Årsplan 2024

Årsplanen er til dig, der gerne vil have et samlet overblik over de temaer og opgaver, Industriens Uddannelser aktuelt arbejder med.

 1. Udvalgsbetjening:Vi gennemfører omkring 180 årlige udvalgsmøder på vegne af de otte faglige udvalg og deres respektive udviklingsudvalg og udviklingsgrupper, tre efteruddannelsesudvalg og certificeringsudvalgene P16 og P17. Inden for hvert udvalg udfører vi en række opgaver og aktiviteter, der er aftalt med de respektive udvalg. Udvalgene vi betjener, er:
  • Metalindustriens Uddannelsesudvalg med syv udviklingsgrupper
  • Industriens Fællesudvalg med ni udviklingsudvalg
  • Billedmediernes Faglige Udvalg
  • Det Faglige Udvalg for Beklædning
  • Det Faglige Udvalg for Digital Media
  • Grafisk Uddannelsesudvalg
  • Teater-, Event og AV-teknikeruddannelsens Faglige Udvalg
  • Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen
  • P16 Certificeringsudvalg for Stålsvejsning
  • P17 Certificeringsudvalg for Plastsvejsning
  • Hov- og Beslagsmedebranchens Ankenævnsordning.
 1. Uddannelsesarbejdet: Vedligehold, udvikling, implementering og markedsføring af nye uddannelser, nye fag, nye prøver og nye AMU-kurser. Vi har ansvar for 38 erhvervsuddannelser og 38 FKB’ere med ca. 900 AMU-kurser. I uddannelsesarbejdet sætter vi fokus på at uddannelsesdække og opkvalificere faglærere til at undervise i fx nye teknologier og tiltag ift. den grønne omstilling. Særligt udviklingen inden for kunstig intelligens, digitalisering, ressourceoptimering, brug af data og automation bliver central.

 2. Rekruttering og fastholdelse:  Også i 2024 vil der være fokus på at sikre, at flere vælger og gennemfører en af industriens uddannelser. Indsatser igangsættes blandt andet som projekter under Trepartsaftalen “Flere lærepladser og entydigt ansvar” fra november 2020, men også via kampagner som Hands-on, events som DM i Skills, konferencer, uddeling af priser og en vedholdende kommunikations- og formidlingsopgave.

 3. Projekter og analyser: Vi gennemfører en række analyser, der afdækker faglærte og ikke-faglærtes kompetencebehov inden for industrien, herunder kompetencekrav afledt af den grønne omstilling, digitalisering og brug af kunstig intelligens. Vi varetager en række projekter finansieret via AMU, AUB, fonde, regioner m.fl. Vi sikrer korrekt og stabil drift af de mange projekter og dertilhørende projektkrav, og vi sikrer værdiskabelse af projekterne via formidling og implementering af de resultater, projekterne fører med sig. Både projekter og analyser giver os viden til at udvikle, afprøve og udbrede indsatser i forhold til at sikre, at vores uddannelser hele tiden er fremtidssikrede og attraktive for målgruppen, at faglærerne opkvalificeres, og at flere gennemfører en af vores uddannelser.

 4. AMU: I 2024 skal vi arbejde med implementering af trepartsaftalen “Langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet” fra september 2023. Efteruddannelsesudvalgene skal bidrage med øget udvikling af digitale undervisningsmidler. Derudover skal udvalgene forberede sig på en ny udbudsmodel og bidrage til at afdække uddannelsesmæssige barrierer for fleksibelt udbud af certifikatkurser. IU har ansvar for 101 certifikatbelagte kurser.

 5. AMU-bevillinger: Vi skal igangsætte og færdiggøre 94 udviklingsaktiviteter fordelt på arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmateriale og faglæreruddannelser. Hertil kommer tre analyser. I alt skal vi gennemføre analyser og udviklingsaktiviteter for ca. 3,5 millioner kroner.

