Flere lærepladser

Projekterne under dette tema skal bidrage til flere lærepladser både blandt virksomheder, som allerede er godkendte til at uddanne, men også hos virksomheder, som ikke tidligere har uddannet elever.

Der er både projekter, som er meget uddannelsesspecifikke, og hvor det f.eks. handler om at styrke kontakten og dialogen med virksomheder inden for udvalgte brancher og regioner.

Der er også mere tværgående projekter, hvor der bliver arbejdet med bredere strategier, informationsmaterialer og inspirationsværktøjer, som kan understøtte virksomhederne i afklaring af deres lærlingestrategi.

Beklædningshåndværker: Indsats for flere partnerskabsaftaler om længerevarende strategisk uddannelsesindsats

Formål med projektet

Projektet har til formål at skabe flere lærepladsaftaler samt at øge søgningen af elever til beklædningshåndværkeruddannelsen. 

Projektet består i at gennemføre besøg på ca. 15 virksomheder i 2022 og 2023 med henblik på at yde rådgivning, der kan fremme flere partnerskabsaftaler. En partnerskabsaftale indebærer, at virksomheden forpligter sig på optag af minimum tre beklædningshåndværkerelever i de kommende 2-5 år. Som en del af projektet vil de besøgte virksomheder modtage rådgivning i om, hvilke fordele de kan opnå ved at indgå partnerskabsaftale om længerevarende strategisk uddannelsesindsats. Som en del af dialogen kan virksomheden modtage afklaring af, hvordan en partnerskabsaftale om en større, kontinuert elevoptag kan understøtte virksomhedens strategiske kompetenceudvikling. Virksomheden vil i projektet også kunne modtage hjælp og vejledning til rekruttere det antal elever, som skal til for at sikre en kontinuert uddannelse af elever i det ønskede omfang.

Uddannelser 

 • Beklædningshåndværker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Beklædning

Billedmediernes uddannelser: Flere lærepladser

Formål med projektet

Projektet har til formål at aktivere eksisterende lærepladser, der ikke anvender deres godkendelse samt at få godkendt nye lærepladser. Indsatsen skal dække både fotografuddannelsen og film- og TV-produktionsteknikeruddannelsen.

Uddannelser

 • Film- og tv-assistent
 • Film- og tv-produktionstekniker
 • Fotograf

Fagligt udvalg bag projektet

 • Fagligt udvalg for fotograf, film- og TV-produktionsteknikere samt film- og TV-produktionsassistent

Billedmediernes uddannelser: Klar til læreplads

Formål med projektet

Formålet med projektet er at styrke elevernes arbejdsmarkedskontakt og bidrage til målsætningen om tidlig aftaleindgåelse.

Uddannelser

 • Film- og tv-assistent
 • Film- og tv-produktionstekniker
 • Fotograf

Fagligt udvalg bag projektet

 • Fagligt udvalg for fotograf, film- og TV-produktionsteknikere samt film- og TV-produktionsassistent

Data- og kommunikationsuddannelsen og personvognsmekaniker: Understøtte elever i lærepladssøgning

Formål med projektet

At udvikle digitale læringsforløb, der kan bruges af grund- og hovedforløbsskoler til at understøtte elever i deres lærepladssøgning.

Læringsforløbene:

 • målrettes tre brancher indenfor hver uddannelse.
 • indeholder fx ”tjeklister” og videoer af virksomheder, der fortæller, hvad de lægger vægt på i ansættelsen af en lærling.

Uddannelser

 • Data- og kommunikationsuddannelsen
 • Personvognsmekaniker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Mesterpakker – materialer til det lærepladsopsøgende arbejde

Formål med projektet

At producere materiale, der kan understøtte det lærepladsopsøgende arbejde ift. udvalgte uddannelser mhp. at skabe flere lærepladser.

Materialet udvikles i samarbejde med udvalgte skoler og målrettes potentielle og/eller ny-godkendte læresteder med relevant information om uddannelserne og det at antage lærlinge.

