Flere lærepladser

Projekterne under dette tema skal bidrage til flere lærepladser både blandt virksomheder, som allerede er godkendte til at uddanne, men også hos virksomheder, som ikke tidligere har uddannet elever.

Der er både projekter, som er meget uddannelsesspecifikke, og hvor det f.eks. handler om at styrke kontakten og dialogen med virksomheder inden for udvalgte brancher og regioner.

Der er også mere tværgående projekter, hvor der bliver arbejdet med bredere strategier, informationsmaterialer og inspirationsværktøjer, som kan understøtte virksomhederne i afklaring af deres lærlingestrategi.

Beklædningshåndværker: Indsats for flere partnerskabsaftaler om længerevarende strategisk uddannelsesindsats

Formål med projektet

Formålet med projektet er at skabe flere lærepladsaftaler og øge rekrutteringen til uddannelsen. Det opsøgende arbejde er specifikt rettet mod, at indgå i dialog med virksomhederne om deres muligheder for at indgå strategiske samarbejdsaftaler med erhvervsskolen. Den strategiske samarbejdsaftale vil betyde, at virksomheden at forpligter sig på tegne aftaler om optag af et helt eller halvt hold af elever hvert år. Indsatsen vil primært rette sig mod større virksomheder, som har kapacitet til at indgå aftaler i det omfang, som en strategisk samarbejdsaftale lægger op til.

Uddannelser 

 • Beklædningshåndværker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Beklædning

Beklædningshåndværker: Opsøgende konsulenttjeneste

Formålet med projektet

Projektets formål at skaffe flere lærepladsaftaler og /eller aktivere eksisterende lærepladser ved at gå i dialog med nye og/eller allerede godkendte virksomheder inden for beklædnings- og tekstilbranchen omkring mulighederne for at blive godkendt og/eller tegne en uddannelsesaftale inden for beklædningshåndværkeruddannelsen

Projektets planlagte indsatser er:

 • Opsøgende konsulenttjeneste, der kontakter ca. 50 virksomheder i projektperioden og besøger ca. 20 af disse. Dette tal kan dog vise sig at skulle justeres undervejs i projektet

Uddannelser

 • Beklædningshåndværker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Beklædning

Data- og kommunikationsuddannelsen og personvognsmekaniker: Understøtte lærlinge i deres lærepladssøgning

Formål med projektet

At udvikle digitale læringsforløb, der kan bruges af grund- og hovedforløbsskoler til at understøtte elever i deres lærepladssøgning.

Læringsforløbene:

 • målrettes tre brancher indenfor hver uddannelse.
 • indeholder fx ”tjeklister” og videoer af virksomheder, der fortæller, hvad de lægger vægt på i ansættelsen af en lærling.

Uddannelser

 • Data- og kommunikationsuddannelsen
 • Personvognsmekaniker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Digital media: Oprettelse af dimittend

Formål med projektet

Projektet har til formål at sikre flere lærepladser på digital media uddannelsen, og skabe positiv opmærksomhed omkring uddannelsen i virksomhederne og dermed øge kendskabet til mulighederne ved at have en lærling.

Formålet er at etablere et netværk af færdiguddannede digital media lærlinge, der i dag arbejder i en virksomhed. Det er udvalgets vurdering, at der er et uforløst potentiale i aktivt at anvende tidligere lærlinge fra uddannelsen, som en del af det opsøgende arbejde og ”salgsarbejdet” over for virksomheder.

Uddannelser

 • Digital media

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Digital Media

Digital media: Oplæringsvirksomheder

Formål med projektet

Formål: Formålet er at indhente viden, inspiration og gode idéer fra uddannelsens aktører om udviklingsområder inden for:

 • hvordan der fremadrettet kan sikres flere lærepladser på uddannelsen
 • hvilke udviklingsbehov ses aktuelt i uddannelsen
 • hvordan kan indhold og form i markedsføring og kommunikation optimeres, når det skal bruges overfor branchen for at sikre flere interesserede virksomheder deltager aktivt i at uddanne elever inden for uddannelsen.

