Årsplan 2023

Årsplanen er til dig, der gerne vil have et samlet overblik over de temaer og opgaver, Industriens Uddannelser aktuelt arbejder med.

 1. Udvalgsbetjening: I alt afvikles omkring 180 årlige udvalgsmøder.
  1. IF betjener: IF-udvalget med otte udviklingsudvalg samt et fagligt udvalg.
  2. MI betjener: MI-udvalget med syv udviklingsgrupper, seks faglige udvalg samt P 16 og P 17.
   Inden for hvert af disse områder udføres en række opgaver og aktiviteter, der er aftalt med de respektive udvalg.
 1. Uddannelsesarbejdet: Vedligehold, udvikling, implementering og markedsføring af nye uddannelser, nye AMU-kurser, nye fag og nye prøver. Industriens Uddannelser betjener 38 erhvervsuddannelser og 44 FKB’ere med ca. 900 AMU-kurser. Der sættes fokus på nye teknologier og grøn omstilling, hvor særligt udviklingen inden for digitalisering og automation bliver central.

 2. Kvantitet: Et særligt fokusområde for mange indsatser i 2023 handler om at flere vælger og gennemfører en af industriens uddannelser. Indsatser for øget rekruttering og reducering af frafald igangsættes blandt andet som projekter under Trepartsaftalen “Flere lærepladser og entydigt ansvar” fra november 2020.

 3. VEU Trepart: Vi forventer at der etableres en ny trepartsaftale om VEU, herunder AMU i løbet af 2023, der vil understøtte øget brug af AMU.

 4. Arbejdet med lokale uddannelsesudvalg (LUU): På 37 skoler er der 147 LUU, der dækker industriens uddannelser. Organisationerne har udpeget ca. 900 udvalgsmedlemmer. Der er fortsat fokus på at skabe et tættere samarbejde med udvalgene. Vores nye system til udvalgsregistrering er taget i brug og har bidraget til automatisering af processen.

 5. Events: Vi styrker erhvervsuddannelsers synlighed og image gennem events. Vi deltager i DM i Skills 2023 med ni konkurrencefag og syv demonstrationsfag. I september uddeles Metalindustriens Lærlingepris til 25 nyudlærte svende.

 6. Grøn omstilling: Vi arbejder med at tydeliggøre sammenhængen mellem grøn omstilling og industriens erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Vi styrker fortællingen med en analyse om merbehovet for faglærte og ufaglærte medarbejdere i industrien som følge af investeringerne i grøn omstilling og gennemfører en konference om emnet.

 7. Regionale indsatser: Vi har etableret et team af regionale konsulenter i MI, som skal understøtte arbejdet med at etablere flere lærepladser og understøtte eksisterende og potentielle oplæringsvirksomheder med fx at indgå uddannelsesaftaler.

 8. International indsats: Vi har ansat en international konsulent til MI, der skal styrke vores internationale samarbejder, herunder understøtte, at flere lærlinge får mulighed for at gennemføre dele af eller hele deres uddannelse i udlandet. Projektet om Lockheed Martin bliver gennemført for fjerde gang, hvor fire lærlinge på industriteknikeruddannelsen udstationeres til Lockheed Martin og gennemfører en del af en oplæringsperiode på fabrikken i Texas.

 9. Konferencer: Med det formål at fremme den faglige udvikling og styrke samarbejdet med centrale faglige aktører holdes en række faglige konferencer inden for epoxy, plast, procesindustrien og svejsning.

 10. AMU-bevillinger: Vi skal igangsætte og færdiggøre 142 udviklingsaktiviteter fordelt på arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmateriale og faglæreruddannelser. Hertil kommer ni analyser. I alt skal vi gennemføre analyser og udviklingsaktiviteter for ca. syv millioner kroner.

 11. Svendeprøveadministration: Vi forventer at indgå ca. 1.000 aftaler med skuemestre om 500 svendeprøver. Vi forventer at udstede omkring 5.000 svendebreve og uddannelsesbeviser. I 2023 vil der være fokus på at færdiggøre et helt nyt system til administration af skuemestre og svendeprøver, idet STIL’s system hertil lukker ned. Det er tanken, at systemet også skal kunne bruges af andre sekretariater.

 12. Nye skuemestre: Sammen med vores organisationer udpeges og introduceres en lang række nye skuemestre og sensorer på flere af vores uddannelser.
 13. Virksomhedsgodkendelse: 12.300 virksomheder er godkendt som lærested. De har over 48.000 godkendte lærepladser. Vi forventer at behandle mere end 2.000 ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at blive godkendt som læreplads. Det medfører cirka 3.000 lærepladser. Omkring 1.500 virksomheder bliver besigtiget. Systemet Elektronisk Virksomhedsgodkendelse (EVG), som Industriens Uddannelser ejer og driver, anvendes i alt af syv uddannelsessekretariater. Vi arbejder løbende på at udvikle systemet og effektivisere arbejdsgange for virksomhedsgodkendelse.

