Tillæg til uddannelsesaftale" anvendes.

Følger det faglige udvalg altid erhvervsskolens indstilling?
I langt de fleste tilfælde vil der ligge en kompetencevurdering fra skolens side til grund for en ansøgning om merit. Det faglige udvalg har dog ikke pligt til at følge skolens vurdering, men i mange tilfælde vil vurderingen blive den samme.

Skal elev eller lærling og praktikvirksomhed være enige?
Hvis der ikke er enighed mellem elev eller lærling og virksomhed, kan det faglige udvalg træffe afgørelse om forlængelse og fastsætte uddannelsestiden efter anmodning fra en af parterne.

Kan elever og lærlinge i skoleoplæring få merit?
Ja, elever og lærlinge i skoleoplæring kan søge om merit og dermed afkortelse af uddannelsestiden på lige fod med elever og lærlinge, der har en uddannelsesaftale.

Forlængelse

Elev eller lærling og virksomhed kan selv indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden, hvis eleven eller lærlingen:

  • er fraværende fra praktikvirksomheden på grund af sygdom i mere end 10 procent af den fastsatte uddannelsestid
  • er fraværende på grund af supplerende skoleundervisning
  • har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption
  • har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold (fx revalidering, handicap eller orlov)
  • Det er en forudsætning, at der kun aftales en forlængelse, der svarer til fraværsperioden, ellers skal det faglige udvalg godkende aftalen.

Hvis der ikke er enighed mellem elev eller lærling og virksomhed, kan det faglige udvalg træffe afgørelse om forlængelse og fastsætte uddannelsestiden efter anmodning fra en af parterne.

Det faglige udvalg kan også godkende en forlængelse på grund af særlige omstændigheder, fx som følge af fængselsophold, ikke beståede skoleophold eller svendeprøver, placering af skoleophold, hvor forlængelsen er af mindre omfang, overgang ved specialeændring og restlæreaftaler eller lignende.

Oftest stillede spørgsmål

Hvordan skal en forlængelse aftales og registreres?
Hvis forlængelsen aftales, inden eleven eller lærlingen starter sin uddannelse, skal den forlængede godkendelsestid angives på blanketten "Uddannelsesaftale". Blanketten "Tillæg til uddannelsesaftale" skal bruges, hvis uddannelsestiden forlænges efter, uddannelsesaftalen er indgået.

Skal elev eller lærling og praktikvirksomhed være enige?
Hvis der ikke er enighed mellem elev eller lærling og virksomhed, kan det faglige udvalg træffe afgørelse om forlængelse og fastsætte uddannelsestiden efter anmodning fra en af parterne.

Kan der aftales forlængelse efter uddannelsesaftalen er udløbet?
Som hovedregel skal en forlængelse ske, inden uddannelsesaftalen er udløbet. Hvis det alligevel af særlige grunde bliver nødvendigt at forlænge en aftale efter den er udløbet, kan det ikke ske ved aftale mellem elev eller lærling og virksomhed, men skal altid godkendes af det faglige udvalg.

Kan elever og lærlinge i skoleoplæring aftale forlængelse med erhvervsskolen?
Aftalemuligheden kan ikke anvendes af elever eller lærlinge i skoleoplæring, da erhvervsskolen ikke kan sidestilles med oplæringsvirksomheden. I disse tilfælde skal det faglige udvalg derfor altid ansøges om at forlænge uddannelsestiden.

Hvordan beregner man ny slutdato ved nedsættelse af ugentlig arbejdstid?
Her tages udgangspunkt i, at skoleperioderne er på fuldtid:
Antallet af uger, som ikke er skoleperioder, ganges med det antal timer, som tiden skal nedsættes med,
Det divideres med den ønskede ugentlige timeuge og resultatet lægges oveni det antal af uger, som ikke var skoleperioder, og til slut lægges skoleperioderne til.