Svejsepas og -certifikater

Mand der svejser

Sekretariatet har til opgave at: 

 • Udstede svejsepas og certifikater
 • Etablere og opretholde registre over udstedte svejsepas og certifikater
 • Etablere og opretholde databaser med teorispørgsmål
 • Sørge for udsendelse af teorispørgsmål og facitlister til skolerne
 • Formidle fortolkningsspørgsmål til certificeringsudvalgene
 • Formidle tekniske/uddannelsesmæssige spørgsmål til efteruddannelsesudvalgene
 • Udarbejde rapporter og statistikker om certificeringsordningen til certificeringsudvalgene
 • Administrere de tilknyttede gebyrordninger
 • Afholde svejsekonferencer

Særlige foranstaltninger efter indførelse af tiltag i forhold til COVID-19 smitterisiko

Plastsvejsning (10. sept. 2020)

Særlige forhold vedr. certifikater der udløber under covid-19 pandemien

P17 udstedte pr. 11. marts en særlig dispensationsordning i relation til coronasituationen således, at certifikater der udløber efter 11. marts 2020 og frem til 30. september kan fornyes under de almindelige bestemmelser, altså som om disse ikke havde overskredet udløbsdatoen. Denne ordning bortfalder pr. 30. september og erstattes af følgende dispensationsbestemmelse indtil videre information udsendes.

Certifikater kan fornyes op til tre måneder efter den påtrykte udløbsdato. Certifikater hvor udløbsdatoen ligger mere en tre måneder tilbage kan ikke fornyes. 

I situationer hvor der pga. af særlig travlhed på den certificerende skole ikke er mulighed for at gennemføre certificering inden for den angivne frist henvises til de øvrige godkendte skoler.

Anvendelse af et udløbet certifikat beror på en konkret vurdering af de involverede parter virksomhed/myndighed/bygherre.

 

 

Stålsvejsning (10. sept. 2020)

Særlige forhold vedr. certifikater der udløber under covid-19 pandemien

P16 udstedte pr. 11. marts en særlig dispensationsordning i relation til coronasituationen med udgangspunkt i anbefalingen fra den internationale komite, ISO/TC 44, der er ansvarlig for ISO 9606 serien. Dispensationen i relation til coronasituationen var således, at certifikater der udløber efter 11. marts 2020 og frem til 30. september kan fornyes under de almindelige bestemmelser, altså som om disse ikke havde overskredet udløbsdatoen.

 

Denne ordning bortfalder pr. 30. september og erstattes af følgende dispensationsbestemmelse med udgangspunkt i ISO/TC 44’s seneste anbefaling, og indtil videre information udsendes.

 

Certifikater kan fornyes op til tre måneder efter den påtrykte udløbsdato. Certifikater hvor udløbsdatoen ligger mere en tre måneder tilbage kan ikke fornyes.

I situationer hvor der pga. af særlig travlhed på den certificerende skole ikke er mulighed for at gennemføre certificering inden for den angivne frist henvises til de øvrige godkendte skoler.

Arbejdsgiverpåtegning af certifikater – Certifikater skal under normale forhold påtegnes mindst hver 6. måned. Indtil videre information gives, kan certifikater påtegnes indtil 9 måneder efter seneste påtegning.

 

Anvendelse af et udløbet certifikat beror på en konkret vurdering af de involverede parter virksomhed/myndighed/bygherre.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jørgen Bo Nielsen, jbn@iu.dk 2215 9146.

Stålsvejsning

Om skolecertificering i stålsvejsning

Udstedelse af stålsvejsepas/certifikater finder sted i henhold til

 • DS 322: Certificering af svejsere
 • SBC 244 Særlige bestemmelser for certificering (ikrafttrædelse 1. august 2014)

Svejseren ansøger ved at aflevere et udfyldt ansøgningsskema til svejsekoordinatoren. Ansøgningsskemaet bilægges kopi af relevante dokumenter såsom arbejdsgivererklæring, eventuelt svendebrev, tidligere erhvervet relevante uddannelsesbeviser samt et vellignende foto.

Eksaminering af svejsere

Ved eksaminering af svejsere til skolecertifikat skal svejserne bestå både en teoretisk og en praktisk eksaminering.
Se SBC 244 punkt 7 om eksaminering.

Ansøgning og udstedelse

Der kan ansøges om yderligere svejsecertifikater samt fornyelse af eksisterende.

Gebyrer

 • Udstedelse af svejsepasnr. inklusive første certifikat: 300 kr. 
 • Udstedelse af overskydende certifikat samt recertificering: 300 kr. 

Bemærk: Gebyret indbetales af den enkelte kursist direkte til skolen.
For kursister, der ikke består prøven, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

 

Svejsepas.dk

Certifikater administreres i svejsepas.dk. Her kan svejsere se deres certifikater, ligesom certifikaterne kan printes fra siden

Virksomheder kan underskrive certifikater, når svejseren har givet samtykke.