Udvalget ønsker blandt andet at gennemføre et ”virksomhedsarrangement” for virksomheder for at blive klogere på, hvordan der fremadrettet kan sikres flere lærepladser på uddannelsen, udviklingsbehov, herunder hvilken markedsføring og kommunikation, der skal bruges overfor branchen for at sikre flere interesserede virksomheder.

Uddannelser

 • Digital media

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Digital Media

Digital media: Øget kendskab til digital media uddannelsen

Formål med projektet

Formålet er at øge kendskabet og forbedre omdømmet af uddannelsen hos virksomhederne. En øget synlighed af uddannelsen er afgørende for at sikre flere lærepladser – både hos virksomheder, der er godkendte til at have lærlinge og ”nye” virksomheder. Der udarbejdes materiale målrettet nye virksomheder, som skoler og udvalg kan bruge i dialogen med nye oplæringsvirksomheder.

Uddannelser

 • Digital media

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Digital Media

Digital media: Lærepladsopsøgende

Formål med projektet

Formålet er at skabe flere lærepladser i markedet omkring Fyn og Syddanmark til elever på digital media uddannelsen, hvor der forventes at være et uforløst potentiale af lærepladser.

Uddannelser

 • Digital media

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Digital Media

Flere uddannelser: Mesterpakker – materialer til det lærepladsopsøgende arbejde

Formål med projektet

At producere materiale, der kan understøtte det lærepladsopsøgende arbejde ift. udvalgte uddannelser mhp. at skabe flere lærepladser.

Materialet udvikles i samarbejde med udvalgte skoler og målrettes potentielle og/eller ny-godkendte læresteder med relevant information om uddannelserne og det at antage lærlinge.

Efter udviklingen stilles materialet til rådighed for alle skoler, som har grund og/eller hovedforløb for uddannelserne og deres lærepladskonsulenter.

Uddannelser

 • Personvognsmekaniker
 • Data- og kommunikationsuddannelsen
 • Automatik- og procesuddannelsen

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Lærepladsopsøgende indsatser på skoler

Formål med projekterne 

Svendborg Erhvervsskole
Uddannelser: Skibsmontør og smed maritim

 • Gennemføre en analyse af behovet for kvalificeret arbejdskraft samt muligt rekrutteringsgrundlag.
 • Afvikle besøg på virksomheder i samarbejde med klyngeorganisationen MARLOG og Danske Maritim mhp. at skabe flere lærepladser.

EUC Nord
Uddannelse: Skibsmontør

 • Udvikling af et nyt markedsføringskoncept og informationsmaterialer til det opsøgende arbejde samt udvidelse af det geografiske område for det opsøgende arbejde.
 • Engagere lærlinge til at promovere uddannelsen gennem en ung-til-ung tilgang.

ZBC
Uddannelser: Industritekniker, smed og elektronik- og svagstrømsuddannelsen

 • Afvikling af talentkonkurrence og skolemesterskaber, samt leverandørmesse og netværksmøder for virksomheder.
 • Udvikling af materialer med information om muligheder i uddannelserne.

EUC Lillebælt
Uddannelser: Guld- og sølvsmed

 • Dialog med virksomheder om at styrke kulturen for at tage lærlinge, opretholde ”lærlingecyklusser” og indgå aftale tidligere.
 • Udvikling af informationsmateriale.
 • Udvidelse af geografisk område for det opsøgende arbejde.

TEC
Uddannelse: Finmekaniker

 • Udvidelse af det geografiske område for det opsøgende arbejde vha. bl.a. afholdelse af webinarer og virtuelt opsøgende arbejde og fokus på godt elev/virksomhedsmatch.

TEC
Uddannelse: Flytekniker

 • Sikre et godt lærlinge-virksomhedsmatch ved at styrke arbejdet med afklaring af de elever med interesse for uddannelsen på GF2 og afstemme forventninger til det faglige niveau.
 • Dialog med virksomheder for at styrke kulturen for at indgå uddannelsesaftaler tidligere.

