Ansættelse af lærlinge

Elektronikoperatør tjekker microchip

For at ansætte en lærling skal virksomheden indgå en uddannelsesaftale med lærlingen. En uddannelsesaftale skal være skriftlig og være underskrevet inden start i virksomheden. 

Efter udfyldelse og underskrift skal den returneres til skolen for at blive registreret. Registreringen af aftalen er samtidig en garanti for, at virksomheden er godkendt af det faglige udvalg til at uddanne inden for det pågældende fag. 

Punktet ’Andre vilkår’ i uddannelsesaftalen skal godkendes af de faglige udvalg ved at sende en mail til jura@iu.dk.

Spørgsmål til udfyldelse af uddannelsesaftaler kan rettes til de faglige organisationer.

En erhvervsuddannelse kan efter 1. august 2015 gennemføres på følgende tre måder:

 • For unge (EUD)
 • For voksne (EUV)
 • I kombination med gymnasial eksamen (EUX)

Hent blanketter til uddannelsesaftaler

Læs mere om uddannelsesaftaler

Lærlinge over 25 år

Erhvervsuddannelser for voksne er for personer, der på tidspunktet for erhvervsuddannelsens begyndelse er fyldt 25 år.

Voksne over 25 år skal gennemføre en erhvervsuddannelse som EUV, jf. EUDL § 66v, der kan startes på følgende måde:

 • EUV 1: For voksne med mindst to års relevant erhvervserfaring.
 • EUV 2: For voksne med mindre end to års relevant erhvervserfaring eller med forudgående uddannelse.
 • EUV 3: For voksne uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse.

Voksne kan også tage en EUX

Erhvervsuddannelser med EUX for voksne er som udgangspunkt det samme som for lærlinge under 25 år.

Tilskudsordninger

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) foretager udbetalinger til arbejdsgivere, der har lærlinge under uddannelse.

Der skal søges direkte via AUBs hjemmeside, og vær opmærksom på, at der er frister som skal overholdes.

Lønrefusion

Der kan søges udbetaling efter fastsatte satser, når lærlingen er på skoleophold som led i sin erhvervsuddannelse. Der kan søges højere satser for voksne lærlinge.

Løntilskud

Virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med lærlinge, der tidligere har mistet deres praktikplads uden selv at være skyld i det, kan søge om at få løntilskud, når lærlingen er i praktik.

Transporttilskud

Der kan søges tilskud til lærlingens transport under skoleophold.

Udstationering

Hvis lærlingen udstationeres i udlandet i mindst en måned, kan der søges om forskellen mellem den danske og udenlandske løn.

Lærlinge over 25 år

Læs mere om de særlige tilskudsordninger til virksomheder, der ansætter lærlinge over 25 år på star.dk eller på jobnet.dk.
Du kan også læse mere vedrørende lønrefusion og befordringstilskud for voksne lærlinge.

Praktikbonus i 2017

Virksomheder, der vælger at uddanne ekstra elever i 2017 i forhold til de tre seneste år, får udbetalt en praktikbonus på op til 15.000 kr. pr. helårselev. Virksomheden vil få bonussen automatisk udbetalt. Praktikbonussen beregnes og udbetales første gang i 2018. Se mere information hos DA her.

Fordelsbonus

Virksomheder, der i 2017 eller senere har påbegyndt en uddannelsesaftale med en elev på en fordelsuddannelse, kan få udbetalt op til 5.000 kr. pr. praktikårselev i fordelsbonus, hvis uddannelsen ved udgangen af året lever op til kriterierne for at være en fordelsuddannelse. Virksomheden vil automatisk få bonussen beregnet og udbetalt medio 2018, hvis de er berettiget til det. Se mere information hos DA her.

Lønsatser

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) foretager udbetalinger til arbejdsgivere, der har lærlinge under uddannelse. Se mere her.

Den løn, som virksomheden skal betale til lærlingen under praktik- og skoleophold, skal være angivet i uddannelsesaftalen, jf. Erhvervsuddannelseslovens §55, stk. 1.

Lønnens størrelse er reguleret i områdets overenskomst, jf. Erhvervsuddannelseslovens §55, stk. 2.

Nedenfor finder du nogle af de mest udbredte overenskomster inden for industrien:


Industriens Uddannelser vejleder ikke om løn og ansættelsesvilkår. Kontakt i stedet arbejdsgiver- eller lønmodtagerorganisationerne på området.

