Årsplan 2021

Årsplanen er til dig, der gerne vil have et samlet overblik over de temaer og opgaver Industriens Uddannelser aktuelt arbejder med.

 1. Udvalgsbetjening: I alt afvikles omkring 180 årlige udvalgsmøder.
  IF betjener: IF-udvalget med otte udviklingsudvalg samt et fagligt udvalg.
  MI betjener: MI-udvalget med syv udviklingsgrupper, seks faglige udvalg samt P 16 og P 17.
  Inden for hvert af disse områder udføres en række opgaver og aktiviteter, der er aftalt med de respektive udvalg.
 2. Uddannelsesarbejdet: Vedligehold, udvikling, implementering og markedsføring af nye uddannelser, nye AMU-kurser, nye fag og nye prøver. Industriens Uddannelser betjener 39 erhvervsuddannelser og 44 FKB’ere med ca. 900 AMU-kurser. Der sættes fokus på nye teknologier, hvor særligt udviklingen inden for digitalisering og automation bliver centralt.
 3. Trepartsaftaler: Et særligt område i 2021 er implementering af Trepartsaftale om Flere Lærepladser og Entydigt Ansvar fra november 2020. Der skal iværksættes en betydelig indsats for at bidrage til, at der uddannes endnu flere faglærte. Derudover ventes en ny trepartsaftale om VEU, herunder AMU i løbet af 2021.
 4. Covid-19/corona: Der vil være fokus på håndteringen af nedlukningen af erhvervsskolerne på grund af covid-19. Det gælder særligt i forhold til håndteringen af svendeprøver under de særlige corona-retningslinjer.
 5. LUU-arbejdet: På 35 skoler er der 144 LUU, der dækker industriens uddannelser. Organisationerne har udpeget ca. 970 LUU-medlemmer. Der er fokus på at skabe et tættere samarbejde med lokale uddannelsesudvalg (LUU), og i 2021 bliver et nyt system til administration af vores LUU-medlemmer taget i brug.
 6. Styrke erhvervsuddannelsers synlighed og image gennem events. På grund af coronapandemien er DM i Skills blevet aflyst i 2021. Forberedelserne til DM i Skills 2022 indledes dog i 2021 med skolemesterskaber og regionsmesterskaber. I september uddeles ML-Prisentil 25 nyudlærte svende.
 7. Konferencer: Med det formål at fremme den faglige udvikling og styrke samarbejdet med centrale faglige aktører holdes en række faglige konferencer inden for epoxy, plast, procesindustrien og svejsning.
 8. AMU-bevillinger: Vi skal igangsætte og færdiggøre 142 udviklingsaktiviteter fordelt på arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmateriale og faglæreruddannelser. Hertil kommer ni analyser. I alt skal vi gennemføre analyser og udviklingsaktiviteter for ca. syv millioner kroner.
 9. Svendeprøveadministration: Vi forventer at træffe ca. 1.000 aftaler med skuemestre om 500 svendeprøver. Vi forventer at udstede omkring 5.000 svendebreve og uddannelsesbeviser. I 2021 er der desuden fokus på at fastlægge gode processer for dataoverførsler ift. skolernes nye studieadministrative it-systemer, ligesom der skal findes en løsning for indberetning af indhold fra svendebreve til STIL’s eksamensdatabase.
 10. Virksomhedsgodkendelse: 11.900 virksomheder er godkendt som lærepladssted. De har over 45.500 godkendte lærepladser. Vi forventer at behandle 2.000 ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at blive godkendt som læreplads. Det medfører cirka 3.000 praktikpladser. Omkring 1.500 virksomheder bliver besigtiget. Systemet Elektronisk Virksomhedsgodkendelse (EVG), som Industriens Uddannelser ejer og driver, anvendes i alt af syv uddannelsessekretariater. Vi arbejder løbende på at udvikle systemet og effektivisere arbejdsgange for virksomhedsgodkendelse.
 11. Uddannelsestid: Vi forventer at afgøre 500 sager om uddannelsestid.
 12. Klagesager: Vi forventer at behandle 15-20 klager over afslag på optagelse i eller udmeldelse af skolepraktik. Vi forventer at behandle fem klager over svendeprøver.
 13. Statistik: Industriens Uddannelser udarbejder fire årlige eud-statistikker og to årlige AMU-statistikker, der formidles på hjemmesiden og via nyhedsbreve.
 14. Vi skal udarbejde redegørelser til ministeriet om erhvervsuddannelser og AMU.
 15. Vi skal udarbejde analyser, der afdækker faglærte og ikke-faglærtes kompetencebehov inden for industrien.
 16. Svejsepas: Industriens Uddannelser bistår med at udstede svejsepas på både stål- og plastområdet.
 17. Kompetencefonde: Industriens Uddannelser håndterer udbetaling og drift af tre fonde (IKUF, SFKF og TMKF) – herunder fondenes hjemmesider, administrative systemer og regnskaber.
 18. IKUF har valgt Industriens Uddannelser som sekretariat for Den Opsøgende Konsulenttjeneste. Vi vil derfor også i 2021 besøge virksomheder og vejlede om uddannelsesmuligheder og brugen af IKUF og andre refusionsmuligheder på uddannelsesområdet samt overføre viden om uddannelsesbehov til Industriens Uddannelser.
 19. EKUFhar ligeledes valgt Industriens Uddannelser til at håndtere Den Opsøgende Konsulenttjeneste på deres overenskomstområde.
 20. amukurs.dk: Drift og udvikling af amukurs.dk - både indhold og funktionalitet. Desuden varetagelse af projektorganiseringen af arbejdet med portalen i relation til de tilkoblede uddannelsesudvalg. I starten af 2021 gennemføres en større udviklingspakke, som gør portalen mere brugervenlig og GDPR-compliant, og der er desuden fokus på at undersøge brugen af amukurs.dk.
 21. Økonomistyring af 18 selvstændige regnskaber og en række projekter.
 22. Industriens Uddannelser indgår i et driftsfællesskab med seks uddannelsessekretariater, der tilsammen arbejder for 25 faglige udvalg, med det formål at fremme kvalitet, effektivitet og samarbejde, hvor det skønnes værdifuldt. Fx rådgiver vi TUR og SUS i juridiske spørgsmål, vi løser regnskabsopgaver for SEVU, og vi bistår flere sekretariater på ad hoc basis med dataudtræk på uddannelsesområdet.
 23. Vi leverer sekretariatsbetjening til og deltager i udviklingen af Hands-on projektet, herunder gennemførelse af kampagnen Hands-on Live og en aktivitet målrettet Studievalg Danmark.
 24. Projekter vi selv varetager, eller som vi følger fx forskningsprojekter, AMU, AUB, fondsstøttede projekter eller projekter med støtte fra fx regioner. Vi skal udfolde vores AUB-strategi i perioden.
 25. Revidere kommunikationsstrategien, som skal understøtte, at flere vælger industriens erhvervsuddannelser og AMU-kurser, samt at Industriens Uddannelser og Industriens Uddannelsers udvalg fremstår visionære og ambitiøse. Arbejdet med kommunikationsstrategien vil i 2021 have fokus på at understøtte vores strategi frem mod 2025.
 26. Arbejde med afdækning af muligheder og konsekvenser af digitalisering bredt set inden for vores arbejdsfelt med det for øje at skabe bedre viden og service.
 27. Følge, påvirke og samtidig tilpasse vores systemer og processer som konsekvens af STIL’s markedsgørelse af deres studieadministrative systemer i tæt samarbejde med andre uddannelsessekretariater.
 28. Fortsætte arbejdet med vores strategi for perioden 2020 – 2025, der er koncentreret om syv temaer, som tilsammen indeholder 58 initiativer.
 29. Følge med i praksis omkring persondata og løbende ajourføre vores arbejdsgange.
 30. Fortsætte implementeringen af vores it-strategi, herunder vores nye medlemsregister til LUU-medlemmer og andre udvalgsmedlemmer eller faglige bidragsydere med tilknytning til vores opgaver.

