Ansættelse af lærlinge

Elektronikoperatoer 2

Når I som virksomhed ønsker at ansætte en lærling eller elev, skal I indgå en skriftlig uddannelsesaftale med lærlingen/eleven. Uddannelsesaftalen skal være underskrevet af jer og af lærlingen/eleven inden start i virksomheden. 

Efter uddannelsesaftalen er udfyldt og underskrevet skal den returneres til skolen for at blive registreret. Registreringen af aftalen er samtidig en garanti for, at I som virksomhed er godkendt af det faglige udvalg til at uddanne inden for den pågældende erhvervsuddannelse. 

Punktet ’Andre vilkår’ i uddannelsesaftalen skal godkendes af de faglige udvalg ved at sende en mail til jura@iu.dk

Spørgsmål til udfyldelse af uddannelsesaftaler kan rettes til erhvervsskolen eller til arbejdsgiver- eller lønmodtagerorganisationer på området.

En erhvervsuddannelse kan gennemføres på følgende tre måder:

 • For unge (EUD)
 • For voksne (EUV)
 • I kombination med gymnasial eksamen (EUX)

Find digitale uddannelsesaftaler eller blanketter til uddannelsesaftaler

 

Læs mere om uddannelsesaftaler

Elever og lærlinge over 25 år

Erhvervsuddannelser for voksne er for personer, der på tidspunktet for erhvervsuddannelsens begyndelse er fyldt 25 år.

Voksne over 25 år skal gennemføre en erhvervsuddannelse som EUV, jf. EUDL § 66v, der kan startes på følgende måde:

 • EUV 1: For voksne med mindst to års relevant erhvervserfaring.
 • EUV 2: For voksne med mindre end to års relevant erhvervserfaring eller med forudgående uddannelse.
 • EUV 3: For voksne uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse.

Voksne kan også tage en EUX

Erhvervsuddannelser med EUX for voksne er som udgangspunkt det samme som for elever og lærlinge under 25 år.

Tilskudsordninger

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) foretager udbetalinger til arbejdsgivere, der har elever eller lærlinge under uddannelse.

Der skal søges direkte via VIRKs hjemmeside og herunder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og vær opmærksom på, at der er frister, som skal overholdes.

Lønrefusion

Der kan søges udbetaling efter fastsatte satser, når eleven eller lærlingen er på skoleophold som led i sin erhvervsuddannelse. Der kan søges højere satser for voksne lærlinge.

Løntilskud

Virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med elever eller lærlinge, der tidligere har mistet deres læreplads uden selv at være skyld i det, kan søge om at få løntilskud, når eleven eller lærlingen er i oplæring.

Virksomheder, der har indgået nye uddannelsesaftaler i løbet af 2020, kan få dækket op til 90 pct. af lønudgifterne. Denne tilskudsmulighed er et resultat af trepartsaftalen, som arbejdsmarkedets parter indgik i maj 2020 i forbindelse med coronavirus/covid-19. Læs mere her

Transporttilskud

Der kan søges tilskud til lærlingens transport under skoleophold.

Udstationering

Hvis eleven eller lærlingen udstationeres i udlandet i mindst en måned, kan der søges om forskellen mellem den danske og udenlandske løn.

Elever og lærlinge over 25 år

Læs mere om de særlige tilskudsordninger til virksomheder, der ansætter elever og lærlinge over 25 år på star.dk eller på jobnet.dk.
Du kan også læse mere vedrørende lønrefusion og befordringstilskud for voksne elever og lærlinge.

Praktikbonus 

Virksomheder kan få praktikbonus, hvis disse to kriterier er opfyldt:

 • Virksomheden har opfyldt eget mål for elev- og lærlingepoint i indeværende år
 • Virksomheden har haft flere helårselever eller -lærlinge i indeværende år sammenlignet med virksomhedens gennemsnitlige antal helårselever eller -lærlinge de seneste tre år.

Praktikbonussen udgør op til 25.000 kr. pr. helårselev eller -lærling. Læs mere i denne pjece om Praktikplads-AUB.

Fordelsbonus

Virksomheder kan få Fordelsbonus, hvis de ansætter elever eller lærlinge fra fordelsuddannelser. Der gives op til 5.000 kr. pr. helårselev eller -lærling, og virksomheden får automatisk bonussen beregnet, hvis den er berettiget til det.

Bemærk, at listen over fordelsuddannelser kan ændre sig fra år til år.
Se industriens fordelsuddannelser for 2021 her.

