Årsplan 2022

Årsplanen er til dig, der gerne vil have et samlet overblik over de temaer og opgaver, Industriens Uddannelser aktuelt arbejder med.

 1. Udvalgsbetjening: I alt afvikles omkring 180 årlige udvalgsmøder.
  1. IF betjener: IF-udvalget med otte udviklingsudvalg samt et fagligt udvalg.
  2. MI betjener: MI-udvalget med syv udviklingsgrupper, seks faglige udvalg samt P 16 og P 17.
   Inden for hvert af disse områder udføres en række opgaver og aktiviteter, der er aftalt med de respektive udvalg.
 1. Uddannelsesarbejdet: Vedligehold, udvikling, implementering og markedsføring af nye uddannelser, nye AMU-kurser, nye fag og nye prøver. Industriens Uddannelser er ansvarlig for 39 erhvervsuddannelser og 43 FKB'er med ca. 900 AMU-kurser. Der sættes fokus på nye teknologier, hvor særligt udviklingen inden for digitalisering, automation og grøn omstilling bliver centralt. Som led i dette gennemføres en analyse om de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af den grønne omstilling i industrien.

 2. Trepartsaftaler: Et nyt område i Industriens Uddannelser er implementering af Trepartsaftale om Flere Lærepladser og Entydigt Ansvar fra november 2020. Der skal iværksættes en betydelig indsats for at bidrage til, at der uddannes endnu flere faglærte. Derudover ventes en ny trepartsaftale om VEU, herunder AMU, i løbet af 2022. I 2021 igangsatte vi 48 projekter for over 28 millioner kroner. Projekterne strækker sig over de kommende år. I 2022 formuleres og igangsættes endnu flere projekter.

 3. Covid-19/corona: Der vil være fortsat være fokus på håndteringen af de restriktioner og tiltag, som pandemien medfører for erhvervsskolerne.

 4. LUU-arbejdet: På 36 skoler er der 144 LUU (lokale uddannelsesudvalg), der dækker industriens uddannelser. Organisationerne udpeger medlemmer til ca. 970 pladser i udvalgene. Der er fokus på at skabe et tættere samarbejde med lokale uddannelsesudvalg.

 5. Styrke erhvervsuddannelsers synlighed og image gennem events og projekter. IU deltager ved DM i Skills i Høng i april 2022 med en række forskellige fag. I september uddeles ML-Prisen til 25 nyudlærte svende og i starten af 2022 lanceres tre film, hvor rollemodeller med studenterbaggrund fortæller om, hvorfor de efterfølgende har valgt en erhvervsuddannelse inden for industrien.

 6. Konferencer: Med det formål at fremme den faglige udvikling og styrke samarbejdet med centrale faglige aktører holdes en række faglige konferencer inden for epoxy, plast, procesindustrien og svejsning. Der holdes endvidere fælles konference med alle Udviklingsudvalg og –grupper inden for IF og MI.

 7. AMU-bevillinger: Vi skal igangsætte og færdiggøre 131 udviklingsaktiviteter fordelt på arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmateriale og faglæreruddannelser. Hertil kommer to analyser og en række prøver. I alt skal vi gennemføre analyser og udviklingsaktiviteter for ca. 4,2 millioner kroner.

 8. Svendeprøveadministration: Vi forventer at træffe ca. 900 aftaler med skuemestre om 450 svendeprøver. Vi forventer at udstede omkring 5.000 svendebreve og uddannelsesbeviser. I 2022 er der desuden fokus på udvikling og implementering af nyt system til administration af svendeprøver.

 9. Virksomhedsgodkendelse: 11.900 virksomheder er godkendt som læreplads. De har over 47.200 godkendte lærepladser. Vi forventer at behandle 2.000 ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at blive godkendt som læreplads. Det medfører cirka 3.000 lærepladser. Omkring 1.500 virksomheder bliver besigtiget. Systemet Elektronisk Virksomhedsgodkendelse (EVG), som Industriens Uddannelser ejer og driver, anvendes i alt af syv uddannelsessekretariater. Vi arbejder løbende på at udvikle systemet og effektivisere arbejdsgange for virksomhedsgodkendelse.

 10. Uddannelsestid: Vi forventer at afgøre 600 sager om uddannelsestid.

 11. Klagesager: Vi forventer at behandle 20 klager over afslag på optagelse i eller udmeldelse af skoleoplæring. Vi forventer at behandle fem klager over svendeprøver.

 12. Korte aftaler: Vi overtager opgaven med at dispensere til indgåelse af én yderligere kort aftale mellem samme elev/lærling og virksomhed. Vi har ikke kendskab til, hvor mange sager det potentielt kan være, da muligheden for indgåelse af korte aftaler samtidig er ændret fra tre til to.