Efter udviklingen stilles materialet til rådighed for alle skoler, som har grund og/eller hovedforløb for uddannelserne og deres lærepladskonsulenter.

Uddannelser

 • Personvognsmekaniker
 • Data- og kommunikationsuddannelsen
 • Automatik- og procesuddannelsen

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Tre centralt forankrede lærepladsindsatser

Formål med projekterne

At udvikle og afholde aktiviteter, der kan understøtte skoler i arbejdet med det lærepladsopsøgende arbejde ift. de tre uddannelser fx:

 • videndelingsmøder mellem lærepladsopsøgende medarbejdere fra deltagende skoler (netværksmøder, træning, masterclass).
 • udføre dataindsamling til brug for videndeling, træning og informations- og markedsføringsmateriale.

Uddannelser

 • Personvognsmekaniker
 • Data- og kommunikationsuddannelsen
 • Automatik- og procesuddannelsen

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Syv skoleforankrede lærepladsindsatser

Formål med projekterne 

Svendborg Erhvervsskole
Uddannelser: Skibsmontør og smed maritim

 • Gennemføre en analyse af behovet for kvalificeret arbejdskraft samt muligt rekrutteringsgrundlag.
 • Afvikle besøg på virksomheder i samarbejde med klyngeorganisationen MARLOG og Danske Maritim mhp. at skabe flere lærepladser.

EUC Nord
Uddannelse: Skibsmontør

 • Udvikling af et nyt markedsføringskoncept og informationsmaterialer til det opsøgende arbejde samt udvidelse af det geografiske område for det opsøgende arbejde.
 • Engagere lærlinge til at promovere uddannelsen gennem en ung-til-ung tilgang.

ZBC
Uddannelser: Industritekniker, smed og elektronik- og svagstrømsuddannelsen

 • Afvikling af talentkonkurrence og skolemesterskaber, samt leverandørmesse og netværksmøder for virksomheder.
 • Udvikling af materialer med information om muligheder i uddannelserne.

EUC Lillebælt
Uddannelser: Guld- og sølvsmed

 • Dialog med virksomheder om at styrke kulturen for at tage lærlinge, opretholde ”lærlingecyklusser” og indgå aftale tidligere.
 • Udvikling af informationsmateriale.
 • Udvidelse af geografisk område for det opsøgende arbejde.

TEC
Uddannelse: Finmekaniker

 • Udvidelse af det geografiske område for det opsøgende arbejde vha. bl.a. afholdelse af webinarer og virtuelt opsøgende arbejde og fokus på godt elev/virksomhedsmatch.

TEC
Uddannelse: Flytekniker

 • Sikre et godt lærlinge-virksomhedsmatch ved at styrke arbejdet med afklaring af de elever med interesse for uddannelsen på GF2 og afstemme forventninger til det faglige niveau.
 • Dialog med virksomheder for at styrke kulturen for at indgå uddannelsesaftaler tidligere.

Mercantec
Uddannelse: Elektronik og svagstrøm

 • Samarbejde med AMU Nordjylland om at etablere GF2 i Nordjylland, da virksomheder, som efterspørger elektronik- og svagstrømslærlinge, er skævt geografisk fordelt ift., hvor GF2-eleverne i dag befinder sig.

 

Fagligt udvalg bag projekterne

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Opsøgende indsats 'Fra ufaglært til faglært'

Formål med projektet

Indsatsen omfatter et opsøgende arbejde rettet imod virksomheder uden overenskomst, der har medarbejdere i målgruppen og som benytter sig af Industriens Fællesudvalgs uddannelser.

Fagligt udvalg bag projektet

 • Industriens Fællesudvalg (IF)

Flere uddannelser: Opsøgende indsats 'Fra ufaglært til faglært' II

Formål med projektet

Indsatsen er en videreførelse af den eksisterende indsats om et opsøgende arbejde rettet imod virksomheder i form af en konsulenttjeneste, der har medarbejdere i målgruppen og som benytter sig af IF’s uddannelser.