Mercantec
Uddannelse: Elektronik og svagstrøm

 • Samarbejde med AMU Nordjylland om at etablere GF2 i Nordjylland, da virksomheder, som efterspørger elektronik- og svagstrømslærlinge, er skævt geografisk fordelt ift., hvor GF2-eleverne i dag befinder sig.

 

Fagligt udvalg bag projekterne

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Opsøgende indsats 'Fra ufaglært til faglært' II

Formål med projektet

Indsatsen er en videreførelse af den eksisterende indsats om et opsøgende arbejde rettet imod virksomheder i form af en konsulenttjeneste, der har medarbejdere i målgruppen og som benytter sig af IF’s uddannelser.

Indsatsen kører frem til ultimo 2023 og vil tage fokus efter udvalgte geografier og brancher.

Fagligt udvalg bag projektet

 • Industriens Fællesudvalg (IF)

Flere uddannelser: Boost af brede lærepladsindsatser

Formålet med projektet

Der skal udmøntes midler til skolernes lærepladsopsøgende arbejde, hvor der identificeres behov. Midlerne skal bl.a. anvendes til forbedring af skolernes kontakt til relevante virksomheder, fx ved smartere brug af data og nye metoder til virksomhedskontakt. Skolerne udvælges i efteråret 2023, og midlerne udmøntes derefter.

Uddannelser

 • Data- og kommunikationsuddannelsen
 • Automatik og procesuddannelsen
 • Personvognsmekanikeruddannelsen

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere udannelser: Regionale konsulenter - 2. fase

Formålet med projektet

Regionale konsulenters formål er at understøtte virksomhedernes oprettelse af flere lærepladser og at understøtte virksomhedernes evne og muligheder for at rekruttere lærlinge. Der er forskellige behov i forskellige regioner, hvorfor opgaver og indsatser vil variere fra region til region. Regionale konsulenter består af et korps på tre konsulenter.

Regionale konsulenter har følgende fire mål:

 • At understøtte virksomheder ift. rekruttering og oprettelse af flere lærepladser. Dette er regionale konsulenters primære mål, som har konkrete fokusområder for målet. Fra 2023 til juni 2024 er udvalgt fire konkrete fokusområder: rekruttering (Smed (herunder skibsmontør), Industritekniker (herunder støberitekniker- og værktøjsuddannelsen), Automatik og proces og Data og Kommunikation)

 • At understøtte virksomhedernes samarbejde med skolerne. Dette sker bl.a. via regionale og nationale netværksmøder samt andre konkrete lokale aktiviteter for bl.a. skolernes opsøgende medarbejdere.

 • At projektlede udvalgte MI-trepartsprojekter, som understøtter rekruttering og forøgelsen af lærepladser

 • Vidensdele mellem virksomheder/andre eksterne aktører og MI generelt. Eksempelvis udbrede
  kendskabet til MI’s uddannelser, indsatser, materialer, tilbud mv. samt kvalificere MI’s generelle arbejde ved at tilføre viden opnået i samarbejdet med virksomheder, skoler, kommuner, regionalkonsulenter og politisk valgte parter, eksempelvis gennem inddragelse/kontakter til RIPU.

Uddannelser

 • Skibsmontør
 • Støberitekniker- og værktøjsuddannelsen
 • Automatik og procesuddannelsen
 • Data og kommunikationuddannelsen

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Centralt koordinerede lærepladsindsatser

Formål med projektet

Formålet er at styrke og kvalitetsudvikle den lærepladsopsøgende indsats på uddannelser, hvor der er særlige behov for at få oprettet flere lærepladser.

Delprojekter:

Masterclass og Nationalt Netværksmøde
Masterclassen blev afholdt i efteråret 2022 og netværksmødet afholdes i november 2023. Begge møder er primært for lærepladskonsulenter, med det formål at give et kompetenceløft konferencedag med oplæg, diskussion, workshops, mm. Netværksmødet har diversitet på lærepladserne som tema.

