Rekruttering

Projekterne under dette tema skal bidrage til at få flere unge til at vælge uddannelserne til. Der er både projekter, som er meget uddannelsesspecifikke, og hvor det f.eks. handler om at arbejde med bestemte uddannelsers synlighed og image.

Der er også mere tværgående projekter, der f.eks. handler om at tiltrække flere kvinder til erhvervsuddannelserne. Her skal et ambassadørkorps af kvindelige lærlinge tage ud på folkeskoler for at tiltrække unge kvinder.

Der er også analyser, der vil undersøge muligheden for at rekruttere flere studenter ind på erhvervsuddannelserne. Det er aktuelt, fordi der er overskud af studenter, der ikke tager en videregående uddannelse.

Flere uddannelser: Robotbandet

Formål med projektet

At skabe opmærksomhed og derved understøtte rekruttering af lærlinge ved at igangværende lærlinge konstruerer et rockband bestående af robotter, som kan spille på rigtige instrumenter og optræde med live-musik til begivenheder og events.

I første fase af projektet skal det afklares, hvad det teknisk kræver at gennemføre projektet, skitsering af manus/dramaturgi omkring fortællingen, indledende casting af deltagere og øvrige medvirkende, afklaring omkring mulige samarbejdspartnere fx skoler og specialiserede virksomheder.

Efter den indledende fase vil udvalget drøfte de videre perspektiver i projektet.

Uddannelser

 • Smed
 • Industritekniker
 • Automatik- og procesuddannelsen
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Data- og kommunikationsuddannelsen

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Digital markedsføring til voksne samt grupper i skiftesituationer

Formål med projektet

At understøtte rekruttering af voksne målgrupper på udvalgte uddannelser vha. digital markedsføring på udvalgte digitale kommunikationskanaler.

Kommunikationen målrettes specifikke voksen-målgrupper og vil - i det omfang det vurderes meningsfuldt - være fleksibelt ift. eventuel variation i uddannelser og regioner med mangel på lærlinge.

Indsigter fra projektet om Tværgående strategiarbejde vedr. digital markedsføring vil blive brugt til at understøtte denne indsats, så det sikres, at kommunikationen og brugen af forskellige medier målrettes de væsentligste voksen-målgrupper og eventuelle særlige forhold, der er gældende for de enkelte uddannelser.

Uddannelser

 • Endnu ikke afklaret

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Rekruttering af studenter

Formål med projektet

Projektet har til formål at øge rekrutteringen af unge med studenterbaggrund til MI’s uddannelser gennem indsatser, der er udviklet pba. indsigter fra analyser om målgruppen fra et trepartsprojekt fra 2021-puljen. Disse indsatser skal bl.a. fokusere på mere målrettet kommunikation til og om målgruppen, understøtte kvaliteten af undervisningsdifferentieringen, så fagligt stærke elever oplever at blive udfordret, samt understøtte fleksibilitet i uddannelserne for unge, der allerede har fornødne fag med i bagagen.

Uddannelser

 • Flere uddannelser

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Rekruttering til IF’s erhvervsuddannelser II

Formålet med projektet

Indsatsen udgør en kampagne, der har til formål at skabe større synlighed omkring IF’s uddannelser og generere konkrete henvendelser, som skolerne kan følge op på.

Synligheden skal opnås ved at målgruppen eksponeres over for bannere, kampagneside på hands-on.dk (landing page) eller omdelte flyers.

Kampagnen er videreført fra 2021 og vil blive genlanceret i en version 2 i ultimo 2022.

Fagligt udvalg bag projektet

 • Industriens Fællesudvalg (IF)

Flere uddannelser: Imagearbejde

Formål med projektet

At videreføre imagekampagne for smedeuddannelsen (2021 projekt), og igangsætte det forberedende arbejde for lignende kampagner for andre af Metalindustriens Uddannelsesudvalgs uddannelser. Dette skal medvirke til at skabe positiv opmærksomhed omkring de pågældende uddannelser og understøtte rekruttering af yngre målgrupper hertil.

Med baggrund i analysen udvikles anbefalinger til de budskaber, som skal indgå i en imagekampagne, der igangsættes som en 2. fase.

Uddannelser

 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Automatik- og procesuddannelsen
 • Industriteknikeruddannelsen

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Lettere adgang til EUD for voksne målgrupper

Formål med projektet

At undersøge aktuelle muligheder og barrierer for at tiltrække flere voksne (+25) til at gennemføre en faglært uddannelse, samt komme med anbefalinger til, hvordan det faglige udvalg kan understøtte en øget rekruttering af voksne lærlinge til MI´s uddannelser. 

Projektet udføres i samarbejde med skoler, og indeholder følgende aktiviteter:

 • Kort desk-research af erfaringer fra aktuelle og lignende projekter.
 • Igangsættelse af samarbejde med erhvervsskoler og lokale virksomheder om udvikling og gennemførsel af praksisprojekter, som har til formål via gennemskuelige meritmodeller og standardforløb for voksne at tiltrække flere voksne til udvalgte uddannelser (med særligt fokus på trin 1 uddannelser).
 • Opsamling af erfaringer fra projekterne, som beskrives til videre inspiration for udvalgets arbejde med at skabe meritveje ind i EUD for voksne.

Uddannelser

 • Udvælges i forhold til aktuelle behov hos de virksomheder, som deltager i projektet.

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Grafisk tekniker: Matching af lærlinge og virksomheder

Formål med projektet

Formålet med projektet er, at elever på grafisk teknikeruddannelsen under grundforløbets anden del præsenteres for læresteder og at lærestederne præsenterer mulighederne i virksomhederne.

