Flere lærepladser

Projekterne under dette tema skal bidrage til flere lærepladser både blandt virksomheder, som allerede er godkendte til at uddanne, men også hos virksomheder, som ikke tidligere har uddannet elever.

Der er både projekter, som er meget uddannelsesspecifikke, og hvor det f.eks. handler om at styrke kontakten og dialogen med virksomheder inden for udvalgte brancher og regioner.

Der er også mere tværgående projekter, hvor der bliver arbejdet med bredere strategier, informationsmaterialer og inspirationsværktøjer, som kan understøtte virksomhederne i afklaring af deres lærlingestrategi.

Beklædningshåndværker: Opsøgende regional indsats med henblik på etablering af flere lærepladsaftaler

Formål med projektet

Projektet har til formål at skabe flere lærepladsaftaler samt at øge søgningen af elever til beklædningshåndværkeruddannelsen. 

Projektet består af følgende tre aktiviteter:

 • Praktikpladsfremmende indsats målrettet det strategiske niveau hos virksomheder inden for den industrielle del af branchen i region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland. Indsatsen har fokus på etablering af flere lærepladsaftaler inden for beklædningshåndværkeruddannelsen som en del af virksomhedens strategi samt rådgivning med fokus på, hvordan virksomhederne kan rekruttere elever fra lokalområdet via analog og digital markedsføring. Aktiviteten understøtter formålet om flere lærepladser
 • Udarbejdelse af en koordineret annoncering efter elever i oplæringsgodkendte virksomheders lokalområde, f.eks. gennem kampagner på SoMe. Aktiviteten understøtter formålet om øget søgning.
 • Besøgsmøder hos virksomheder inden for den håndværksbaserede del af beklædningsbranchen i alle regioner med fokus på at modne virksomhederne til at tage elever, når virksomhedens omsætning igen har stabiliseret sig efter corona-nedlukningen. Aktiviteten understøtter formålet om flere lærepladser.

Uddannelser 

 • Beklædningshåndværker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Beklædning

Læs mere om projektet her

Billedmediernes uddannelser: Flere lærepladser

Formål med projektet

Projektet har til formål at aktivere eksisterende lærepladser, der ikke anvender deres godkendelse samt at få godkendt nye lærepladser. Indsatsen skal dække både fotografuddannelsen og film- og TV-produktionsteknikeruddannelsen.

Uddannelser

 • Film- og tv-assistent
 • Film- og tv-produktionstekniker
 • Fotograf

Fagligt udvalg bag projektet

 • Fagligt udvalg for fotograf, film- og TV-produktionsteknikere samt film- og TV-produktionsassistent

Billedmediernes uddannelser: Klar til læreplads for GF2 elever

Formål med projektet

Formålet med projektet er at styrke elevernes arbejdsmarkedskontakt og bidrage til målsætningen om tidlig aftaleindgåelse.

Uddannelser

 • Film- og tv-assistent
 • Film- og tv-produktionstekniker
 • Fotograf

Fagligt udvalg bag projektet

 • Fagligt udvalg for fotograf, film- og TV-produktionsteknikere samt film- og TV-produktionsassistent

Billedmediernes uddannelser: Aktivere eksisterende lærepladser

Formål med projektet

Aktiviteten skal gennem en opsøgende indsats skabe flere aktive lærepladser i hele landet, da der er en begrundet antagelse om, at der er et uforløst potentiale blandt de mange inaktive lærepladser.

Uddannelser

 • Film- og tv-assistent
 • Film- og tv-produktionstekniker
 • Fotograf

Fagligt udvalg bag projektet

 • Fagligt udvalg for fotograf, film- og TV-produktionsteknikere samt film- og TV-produktionsassistent

Billedmediernes uddannelser: Nye læresteder

Formål med projektet

Aktiviteten skal gennem en opsøgende indsats identificere nye lærepladser i hele landet på uddannelsen til TV- og filmproduktionstekniker, da udvalget har en begrundet antagelse om, at der vil kunne godkendes virksomheder inden for nye dele af branchen.

Uddannelser

 • Film- og tv-assistent
 • Film- og tv-produktionstekniker
 • Fotograf

Fagligt udvalg bag projektet

 • Fagligt udvalg for fotograf, film- og TV-produktionsteknikere samt film- og TV-produktionsassistent

Data- og kommunikationsuddannelsen og personvognsmekaniker: Understøtte elever i lærepladssøgning

Formål med projektet

At udvikle digitale læringsforløb, der kan bruges af grund- og hovedforløbsskoler til at understøtte elever i deres lærepladssøgning.