På siden findes en lang række instruktionsvideoer til både svejsere og virksomheder.

Brugervejledning kan downloades her, og findes i øvrigt på svejsepas.dk

Dialogmøder 

SBC 244 

SBC 244 - efter 30. september 2020

Svejsekonference 2018 

 

Svejsekonference 2019

 

Årsrapporter 2012-17

Godkendte licensskoler

 

Andre dokumenter

Plastsvejsning

Om skolecertificering i plastsvejsning

Svejsepas-sekretariatet udsteder plastsvejsepas/certifikater i henhold til:

 • DS 2383: Certificering af plastsvejsere
 • SBC243: Særlige bestemmelser for certificering

Plastsvejseren skal have gennemført et af de godkendte AMU uddannelser og prøveaflæggelser, eller en relevant faglig grunduddannelse som f.eks. plastmager eller plastmekaniker.

Certificering

Certifikatprøve aflægges i forbindelse med uddannelsesgennemgang på en skole, som er godkendt til plastsvejsning. Certificering opnås på grundlag af praktiske og teoretiske prøver, der skal sikre, at den certificerede svejser kan udføre svejsearbejde på et højt fagligt niveau enten på værksted eller ved bygge-, montage- og anlægsarbejder. For at sikre kvaliteten af certifikatet, bedømmes svejseprøverne af en af P17 udpeget censor. Dette er med til at garantere, at den fagligt dygtige svejser opfylder alle krav til udførelse af certifikatsvejsning.

Gyldighed og fornyelse af svejsepas

Svejsepasset har en gyldighedsperiode på 3 år for Basis og RØR, og en gyldighedsperiode på 2 år for UVE-, USME- og GAS-påtegningerne. Inden perioden udløber, skal svejsepasset fornys ved at aflægge prøve på en godkendt skole. Hvis plastsvejseren ikke henvender sig i tide om fornyelse, må han tage et nyt kursus.

Typer af plastsvejse-certifikater

Det personlige plastsvejsepas udstedes inden for følgende områder:

B = Basis
Påtegning B dokumenterer, at indehaveren er kvalificeret til at udføre plastsvejsning efter metoderne: Varmluft-, ekstruder-, stuk-, muffe- og elektrodesvejsnng af rør- og ledningsanlæg inklusive kar og tanke fremstillet af plastmaterialer til transport og opbevaring af trykløse og ikke miljøskadelig væske eller luftart.

RØR = Svejsning af rørsystemer i plast
Påtegningen RØR dokumenterer, at indehaveren er kvalificeret til at udføre plastsvejsning efter metoderne: Ekstruder-, stuk-, muffe- og elektrodesvejsning af rør og rørsystemer af plast, som er beregnet til transport og opbevaring af trykløse og ikke miljøskadelig væske eller gas.

UVE = Udvidet til varmluft- og ekstrudersvejsning
Påtegningen UVE dokumenterer, at indehaveren er kvalificeret til at udføre plastsvejsning efter metoderne: Varmluft- og ekstrudersvejsning af rør, kar og tanke fremstillet af plastmaterialer til transport og opbevaring af trykløse og ikke miljøskadeligt indhold samt varmluft- eller ekstrudersvejste konstruktioner til opbevaring eller transport af kemikalier eller andet miljøskadeligt indhold.

USME = Udvidet til stuk-, muffe- og elektrodesvejsning
Påtegningen USME dokumenterer, at indehaveren er kvalificeret til at udføre plastsvejsning efter metoderne: Stuk-, muffe- og elektrodesvejsning af rør og ledningsanlæg fremstillet af plastmaterialer til transport og opbevaring af trykløse og ikke miljøskadelig væske eller luftart samt stuk-, muffe- og elektrodesvejste rørsystemer til transport af kemikalier, væsker eller luftarter under tryk.

GAS = Gassens egenskaber og gasforsyning
Påtegningen GAS dokumenterer, at indehaveren besidder viden og kunnen til at etablere gassystemer af PE i overensstemmelse med gældende love, sikkerhedsforskrifter og forskrifter i øvrigt. NB: Svejsepas med GAS-påtegning er kun gyldigt sammen med USME-påtegning. 

Kontrol af plastsvejseudstyr iht. til DS/INF 70-6

Håndbog for plastsvejsecertificering

Gebyrer

 • Udstedelse af svejsepasnr. inklusive første certifikat: 500 kr. 
 • Udstedelse af overskydende certifikat samt recertificering: 400 kr. 

Bemærk: Gebyret betales direkte til skolen af den enkelte kursist.
For kursister, der ikke består prøven, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.