1. kvartal

Januar

 • DM i Skills
 • Regulering af svendeprøvegebyr (JAI)
 • Udarbejdelse af årsrapport/regnskab (ØKO)
 • FOU-konference (IF/MI)

Februar 

 • Samarbejdsudvalgsmøde (DIR)
 • Revision (ØKO)
 • Easy-P statistik kan hentes for foregående år
 • Cirius ansøgningsfrist, partnerskab
 • Udvalgsmøder
 • Spørgeskemaundersøgelse vedr. AMU-behov 
 • Husets årsberetning fra det forgangne år (DIR/MI/IF)
 • Årsplan

Marts

 • Afregning med UVM af ad-hoc puljemidler
 • Registrering på EMU.dk af udviklet skolemateriale og projekter fra puljemidler
 • Arbejdsmiljøudvalgsmøde (DIR)
 • Cirius, Leonardo-projekter
 • Udvalgsmøder
 • Høring om ændringer i uddannelsesordninger 

2. kvartal

April

 • Bestyrelsesmøde (DIR)
 • Fælles formandsskabsmøde
 • Opdatering af uddannelsesordninger
 • Behovsredegørelse, AMU
 • Kvartalsregnskab, 1. kvartal (ØKO)
 • Deadline AUB-ansøgninger (MI/IF)
 • Industriens Uddannelsers årsberetning udsendes (DIR/MI/IF)

Maj

 • Samarbejdsudvalgsmøde (DIR)
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (hvert 2. år) (DIR)
 • Gennemførelse af Medarbejderudviklingssamtaler (DIR)
 • Første udkast for budget næstkommende år (ØKO)

Juni

 • Bestyrelsesmøde (DIR)
 • Fælles formandskabsmøde
 • Konference for Udviklingsgrupperne
 • Udvalgsmøder (MI/IF)

3. kvartal

Juli

 • Halvårsregnskab (ØKO)

August

 • Bestyrelsesmøde (DIR)
 • Fælles formandskabsmøde
 • Samarbejdsudvalgsmøde (DIR)
 • Ansøgningsfrist TUP
 • Svejsekonference

September

 • IU-dag (DIR)
 • Sikkerhedsudvalgsmøde (DIR)
 • AUB-frist
 • Udvalgsmøder
 • FOU projektansøgningsfrist
 • Udviklingsredegørelser til UVM
 • Epoxy-konference

4. kvartal

Oktober

 • Statusmøde for AMU i UVM
 • Forhåndsanmeldelse, AMU
 • ML-prisen (MI)
 • Mary og Henrys legat
 • Kvartalsregnskab, 3. kvartal
 • Strategi og visionsrevision (DIR)

November

 • Bestyrelsesmøde (DIR)
 • Fælles formandskabsmøde
 • Metalindustriens Lærlingeudvalgs Jubilæumslegat
 • Samarbejdsudvalgsmøde (DIR)

December

 • Udvalgsmøder
 • Bilagsrevision (ØKO)
 • Forberedelse til årsafslutning (ØKO)