Indsatsen kører frem til ultimo 2023 og vil tage fokus efter udvalgte geografier og brancher.

Fagligt udvalg bag projektet

 • Industriens Fællesudvalg (IF)

Multimedie integrator: Flere lærepladser på Fyn og Syddanmark

Formål med projektet

Et lærepladsopsøgende projekt der skal sikre flere lærepladser på digital media uddannelsen på Fyn og i Syddanmark. I projektet afholdes der ”Meet and Greet” arrangementer, hvor virksomheder og elever møder hinanden hos virksomhederne.

Uddannelser

 • Multimedie integrator

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Digital Media

Teknisk designer: Partnerskabsaftaler mellem uddannelsesinstitutioner og store virksomheder

Formålet med projektet

Der er behov for, at der skabes flere lærepladser tidligt i uddannelsesforløbet. Det vurderes, at hvis der etableres partnerskabsaftaler mellem erhvervsskoler og større virksomheder, ville dette kunne bidrage til denne proces, da virksomheden og skole i samarbejde kan skabe en større synlighed og forståelse for uddannelsen både hos eleverne og virksomheden, så rammerne for indgåelse af en uddannelsesaftale bliver nemmere for både virksomhed og elev. 

Uddannelser

 • Teknisk designer

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen

Tværgående projekt: Læreplads-playmakers

Formål med projektet

At understøtte lærepladssamarbejdet mellem virksomheder, erhvervsskoler, jobcentre og andre aktører på erhvervsuddannelsesområdet vha. regionale uddannelsesagenter/”playmakers”, som skal arbejde inden for Metalindustriens Uddannelsesudvalgs uddannelsesportefølje.

”Lærepladsplaymakerne” vil fx have følgende opgaver:

 • Bistå erhvervsskoler i det lærepladsopsøgende arbejde med bl.a. at etablere netværk mellem lærepladskonsulenter, bistå i arbejdet med at skabe kontakt til nye brancher og virksomheder samt overvåge elev- og lærepladsstatistikker.
 • Bistå virksomheder i arbejdet med bl.a. at indgå uddannelsesaftaler, overvåge hvordan GF2-elever og elever i skoleoplæring søger lærepladser samt give virksomheder råd og vejledning om uddannelsesaftalearbejdet.
 • Være regional spydspids ift. Metalindustriens Uddannelsesudvalgs øvrige indsatser

Uddannelser

 • Tværgående projekt

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Tværgående projekt: Web-scraping af lærepladsannoncering

Formål med projektet

At understøtte det lærepladsopsøgende arbejde ved så vidt som muligt at skabe overblik over godkendte virksomheder og deres lærepladsannoncering på forskellige online platforme vha. avancerede søgemaskiner og metoden ”webscraping”.

Pba. de gode erfaringer fra 2021-puljen fortsættes projektet, der skal sikre færdigudvikling af den specialdesignede web-scrapløsning løsning, samt drift og vedligeholdelse for en periode af 1 år, hvorefter projektet evalueres.

I den videre udvikling skal det bl.a. undersøges, hvorvidt datakvaliteten kan optimeres i så høj grad, at man i implementeringen vil kunne overgå til fuldautomatiseret drift herunder også ift. den opsøgende kontakt til de godkendte virksomheder.

Uddannelser

 • Tværgående projekt

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Webudvikler: Udvikling af elev- og jobprofiler

Formålet med projektet

Formålet er at udvikle kompetence- og jobprofiler i form af fortællinger som fx billeder, tekster og videoer. Profilerne skal skolerne bruge i deres dialog med virksomheder for at sikre bedre kendskab til uddannelsen. Profilerne skal gøre det tydeligere for virksomhederne, hvad en elev kan bidrage med i VFU og som udlært, samt understøtte elevernes søgning på job. 

Uddannelser

 • Webudvikler

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Digital Media