Kørekort til lærlinge

Colourbox6005960

Er du i gang med en af følgende uddannelser, skal du have et kørekort for at kunne gennemføre uddannelsen: 

Rammer for erhvervelse af kørekort

Eleven eller lærlingen skal inden aflæggelse af prøve i trin 1 eller den afsluttende eksamen (svendeprøve), have erhvervet relevant kørekort i henhold til gældende myndighedsregler for erhvervelse af kørekort. Det faglige udvalg træffer de fornødne afgørelser om kørekort og underretter skolen. Eleven eller lærlingen skal begynde køreundervisningen ved uddannelsens start eller umiddelbart efter eleven eller lærlingen er fyldt 18 år.

Det anbefales, at køreundervisningen tidligst begynder efter prøvetidens udløb.

Virksomheden er forpligtet til at betale omkostninger svarende til myndighedskravet ud fra følgende retningslinjer:

  • Kørekort til motorcykel (kørekort A) betales for elever og lærlinge under uddannelse til motorcykelmekaniker
  • Kørekort til personbil (kørekort B) betales for elever og lærlinge under entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
  • Kørekort til personbil (kørekort B) betales for elever og lærlinge under uddannelsen til karosserismed
  • Kørekort til personbil (kørekort B) betales for elever og lærlinge under mekanikeruddannelsen, hvor uddannelsesforløbet udelukkende eller fortrinsvis indeholder personvognsmål i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen
  • Kørekort til lastvogn (kørekort C) betales for elever og lærlinge, hvor uddannelsesforløbet udelukkende eller primært indeholder lastvognsmål i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen. I uddannelsesforhold, hvor eleven og lærlingen i sjældne tilfælde er beskæftiget med fejlfinding og reparation, og hvor der indgår nogle få lastvognsmål, skal der tilsvarende kun erhverves B-kørekort. Hvis elevens og lærlingens uddannelsesforløb udelukkende eller primært består af lastvognsmål, er parterne i uddannelsesforholdet forpligtet til at betale omkostninger til erhvervelse af som minimum C-kørekort. Herudover kan parterne ved uddannelsesaftalens indgåelse træffe aftale om behovet for at tage supplerende C/E-kørekort eller alternativt et D-kørekort.
  • For både kategori A, B, C, D og E, betaler arbejdsgiver i øvrigt for lægeattest og prøvegebyr til den første teoretiske og praktiske køreprøve

Øvrige vilkår

  • Det er virksomheden, der vælger kørelærer
  • Hvis uddannelsesaftalen afbrydes ensidigt af eleven eller lærlingen, er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven eller lærlingen skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse
  • Hvis uddannelsesaftalen opsiges på grund af misligholdelse fra elevens eller lærlingens side, er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven og lærlingen skal være bekendt med dette forhold, når uddannelsesaftalen indgås