Uddannelsesvilkår

Uddannelsesaftalen

En uddannelsesaftale skal være skriftlig og være underskrevet af begge parter inden uddannelsen i virksomheden begynder. Såfremt en lærling endnu ikke er myndig, skal indehaveren af forældremyndigheden ligeledes underskrive aftalen.

Den udfyldte og underskrevne aftale skal sendes til erhvervsskolen til registrering.

På uddannelsesaftalen skal parterne anføre, hvilken erhvervsskole de ønsker, at lærlingen skal optages på.

Der findes fire relevante blanketter om uddannelsesaftaler:

 • Uddannelsesaftale
 • Tillæg til uddannelsesaftale
 • Erklæring om delvis gennemført praktikuddannelse
 • Ophævelse af uddannelsesaftale

Alle blanketter findes hos Undervisningsministeriet med tilhørende vejledninger her.

Som noget nyt kan uddannelsesaftaler også indgås digitalt

Forlængelse eller afkortelse af uddannelsestiden

Det er muligt under visse betingelser at forlænge eller afkorte uddannelsestiden.
Læs mere her

Løn, ferie og forsikring

Forhold for lærlingen under ansættelsen vedrørende løn, ferie og forsikring.
Læs mere her

Ophævelse og bortfald

 • Ophævelse af uddannelsesaftalen
  En uddannelsesaftale kan ikke uden gyldig grund opsiges af aftalens parter. De første 3 måneder af praktiktiden betragtes dog som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.
  Misligholder en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den anden part hæve aftalen. Hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller senere brister, kan aftalen ophæves.
  Uddannelsesaftaler skal ophæves skriftligt på en særlig blanket fra Undervisningsministeriet.
 • Bortfald af uddannelsesaftalen
  Hvis en lærling under skoleophold uden lovlig grund udebliver fra undervisningen eller groft overtræder skolens ordensregler, kan vedkommende blive udelukket fra fortsat undervisning. Det kan medføre, at uddannelsesaftalen bortfalder.

Ueninghed og tvister

Hvis der er uenigheder mellem eleven og praktikpladsen, som de ikke selv kan løse, skal sagen bringes til det faglige udvalg for uddannelse, der vil søge at forlige sagen. Sagen kan indbringes for udvalget af elev eller praktikvirksomhed. Udvalget kan ikke træffe afgørelse i sagen, så det handler alene om at forsøge at få parterne til at indgå en aftale om løsning af uenigheden. Udvalget vil derfor som oftest indkalde parterne til et møde.

Hvis der opnås forlig, udarbejdes en skriftlig aftale, som underskrives af udvalget og begge parter i sagen. Hvis det faglige udvalg vurderer, at der ikke kan opnås et forlig, kan parterne indbringe sagen for Tvistighedsnævnet, hvis de ønsker det.

Det er ikke muligt at indbringe en sag for Tvistighedsnævnet, uden den har været indbragt for det faglige udvalg. Tvistighedsnævnet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen, såfremt parterne ikke kan blive enige. Nævnets kendelser kan indbringes for domstolene inden otte uger fra afgørelsen.

Sagsbehandling i Industriens Uddannelser

Ved indbringelse af sager for de faglige udvalg, der sekretariatsbetjenes af Industriens Uddannelser, skal sagen indeholde angivelse af

 • sagens parter
 • overenskomstområde samt krav og dokumentation herfor
 • eventuelle tidligere forsøg på at forlige sagen
 • en beskrivelse af uoverensstemmelsen.
 • Herefter vil sagen blive behandlet ved formandskabet for det faglige udvalg for uddannelsen.

I de respektive overenskomster kan der være fastsat krav om, at der skal være gjort forsøg på at opnå forlig ved lokal forhandling inden, sagen indbringes for det faglige udvalg. Dette krav skal i så fald være opfyldt, før udvalget kan behandle sagen.

Som udgangspunkt behandles sagen hos Industriens Uddannelser i løbet af fire uger.

Mere information om tvister

Lærling startet før 1. august 2015

Lærlinge, der er startet før denne dato er stadig omfattet af de gamle bestemmelser, idet der den 1. august 2015 trådte den nye erhvervsuddannelsesreform i kraft.