 6. Lokale uddannelsesudvalg (LUU): På 37 skoler har vi 145 LUU, der dækker industriens uddannelser. Organisationerne har udpeget ca. 900 udvalgsmedlemmer. Der er fortsat fokus på at skabe et tættere samarbejde med udvalgene. I den forbindelse udvikler vi en ny læringsplatform med fokus på at understøtte arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg sammen med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og en række andre sekretariater. Vores nye system til at registrere LUU-medlemmerbidrager til automatisering og smidiggør flere processer.

 7. Events: Vi styrker erhvervsuddannelsers synlighed og image gennem events. Vores engagement i Skills-events øges i 2024, hvor vi både deltager i DM i Skills og World Skills. Til DM i april 2024 deltager vi med eget IU-telt med ti konkurrencefag, syv demonstrationsfag, tværgående stande og stort fælles ‘Prøv-Mærk-Føl’ område. Til World Skills i Lyon, september 2024 deltager vi i syv konkurrencer. I september uddeles Metalindustriens Lærlingepris til 25 nyudlærte svende. Vi afholder medaljearrangement for de dygtigste nyudlærte mediegrafikere og grafiske teknikere.

 8. Grøn omstilling: Vi arbejder med at tydeliggøre sammenhængen mellem grøn omstilling og industriens erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, fx med fortællinger om virksomheder og medarbejdere i industrien og deres bidrag til grøn omstilling.

 9. Regional indsats:  Vores regionale konsulenter understøtter eksisterende og potentielle oplæringsvirksomheder med at indgå uddannelsesaftaler med det formål at rekruttere lærlinge til virksomhederne og etablere flere lærepladser.

 10. International indsats: Vores internationale konsulent understøtter, at flere lærlinge får mulighed for at gennemføre dele af eller hele deres uddannelse i udlandet. Som led i den internationale indsats gennemfører vi i 2024 for femte gang vores samarbejdsprojekt med Lockheed Martin, hvor fire lærlinge på industriteknikeruddannelsen udstationeres til Lockheed Martin og gennemfører en del af deres oplæringsperiode på fabrikken i Texas.

 11. Konferencer: Med det formål at fremme den faglige udvikling og styrke samarbejdet med centrale faglige aktører holder vi en række faglige konferencer inden for fx epoxy-sikkerhed og svejsning.

 12. Svendeprøveadministration: Vi forventer at indgå ca. 1.000 aftaler med skuemestre om 500 svendeprøver. Vi forventer at udstede omkring 5.000 svendebreve og uddannelsesbeviser.  I 2023 implementerede vi et nyt system til administration af skuemestre og svendeprøver. Drift og udvikling af det nye system fortsætter i 2024, herunder servicering af de mange sekretariater, der via licensaftaler bruger systemet.

 13. Skuemestre: Sammen med vores organisationer udpeger og introducerer vi en lang række nye skuemestre og censorer på flere af vores uddannelser. Vi udvikler og introducerer et nyt univers i vores LMS med læring og vidensdeling til at styrke skuemesterarbejdet.

 14. Virksomhedsgodkendelse: 11.800 virksomheder er godkendt som lærested. De har over 47.000 godkendte lærepladser. Vi forventer at behandle 1.600 ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at blive godkendt som læreplads. Det medfører cirka 3.100 lærepladser. Omkring 1.500 virksomheder bliver besigtiget. Systemet Elektronisk Virksomhedsgodkendelse (EVG), som Industriens Uddannelser ejer og driver, anvendes af syv uddannelsessekretariater. Vi arbejder løbende på at udvikle systemet og effektivisere arbejdsgange for virksomhedsgodkendelse.

 15. Uddannelsestid: Vi forventer at behandle 600 sager om ændring af uddannelsestid.

 16. Klagesager: Vi forventer at behandle 10-15 klager over afslag på optagelse til eller udmeldelse af skoleoplæring. Vi forventer at behandle op til fem klager over svendeprøver.

 17. Dispensation for korte aftaler: Kompetencen til at tillade yderligere korte aftaler mellem samme lærling og virksomhed har siden 1. januar 2022 været tillagt de faglige udvalg. Vi forventer at træffe afgørelser i 10 sager.