 13. I 2022 vil der være fokus på, hvordan de faglige udvalgs juridiske sagsbehandling skal løftes, hvis uddannelsesdata ikke længere kan tilgås via EASY-P.

 14. Statistik: Industriens Uddannelser udarbejder fire årlige eud-statistikker og to årlige AMU-statistikker, der formidles på hjemmesiden og via nyhedsbreve.

 15. Vi skal udarbejde redegørelser til ministeriet om erhvervsuddannelser og AMU.

 16. Vi skal udarbejde analyser, der afdækker faglærte og ikke-faglærtes kompetencebehov inden for industrien.

 17. Svejsepas: Industriens Uddannelser bistår med at udstede svejsepas på plastområdet. Udstedelse på stålområdet er digitaliseret, og opgaven består nu alene i fakturering af erhvervsskoler samt i at udvikle og vedligeholde it-systemet. I 2022 lanceres en ny app, der gør det nemmere for svejsere at have overblik over, hvornår deres svejsepas skal fornyes og påtegnes.

 18. Kompetencefonde: Industriens Uddannelser håndterer udbetaling og drift af tre fonde (IKUF, SFKF og TMKF) – herunder fondenes hjemmesider, administrative systemer og regnskaber.

 19. IKUF og SFKF har valgt Industriens Uddannelser som sekretariat for Den Opsøgende Konsulenttjeneste. Vi vil derfor også i 2022 besøge virksomheder og vejlede om uddannelsesmuligheder og brugen af IKUF og andre refusionsmuligheder på uddannelsesområdet samt overføre viden om uddannelsesbehov til Industriens Uddannelser.

 20. Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond (EKUF) har ligeledes valgt Industriens Uddannelser til at håndtere Den Opsøgende Konsulenttjeneste på deres overenskomstområde.

 21. amukurs.dk: I 2022 vil amukurs.dk blive nyudviklet til at blive en mere nutidig og endnu mere brugervenlig platform for brugere af AMU-kurser. IU varetager fortsat drift af det nuværende amukurs.dk - både indhold og funktionalitet - indtil den nye portal bliver lanceret.

 22. Økonomistyring af 18 selvstændige regnskaber og en række projekter.

 23. Industriens Uddannelser indgår i et driftsfællesskab med seks uddannelsessekretariater, der tilsammen arbejder for 25 faglige udvalg, med det formål at fremme kvalitet, effektivitet og samarbejde, hvor det skønnes værdifuldt. Fx rådgiver vi TUR og SUS i juridiske spørgsmål, løser konkret juridisk sagsbehandling for TUR, vi løser regnskabsopgaver for SEVU, og vi bistår flere sekretariater på ad hoc basis med dataudtræk på uddannelsesområdet.

 24. Vi leverer sekretariatsbetjening til og deltager i udviklingen af Hands-on projektet. I 2022 er der bl.a. fokus på en aktivitet målrettet Studievalg Danmark.

 25. Revidere kommunikationsstrategien, som skal understøtte, at flere vælger industriens erhvervsuddannelser og AMU-kurser, samt at Industriens Uddannelser og Industriens Uddannelsers udvalg fremstår visionære og ambitiøse. Arbejdet med kommunikationsstrategien vil i 2022 have fokus på at understøtte vores strategi frem mod 2025.

 26. Arbejde med afdækning af muligheder og konsekvenser af digitalisering bredt set inden for vores arbejdsfelt med det for øje at skabe bedre viden og service.

 27. Følge, påvirke og samtidig tilpasse vores systemer og processer som konsekvens af STIL’s markedsgørelse af deres studieadministrative systemer i tæt samarbejde med andre uddannelsessekretariater.

 28. Fortsætte arbejdet med vores strategi for perioden 2020 – 2025, der er koncentreret om syv temaer, som tilsammen indeholder 58 initiativer. Strategien midtvejsevalueres sommeren 2022.

 29. Følge med i praksis omkring persondata og løbende ajourføre vores arbejdsgange.

 30. Fortsætte implementeringen af vores it-strategi, herunder videre udvikling af vores nye medlemsregister til LUU-medlemmer, andre udvalgsmedlemmer og faglige bidragsydere med tilknytning til vores opgaver. I 2022 skal vi udvikle et system til svendeprøveadministration.

 31. Skabe synlighed om vores uddannelsers betydning for den grønne omstilling, bl.a. ved at bringe en serie af historier og nyheder om virksomheder og medarbejdere i industrien, der arbejder med øget bæredygtighed i produkter og produktionsmetoder og -processer.