Hvad betyder forkortelsen?

Der findes mange forkortelser i uddannelsessystemet. Vi har samlet en del af dem her.

AMU: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser)

AUB: (Tidligere AER) Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AVU: Almen voksenuddannelse

BAR: Branche Arbejdsmiljøråd

CIRIUS: Center for Information og Rådgivning om Internationale Uddannelses- og Samarbejdsaktiviteter

CØSA: Et it-baseret økonomistyrings- og studieadministrativt system, som på grundlag af bl.a. aktivitetsoplysninger fra erhvervsskoler skal udbetale tilskud og afgive oplysninger til statsregnskabet

EASY: Undervisningsministeriets database til bl.a. registrering af oplæringsophold

EMMA: Kriteriet til vurdering af, om en lærling eller elev under erhvervsuddannelse er berettiget til optagelse i skoleoplæring, der træder i stedet for en ordinær uddannelsesaftale med en virksomhed. Det drejer sig om at være Egnet, geografisk Mobil, fagligt Mobil samt Aktivt søgende

EUC: Erhvervsuddannelsescenter

EUD: Erhvervsuddannelse

EUV: Erhvervsuddannelse for voksne, som er fyldt 25 år. EUV tager afsæt i den uddannelse og de erfaringer, som den voksne allerede har

EUU: Efteruddannelsesudvalg

EUX: En erhvervsuddannelse + en gymnasial eksamen = et svendebrev og et eux-eksamensbevis

FKB: Fælles Kompetencebeskrivelse. Udviklings- og udbudsramme for en gruppe af fagligt beslægtede AMU-kurser. Indeholder bl.a. definition af jobområdet, beskrivelser af typiske arbejdspladser og medarbejdere samt en eller flere tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK)

FoU: Forsøgs- og Udviklingsarbejde. På Finansloven afsættes midler hertil, der administreres af Uddannelsesstyrelsen

FVU: Forberedende Voksenundervisning

FU: Fagligt udvalg

HF: Højere Forberedelseseksamen

HHX/HH: Højere Handelseksamen

HTX: Teknisk studentereksamen

IDV: Indtægtsdækket virksomhed. Uddannelsesinstitutionernes (skolernes) salg af skræddersyede konsulent- og uddannelsesydelser til eksterne kunder.

IF: Industriens Fællesudvalg for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsuddannelser

IKUF: Industriens Kompetenceudviklingsfond

IKV: Individuel kompetencevurdering

IU: Industriens Uddannelser

KVU: Kort videregående uddannelse. Erhvervsakademiuddannelser, der bygger på forudgående erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse

LOP: Lære- og praktikplads

LUP: Lokal Undervisningsplan

LUU: Lokale Uddannelsesudvalg

LVU: Lang videregående uddannelse

MMV: Mindre og mellemstore virksomheder. EU-definition af en lille eller mellemstor virksomhed (SMV/MMV’er) måles bl.a. på antal arbejdstagere Mikro < 10 Lille < 50 Mellemstor <250: Den typiske danske virksomhed har få ansatte, og derfor vil en meget stor del af virksomhederne i Danmark blive karakteriseret som SMV/MMV’er, hvis man bruger EU-definitionen selvom virksomhederne har en størrelse, hvor man efter danske forhold ikke ville karakterisere virksomheden som lille/mellemstor. Kilde: 2003/361/EC

MVU: Mellemlang videregående uddannelse

MI: Metalindustriens Uddannelsesudvalg

NCK: Nationalt Center for Kompetenceudvikling

NQF: National Qualification Framework. Europæisk ’oversættelsesnøgle’ - en såkaldt referenceramme – som gør den enkeltes kvalifikationer og kompetencer letforståelige i hele Europa.

P16: Certificeringsudvalg for stålsvejsning

P17: Certificeringsudvalg for plastsvejsning

PGU: Pædagogisk grunduddannelse

OPU: Oplæring i udlandet

REU: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

REVE: Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse

RKV: Realkompetencevurdering

SKOP: Skoleoplæring

STAR: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

STIL: Styrelsen for it og læring

STUK: Styrelsen for undervisning og kvaltiet

STX: Almen studentereksamen

SVU: Statens VoksensUddannelsesstøtte. Økonomisk hjælp til folk, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig. Ud over SVU findes der også en anden støtteordning til voksenuddannelse - VEU-godtgørelse

TS: Teknisk Skole

TSF: Teknisk SkoleForening

TUP: Tværgående Udviklingspulje bevilger midler til AMU projekter

UG: Udviklingsgruppe (under MI)

UU: Udviklingsudvalg (under IF)

VEU: Voksen- og efteruddannelse

VEUD: Voksenerhvervsuddannelse.

VEU-godtgørelse: Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse. Formålet med VEU er at give voksne - fortrinsvis kortuddannede - et økonomisk grundlag for at deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau

VEU-rådet: Rådet for voksen- og efteruddannelse. Rådgiver undervisningsministeren om forhold, der har betydning for voksen- og efteruddannelsesområdet

VUC: Voksenuddannelsescenter