Uddannelser

 • Grafisk tekniker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

Grafisk tekniker og mediegrafiker: Synliggørelse af uddannelserne på DM i Skills

Formål med projektet

Formålet med projektet er at synliggøre de grafiske uddannelser og rekruttere kommende lærlinge til grafisk teknikeruddannelsen og mediegrafikeruddannelsen på DM i Skills.

Uddannelser

 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

Grafisk tekniker og mediegrafiker: Grønne kompetencer og bæredygtighed

Formål med projektet

Formålet med projektet er, at synliggøre hvordan mediegrafikere og grafiske teknikere igennem deres arbejde har indflydelse på den grønne omstilling og bæredygtighed samt at få opdateret relevante praktik- og fagmål i forhold til kvaliteten i uddannelserne og flere relevante praktikvirksomheder.

Uddannelser

 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

Grafisk tekniker og mediegrafiker: Netværk for lærepladskonsulenter

Formål med projektet

Formålet med projektet er at kvalificere den opsøgende indsats som gennemføres af skolernes lærepladskonsulenter samt at udvikle trykte og digitale materialer til anvendelse i det opsøgende arbejde.

Uddannelser

 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

Produktør: Flere åbne døre for produktørlærlinge

Formålet med projektet

Formålet med projektet er at sikre, at virksomhederne dels kender til uddannelsen, og dels at der skabes en bæredygtig forbindelse mellem lokale virksomheder og udbydende skoler. Dette gøres ved at ved at projektets opsøgende konsulent arrangerer og afholder netværksmøder for virksomheder, udbydende skoler og relevante samarbejdspartnere.

Netværksmøderne skal resultere i flere godkendte virksomheder og understøtte rekruttering af elever til uddannelsens grundforløb.

Fagligt udvalg bag projektet

 • Industriens Fællesudvalg (IF)

Teknisk designer: Videreudvikling af koncept og afvikling af DM i Skills 2023

Formålet med projektet

Overordnet er formålet at tiltrække/rekruttere flere elever til uddannelsen, herunder konkret at sikre en målrettet formidling af uddannelsen til målgruppen for DM i Skills 2023. 

Uddannelser

 • Teknisk designer

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen

Teknisk designer: Flere lærepladser hos godkendte og ikke godkendte virksomheder

Formålet med projektet

Det faglige udvalg ønsker at øge antallet af uddannelsesaftaler ved at motivere inaktive, men godkendte praktikvirksomheder, til at indgå uddannelsesaftaler, samt informere ikke-godkendte virksomheder til at blive godkendt og til at indgå uddannelsesaftaler med elever. 

Uddannelser

 • Teknisk designer

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen

Tværgående projekt: Tværgående strategiarbejde vedr. digital markedsføring

Formål med projektet

At udarbejde et vidensgrundlag som Metalindustriens Uddannelsesudvalgs digitale rekrutteringsindsatser kan bygges op omkring. Vidensgrundlaget skal blandt andet indeholde:

 • En nuanceret målgruppeanalyse der bidrager til mere målrettede digitale kampagner.
 • Vurdering af relevante medier i forhold til markedsføring over for de enkelte målgrupper.
 • Kortlægning af synergierne mellem trepartsindsatser og øvrige digitale rekrutteringsindsatser (som f.eks. Hands-on).

Uddannelser

 • Tværgående

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Tværgående projekt: Samarbejde med Boss Ladies

Formål med projektet

At rekruttere flere kvinder til metalindustriens uddannelsesudvalgs uddannelser ved:

 • oprettelse af et ambassadørkorps, som udbreder fortællingen om industriens uddannelser på sociale medier, folkeskoler mv.
 • 1:1 sparring, støtte og talentudvikling af ambassadørerne, adgang til workshops, netværksarrangementer samt karriererådgivning m.m.

Projektet er en fortsættelse af samarbejdet med Boss Ladies, der blev opstartet i 2021.

Uddannelser

 • Tværgående projekt

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Tværgående projekt: Hands-on

Formålet med projektet

Projektet Hands-on skal få flere unge og ufaglærte til at vælge en erhvervsuddannelse i industrien. Det er der hårdt brug for i fremtidens Danmark, hvor der bliver mangel på dygtige faglærte.

Projektet er startet i 2013 og har i årenes løb skabt synlighed om industriens erhvervsuddannelser. Målgrupperne er unge, voksne, forældre, vejledere og virksomheder.

Bag projektet står DI, Dansk Metal, 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund. 

Igangværende projekter:

 • Magiske forandringer:
  Med støtte fra Teknologipagten kører Hands-on i samarbejde med kommunikationsbureauet Sincera og undervisningsforlaget L&RU+ pilotprojektet ’Magiske forandringer’. I samarbejde med en tryllekunstner bliver der udarbejdet en række moduler til grundskolen, der på en ny måde skal vise grundskolelever, hvordan industrien og de selv i deres valg af uddannelse kan blive afgørende aktører i den grønne omstilling. Pilotprojektet har i første ombæring fokus på uddannelserne teknisk designer og industritekniker. Pilotprojektet skal bane vejen for undervisningsforløb og indhold med grønt sigte inden for alle Hands-ons uddannelser.

 • Grøn besked:
  Med projektet ’Grøn Besked’ ønsker Hands-on i samarbejde med skoler og virksomheder at få tydeliggjort mulighederne for at opnå grønne kompetencer i erhvervsuddannelserne og på AMU. Gennem dialog og målrettede kursusudbud henvendt til voksne faglærte og ufaglærte i industrivirksomheder ønsker Hands-on at vise de grønne muligheder, der ligger i industriens og de merkantile erhvervsuddannelser samt i AMU, som trædesten til at blive faglært.