Læringsforløbene:

 • målrettes tre brancher indenfor hver uddannelse.
 • indeholder fx ”tjeklister” og videoer af virksomheder, der fortæller, hvad de lægger vægt på i ansættelsen af en lærling.

Uddannelser

 • Data- og kommunikationsuddannelsen
 • Personvognsmekaniker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Mesterpakker – materialer til det lærepladsopsøgende arbejde

Formål med projektet

At producere materiale, der kan understøtte det lærepladsopsøgende arbejde ift. udvalgte uddannelser mhp. at skabe flere lærepladser.

Materialet udvikles i samarbejde med udvalgte skoler og målrettes potentielle og/eller ny-godkendte læresteder med relevant information om uddannelserne og det at antage lærlinge.

Efter udviklingen stilles materialet til rådighed for alle skoler, som har grund og/eller hovedforløb for uddannelserne og deres lærepladskonsulenter.

Uddannelser

 • Personvognsmekaniker
 • Data- og kommunikationsuddannelsen
 • Automatik- og procesuddannelsen

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Tre centralt forankrede lærepladsindsatser

Formål med projekterne

At udvikle og afholde aktiviteter, der kan understøtte skoler i arbejdet med det lærepladsopsøgende arbejde ift. de tre uddannelser fx:

 • videndelingsmøder mellem lærepladsopsøgende medarbejdere fra deltagende skoler (netværksmøder, træning, masterclass).
 • udføre dataindsamling til brug for videndeling, træning og informations- og markedsføringsmateriale.

Uddannelser

 • Personvognsmekaniker
 • Data- og kommunikationsuddannelsen
 • Automatik- og procesuddannelsen

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Syv skoleforankrede lærepladsindsatser

Formål med projekterne 

Svendborg Erhvervsskole
Uddannelser: Skibsmontør og smed maritim

 • Gennemføre en analyse af behovet for kvalificeret arbejdskraft samt muligt rekrutteringsgrundlag.
 • Afvikle besøg på virksomheder i samarbejde med klyngeorganisationen MARLOG og Danske Maritim mhp. at skabe flere lærepladser.

EUC Nord
Uddannelse: Skibsmontør

 • Udvikling af et nyt markedsføringskoncept og informationsmaterialer til det opsøgende arbejde samt udvidelse af det geografiske område for det opsøgende arbejde.
 • Engagere lærlinge til at promovere uddannelsen gennem en ung-til-ung tilgang.

ZBC
Uddannelser: Industritekniker, smed og elektronik- og svagstrømsuddannelsen

 • Afvikling af talentkonkurrence og skolemesterskaber, samt leverandørmesse og netværksmøder for virksomheder.
 • Udvikling af materialer med information om muligheder i uddannelserne.

EUC Lillebælt
Uddannelser: Guld- og sølvsmed

 • Dialog med virksomheder om at styrke kulturen for at tage lærlinge, opretholde ”lærlingecyklusser” og indgå aftale tidligere.
 • Udvikling af informationsmateriale.
 • Udvidelse af geografisk område for det opsøgende arbejde.

TEC
Uddannelse: Finmekaniker

 • Udvidelse af det geografiske område for det opsøgende arbejde vha. bl.a. afholdelse af webinarer og virtuelt opsøgende arbejde og fokus på godt elev/virksomhedsmatch.

TEC
Uddannelse: Flytekniker

 • Sikre et godt lærlinge-virksomhedsmatch ved at styrke arbejdet med afklaring af de elever med interesse for uddannelsen på GF2 og afstemme forventninger til det faglige niveau.
 • Dialog med virksomheder for at styrke kulturen for at indgå uddannelsesaftaler tidligere.

Mercantec
Uddannelse: Elektronik og svagstrøm

 • Samarbejde med AMU Nordjylland om at etablere GF2 i Nordjylland, da virksomheder, som efterspørger elektronik- og svagstrømslærlinge, er skævt geografisk fordelt ift., hvor GF2-eleverne i dag befinder sig.

 

Fagligt udvalg bag projekterne

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Opsøgende indsats 'Fra ufaglært til faglært'

Formål med projektet

Indsatsen omfatter et opsøgende arbejde rettet imod virksomheder uden overenskomst, der har medarbejdere i målgruppen og som benytter sig af Industriens Fællesudvalgs uddannelser.