 14. Uddannelsestid: Vi forventer at behandle 600 sager om ændring af uddannelsestid.

 15. Klagesager: Vi forventer at behandle 10-15 klager over afslag på optagelse til eller udmeldelse af skoleoplæring. Vi forventer at behandle op til fem klager over svendeprøver.

 16. Dispensation for korte aftaler: Kompetencen til at tillade yderligere korte aftaler mellem samme lærling og virksomhed, er flyttet fra de lokale uddannelsesudvalg til de faglige udvalg pr. 1. januar 2022. Vi forventer at træffe afgørelser i 10 sager.

 17. Statistik: Industriens Uddannelser udarbejder eud-statistikker, AMU-statistikker og statusrapporter, der formidles på hjemmesiden og via nyhedsbreve.

 18. Vi udarbejder årlige redegørelser til ministeriet om erhvervsuddannelser og AMU.

 19. Analyser: Vi udarbejder analyser, der afdækker faglærte og ikke-faglærtes kompetencebehov inden for industrien, herunder kompetencekrav afledt af grøn omstilling i industrien.

 20. Svejsepas: Industriens Uddannelser bistår med at udstede svejsepas på både stål- og plastområdet.

 21. Kompetencefonde: Vi håndterer udbetaling og drift af tre fonde, IKUF, SFKF og TMKF, herunder fondenes hjemmesider, administrative systemer og regnskaber.

 22. IKUF, SFKF og EKUF har valgt os som sekretariat for Den Opsøgende Konsulenttjeneste. Vi vil derfor også i 2023 besøge virksomheder og vejlede om uddannelsesmuligheder og brugen af de respektive fonde og andre refusionsmuligheder på uddannelsesområdet samt overføre viden om uddannelsesbehov til Industriens Uddannelser.

 23. amukurs.dk: I starten af 2023 lanceres portalen amukurs.dk i en ny og tidssvarende udgave. Den nye amukurs.dk vil være nemmere at bruge for både portalens målgrupper, og de efteruddannelsesudvalg, der er tilknyttet portalen.

 24. Økonomistyring af 16 selvstændige regnskaber og mere end 100 projekter.

 25. Vi indgår i et driftsfællesskab med seks uddannelsessekretariater, der tilsammen arbejder for 24 faglige udvalg, med det formål at fremme kvalitet, effektivitet og samarbejde, hvor det skønnes værdifuldt. Fx rådgiver vi TUR og SUS i juridiske spørgsmål, vi løser regnskabsopgaver for SEVU, og vi bistår flere sekretariater på ad hoc basis med dataudtræk på uddannelsesområdet.

 26. Vi leverer sekretariatsbetjening til og deltager i udviklingen af Hands-on projektet. I 2023 vil der i Hands-on regi bl.a. være fokus på at gennemføre en aktivitet målrettet voksne. Dertil arbejder vi med Hands-on projektet Magiske Forandringer, som er finansieret af Teknologipagten.

 27. Projekter vi selv varetager, eller som vi følger fx forskningsprojekter, AMU, AUB, fondsstøttede projekter eller projekter med støtte fra fx regioner. Vi følger op på de foreløbige erfaringer med AUB-projekter og videreudvikler vores strategiske arbejde med disse, herunder hvordan vi sikrer effektiv, korrekt og stabil drift af de mange projekter og dertilhørende projektkrav.

 28. I starten af 2023 lancerer vi en ny visuel identitet, som bl.a. omfatter nyt logo for Industriens Uddannelser.

 29. Arbejde med afdækning af muligheder for og konsekvenser af digitalisering bredt set inden for vores arbejdsfelt med det formål at skabe bedre service og om muligt også flere digitaliserede arbejdsgange.

 30. Følge, påvirke og samtidig tilpasse vores processer og systemer – og evt. udvikle nye systemer - som konsekvens af STIL’s lukning af EASY-P, så vidt muligt i samarbejde med andre uddannelsessekretariater. Implementering af et nyt svendeprøveadministrationssystem følger heraf.

 31. Fortsætte arbejdet med vores strategi for perioden 2020 – 2025, der er koncentreret om syv temaer, som tilsammen indeholder 58 initiativer.

 32. Følge med i praksis og regler omkring persondata og løbende ajourføre vores arbejdsgange.

 33. Fortsætte implementeringen af vores it-strategi og herunder generelt søge at skabe kendskab og adgang til samt forståelse af data, som kan tjene som grundlag for vores og vores ejeres mange alsidige opgaver.

 34. Implementering af et nyt system til registrering af kontaktpersoner på virksomheder, så vi kan tilgå vores virksomheder mere professionelt.

 35. Vi undersøger næste generation digital post med ønsket om at sende flere henvendelser direkte til borgernes og virksomhedernes digitale postkasser.