Læringsmoduler
Der udvikles digitale læringsmoduler til særligt nye lærepladskonsulenter for at klæde dem på til at arbejde med MI-virksomheder. Læringsmoduler er fælles materiale fx film, testimonials og websites, der kan appellere til branchens virksomheder.

Udmøntning af midler til lærepladsopsøgende arbejde - skoleprojekter
Der skal udmøntes midler til skolernes lærepladsopsøgende arbejde, hvor der identificeres behov. Midlerne skal bl.a. anvendes til forbedring af skolernes kontakt til relevante virksomheder, fx ved smartere brug af data og nye metoder til virksomhedskontakt. Skolerne udvælges i efteråret 2023, og midlerne udmøntes derefter.

 • Automatik- og procesuddannelsen
 • Data- og kommunikationsuddannelsen
 • Personvognsmekaniker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Lærepladsplaymaker 1. fase

Formål med projektet

At understøtte lærepladssamarbejdet mellem virksomheder, erhvervsskoler, jobcentre og andre aktører på erhvervsuddannelsesområdet vha. regionale uddannelsesagenter/”playmakers”, som skal arbejde inden for Metalindustriens Uddannelsesudvalgs uddannelsesportefølje.

”Lærepladsplaymakerne” vil fx have følgende opgaver:

 • Bistå erhvervsskoler i det lærepladsopsøgende arbejde med bl.a. at etablere netværk mellem lærepladskonsulenter, bistå i arbejdet med at skabe kontakt til nye brancher og virksomheder samt overvåge elev- og lærepladsstatistikker.
 • Bistå virksomheder i arbejdet med bl.a. at indgå uddannelsesaftaler, overvåge hvordan GF2-elever og elever i skoleoplæring søger lærepladser samt give virksomheder råd og vejledning om uddannelsesaftalearbejdet.
 • Være regional spydspids ift. Metalindustriens Uddannelsesudvalgs øvrige indsatser

Uddannelser

 • Flere uddannelser

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Webscrapping af lærepladsannoncering

Formål med projektet

At understøtte det lærepladsopsøgende arbejde ved så vidt som muligt at skabe overblik over godkendte virksomheder og deres lærepladsannoncering på forskellige online platforme vha. avancerede søgemaskiner og metoden ”webscraping”.

Pba. de gode erfaringer fra 2021-puljen fortsættes projektet, der skal sikre færdigudvikling af den specialdesignede web-scrapløsning løsning, samt drift og vedligeholdelse for en periode af 1 år, hvorefter projektet evalueres.

I den videre udvikling skal det bl.a. undersøges, hvorvidt datakvaliteten kan optimeres i så høj grad, at man i implementeringen vil kunne overgå til fuldautomatiseret drift herunder også ift. den opsøgende kontakt til de godkendte virksomheder.

Uddannelser

 • Flere uddannelser

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Fotograf og film- og tv-produktionsteknikker: Flere lærepladser

Formål med projektet

Projektet har til formål at aktivere eksisterende lærepladser, der ikke anvender deres godkendelse samt at få godkendt nye lærepladser. Indsatsen skal dække både fotografuddannelsen og film- og TV-produktionsteknikeruddannelsen.

Uddannelser

 • Film- og tv-produktionstekniker
 • Fotograf

Fagligt udvalg bag projektet

 • Fagligt udvalg for fotograf, film- og TV-produktionsteknikere samt film- og TV-produktionsassistent

Fotograf og film- og tv-produktionsteknikker: Klar til læreplads

Formål med projektet

Formålet med projektet er at styrke elevernes arbejdsmarkedskontakt og bidrage til målsætningen om tidlig aftaleindgåelse.