 18. Forligssager: Vi forventer at behandle 15-20 sager om tvistigheder mellem elev eller lærling og oplæringsvirksomhed.

 19. Statistik:  Industriens Uddannelser udarbejder eud-statistikker, AMU-statistikker og statusrapporter, der formidles på hjemmesiden og via nyhedsbreve.

 20. Redegørelser: Vi udarbejder årlige redegørelser til ministeriet om erhvervsuddannelser og AMU.

 21. Svejsepas: Industriens Uddannelser bistår med at udstede svejsepas på både stål- og plastområdet.

 22. Kompetencefonde: Vi håndterer udbetaling og drift af tre fonde, IKUF, SFKF og TMKF, herunder drift og udvikling af fondenes hjemmesider, administrative systemer og regnskaber. I 2024 lancerer vi en ny hjemmeside for fondene og vil gennem hele året og ind i 2025 arbejde med at forbedre de administrative systemer omkring fondsopgaven.

 23. Opsøgende konsulenttjeneste: IKUF, TMKF og EKUF har valgt os som sekretariat for Den Opsøgende Konsulenttjeneste. Opgaveporteføljen blev udvidet med OK-23. Vi vil derfor også i 2024 besøge virksomheder og vejlede om uddannelsesmuligheder og brugen af de respektive fonde og andre refusionsmuligheder på uddannelsesområdet samt overføre viden om uddannelsesbehov til uddannelseskonsulenterne i Industriens Uddannelser.

 24. amukurs.dk: Portalen amukurs.dk vil i 2024 blive udviklet med nye funktioner, som skal inspirere endnu flere til at vælge AMU-kurser.

 25. Økonomistyring: Vi udarbejder 15 selvstændige regnskaber og mere end 100 projekter. Vi implementerer nyt ERP-system, D365FO, og Lessor Løn.

 26. Driftsfællesskab: Vi har etableret et driftsfællesskab med seks uddannelsessekretariater, der tilsammen arbejder for 24 faglige udvalg, med det formål at fremme kvalitet, effektivitet og samarbejde, hvor det skønnes værdifuldt. Vi rådgiver TUR, SUS i juridiske spørgsmål, vi løser regnskabsopgaver for SEVU, og vi bistår flere sekretariater på ad hoc basis med dataudtræk på uddannelsesområdet. Vi bistår DFFU, SUS og TUR på at blive tilkoblet digital post.

 27. Hands-on: Vi leverer sekretariatsbetjening til og deltager i udviklingen af Hands-on indsatsen. I 2024 vil der i Hands-on regi være fokus på nyudviklingen af hands-on.dk.

 28. Digitalisering: Vi arbejder med at afdække muligheder for og konsekvenser af digitalisering og kunstig intelligens bredt set inden for vores arbejdsfelt med det formål at skabe bedre service og om muligt også flere digitaliserede arbejdsgange.

 29. Administrative systemer: Vi følger og påvirker STIL’s arbejde med at lukke en lang række studieadministrative systemer, og som konsekvens udvikler vi vores processer og systemer og eventuelt nye systemer, så vidt muligt i samarbejde med andre uddannelsessekretariater.

 30. Strategi: Vi fortsætter arbejdet med vores strategi for perioden 2020 – 2025, der er koncentreret om syv temaer, som tilsammen indeholder 58 initiativer og vi udvikler en ny strategi, der skal overtage fra 2025. Der udvikles desuden en ny it-strategi og en ny kommunikationsstrategi ligesom flere udvalg udvikler deres egne strategier og årsplaner.

 31. GDPR: Vi følger med i praksis og regler omkring persondata og ajourfører løbende vores arbejdsgange og procedurer.

 32. It-strategi: Vi fortsætter implementeringen af vores it-strategi, herunder at øge kendskab og adgang til data, der kan tjene som grundlag for vores og vores ejeres mange alsidige opgaver. Vi implementerer og udbygger et register af kontaktpersoner på virksomheder, så vi kan tilgå vores virksomheder mere professionelt.

 33. Digital post: Vi er blevet godkendt som offentlig afsender af digital post og vil fremover sende flere henvendelser direkte til borgernes og virksomhedernes digitale postkasser.