Fagligt udvalg bag projektet

 • Industriens Fællesudvalg (IF)

Flere uddannelser: Opsøgende indsats 'Fra ufaglært til faglært' II

Formål med projektet

Indsatsen er en videreførelse af den eksisterende indsats om et opsøgende arbejde rettet imod virksomheder i form af en konsulenttjeneste, der har medarbejdere i målgruppen og som benytter sig af IF’s uddannelser.

Indsatsen kører frem til ultimo 2023 og vil tage fokus efter udvalgte geografier og brancher.

Fagligt udvalg bag projektet

 • Industriens Fællesudvalg (IF)

Multimedie integrator: Flere lærepladser på Sjælland og i Hovedstaden

Formål med projektet

Formålet med projektet er at skabe flere lærepladser i markedet omkring Hovedstaden og Sjælland til elever på hovedsageligt multimedie integrator specialet, hvor der forventes at være et uforløst potentiale af lærepladser.

Uddannelser

 • Multimedie integrator

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Digital Media

Multimedie integrator og multimedie animator: Udvikling af elev- og jobprofiler

Formålet med projektet

At bidrage til flere lærepladser på uddannelsen ved at udvikle elev- og jobprofiler, der skal hjælpe virksomhederne med at blive klogere på uddannelsen, samt hvilken værdi eleverne kan bidrage med i virksomhederne.

Uddannelser

 • Multimedie integrator
 • Multimedie animator

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Digital Media

Teknisk designer: Partnerskabsaftaler mellem uddannelsesinstitutioner og store virksomheder

Formålet med projektet

Der er behov for, at der skabes flere lærepladser tidligt i uddannelsesforløbet. Det vurderes, at hvis der etableres partnerskabsaftaler mellem erhvervsskoler og større virksomheder, ville dette kunne bidrage til denne proces, da virksomheden og skole i samarbejde kan skabe en større synlighed og forståelse for uddannelsen både hos eleverne og virksomheden, så rammerne for indgåelse af en uddannelsesaftale bliver nemmere for både virksomhed og elev. 

Uddannelser

 • Teknisk designer

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen

Tværgående projekt: Læreplads-playmakers

Formål med projektet

At understøtte lærepladssamarbejdet mellem virksomheder, erhvervsskoler, jobcentre og andre aktører på erhvervsuddannelsesområdet vha. regionale uddannelsesagenter/”playmakers”, som skal arbejde inden for Metalindustriens Uddannelsesudvalgs uddannelsesportefølje.

”Lærepladsplaymakerne” vil fx have følgende opgaver:

 • Bistå erhvervsskoler i det lærepladsopsøgende arbejde med bl.a. at etablere netværk mellem lærepladskonsulenter, bistå i arbejdet med at skabe kontakt til nye brancher og virksomheder samt overvåge elev- og lærepladsstatistikker.
 • Bistå virksomheder i arbejdet med bl.a. at indgå uddannelsesaftaler, overvåge hvordan GF2-elever og elever i skoleoplæring søger lærepladser samt give virksomheder råd og vejledning om uddannelsesaftalearbejdet.
 • Være regional spydspids ift. Metalindustriens Uddannelsesudvalgs øvrige indsatser

Uddannelser

 • Tværgående projekt

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Tværgående projekt: Masterclass for skolers opsøgende konsulenter

Formålet med projektet

Der gennemføres et læringsforløb for udvalgte opsøgende konsulenter på skoler, der udbyder Industriens Fællesudvalgs og Metalindustriens Uddannelsesvalgs uddannelser. 

Uddannelser

 • Tværgående projekt

Faglige udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)
 • Industriens Fællesudvalg (IF)

Læs mere om projektet her

Tværgående projekt: Web-scraping af lærepladsannoncering

Formål med projektet

At understøtte det lærepladsopsøgende arbejde ved så vidt som muligt at skabe overblik over godkendte virksomheder og deres lærepladsannoncering på forskellige online platforme vha. avancerede søgemaskiner og metoden ”webscraping”.

Pba. de gode erfaringer fra 2021-puljen fortsættes projektet, der skal sikre færdigudvikling af den specialdesignede web-scrapløsning løsning, samt drift og vedligeholdelse for en periode af 1 år, hvorefter projektet evalueres.

I den videre udvikling skal det bl.a. undersøges, hvorvidt datakvaliteten kan optimeres i så høj grad, at man i implementeringen vil kunne overgå til fuldautomatiseret drift herunder også ift. den opsøgende kontakt til de godkendte virksomheder.

Uddannelser

 • Tværgående projekt

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)