Uddannelser

 • Film- og tv-produktionstekniker
 • Fotograf

Fagligt udvalg bag projektet

 • Fagligt udvalg for fotograf, film- og TV-produktionsteknikere samt film- og TV-produktionsassistent

Fotograf og film- og tv-produktionsteknikker: Flere lærepladser og tidlig aftaleindgåelse

Formålet med projektet

Billedmediernes faglige udvalg vil med projektet informere og inspirere virksomhederne i brancherne omkring udvalgets to uddannelser for derigennem at understøtte, at flere virksomheder bliver uddannelsesaktive, og at de tegner uddannelsesaftaler tidligere.

Uddannelser

 • Fotograf og film- og tv-produktionsteknikker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Billedmediernes faglige udvalg

 

Mediegrafiker: Flere uddannelsesaktive lærepladser

Formålet med projektet

Projektet er en fortsættelse af 2021-projektet ”Flere nye godkendte læresteder på mediegrafikeruddannelsen”. Formålet med projektet er at sikre flere uddannelsesaktive lærepladser på mediegrafikeruddannelsen. Projektet skal dels øge antallet af godkendte læresteder, dels aktivere lærepladser uden lærlinge gennem en målrettet opsøgende indsats på udvalgte, relevante skoler, der udbyder uddannelsen.

Uddannelser

 • Mediegrafiker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

 

Multimedie integrator: Flere lærepladser på Fyn og Syddanmark

Formål med projektet

Et lærepladsopsøgende projekt der skal sikre flere lærepladser på digital media uddannelsen på Fyn og i Syddanmark. I projektet afholdes der ”Meet and Greet” arrangementer, hvor virksomheder og elever møder hinanden hos virksomhederne.

Uddannelser

 • Multimedie integrator

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Digital Media

Personvognsmekaniker og lastvognsmekaniker: Synliggørelse af synkrone grundforløb

Formålet med projektet

Synliggøre og markedsføre det synkrone GF2 for personvogns- og lastvognsmekanikeruddannelserne (PV og LV). Lastvognsværksteder skal kende muligheden for at rekruttere LV-lærlinge på den lokale PV-erhvervsskole. GF2-elever på PV-skoler skal kende muligheden for at søge læreplads som LV-mekaniker. 
Herunder:
 • GF2-elever får bedre mulighed for at tage et oplyst og aktivt tilvalg af PV eller LV-uddannelsen
 • Muligheden for bredere søgning understøtter mobiliteten og får flere GF2-elever i uddannelsesaftale, så frafaldet og antallet af lærlinge i skoleoplæring reduceres
 • Tvivlende GF2-elever motiveres til omvalg inden for branchen
 • Den ekstra mulighed for lokal rekruttering kan afhjælpe værkstedernes rekrutteringsbesvær både generelt og i udkantsområder
 • Stimulere ikke-aktive virksomheder til at uddanne elever

Uddannelser

 • Personvognsmekaniker
 • Lastvognsmekaniker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Teknisk designer: Partnerskabsaftaler mellem uddannelsesinstitutioner og store virksomheder

Formålet med projektet

Der er behov for, at der skabes flere lærepladser tidligt i uddannelsesforløbet. Det vurderes, at hvis der etableres partnerskabsaftaler mellem erhvervsskoler og større virksomheder, ville dette kunne bidrage til denne proces, da virksomheden og skole i samarbejde kan skabe en større synlighed og forståelse for uddannelsen både hos eleverne og virksomheden, så rammerne for indgåelse af en uddannelsesaftale bliver nemmere for både virksomhed og elev. 

Uddannelser

 • Teknisk designer

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen

Webudvikler: Udvikling af job og kompetenceprofiler

Formålet med projektet

Formålet er at udvikle kompetence- og jobprofiler i form af fortællinger som fx billeder, tekster og videoer. Profilerne skal skolerne bruge i deres dialog med virksomheder for at sikre bedre kendskab til uddannelsen. Profilerne skal gøre det tydeligere for virksomhederne, hvad en elev kan bidrage med i VFU og som udlært, samt understøtte elevernes søgning på job. 

Uddannelser

 • Webudvikler

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Digital Media