Overenskomster i industrien

Industriens Uddannelser vejleder ikke om løn og ansættelsesvilkår. Kontakt i stedet arbejdsgiver- eller lønmodtagerorganisationerne på området.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) foretager udbetalinger til arbejdsgivere, der har elever eller lærlinge under uddannelse. Se mere her.

Den løn, som virksomheden skal betale til eleven eller lærlingen under oplærings- og skoleophold, skal være angivet i uddannelsesaftalen, jf. Erhvervsuddannelseslovens §55, stk. 1.

Lønnens størrelse er reguleret i områdets overenskomst, jf. Erhvervsuddannelseslovens §55, stk. 2.

Nedenfor finder du nogle af de mest udbredte overenskomster inden for industrien:

Uddannelsesvilkår

Uddannelsesaftalen

En uddannelsesaftale skal være skriftlig og være underskrevet af begge parter inden uddannelsen i virksomheden begynder. Såfremt en elev eller lærling endnu ikke er myndig, skal indehaveren af forældremyndigheden ligeledes underskrive aftalen.

Den udfyldte og underskrevne aftale skal sendes til erhvervsskolen til registrering.

På uddannelsesaftalen skal parterne anføre, hvilken erhvervsskole de ønsker, at eleven eller lærlingen skal optages på.

Der findes fire relevante blanketter om uddannelsesaftaler:

 • Uddannelsesaftale
 • Tillæg til uddannelsesaftale
 • Erklæring om delvis gennemført praktikuddannelse
 • Ophævelse af uddannelsesaftale

Alle blanketter findes hos Undervisningsministeriet med tilhørende vejledninger her.

Som noget nyt kan uddannelsesaftaler også indgås digitalt

Forlængelse eller afkortelse af uddannelsestiden

Det er muligt under visse betingelser at forlænge eller afkorte uddannelsestiden.
Læs mere her

Løn, ferie og forsikring

Forhold for eleven og lærlingen under ansættelsen vedrørende løn, ferie og forsikring.
Læs mere her

Ophævelse og bortfald

 • Ophævelse af uddannelsesaftalen
  En uddannelsesaftale kan ikke uden gyldig grund opsiges af aftalens parter. De første 3 måneder af oplæringstiden betragtes dog som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.
  Misligholder en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den anden part hæve aftalen. Hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller senere brister, kan aftalen ophæves.
  Uddannelsesaftaler skal ophæves skriftligt på en særlig blanket fra Undervisningsministeriet.
 • Bortfald af uddannelsesaftalen
  Hvis en elev eller lærling under skoleophold uden lovlig grund udebliver fra undervisningen eller groft overtræder skolens ordensregler, kan vedkommende blive udelukket fra fortsat undervisning. Det kan medføre, at uddannelsesaftalen bortfalder.

Uenighed og tvister

Hvis der er uenigheder mellem eleven eller lærlingen og praktikpladsen, som de ikke selv kan løse, skal sagen bringes til det faglige udvalg for uddannelse, der vil søge at forlige sagen. Sagen kan indbringes for udvalget af elev, lærling eller praktikvirksomhed. Udvalget kan ikke træffe afgørelse i sagen, så det handler alene om at forsøge at få parterne til at indgå en aftale om løsning af uenigheden. Udvalget vil derfor som oftest indkalde parterne til et møde.

Hvis der opnås forlig, udarbejdes en skriftlig aftale, som underskrives af udvalget og begge parter i sagen. Hvis det faglige udvalg vurderer, at der ikke kan opnås et forlig, kan parterne indbringe sagen for Tvistighedsnævnet, hvis de ønsker det.

Det er ikke muligt at indbringe en sag for Tvistighedsnævnet, uden den har været indbragt for det faglige udvalg. Tvistighedsnævnet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen, såfremt parterne ikke kan blive enige. Nævnets kendelser kan indbringes for domstolene inden otte uger fra afgørelsen.

Sagsbehandling i Industriens Uddannelser

Ved indbringelse af sager for de faglige udvalg, der sekretariatsbetjenes af Industriens Uddannelser, skal sagen indeholde angivelse af

 • sagens parter
 • overenskomstområde samt krav og dokumentation herfor
 • eventuelle tidligere forsøg på at forlige sagen
 • en beskrivelse af uoverensstemmelsen.

Herefter vil sagen blive behandlet ved formandskabet for det faglige udvalg for uddannelsen.

I de respektive overenskomster kan der være fastsat krav om, at der skal være gjort forsøg på at opnå forlig ved lokal forhandling inden, sagen indbringes for det faglige udvalg. Dette krav skal i så fald være opfyldt, før udvalget kan behandle sagen.

Som udgangspunkt behandles sagen hos Industriens Uddannelser i løbet af fire uger.

Mere information om tvister