Rekruttering

Projekterne under dette tema skal bidrage til at få flere unge til at vælge uddannelserne til. Der er både projekter, som er meget uddannelsesspecifikke, og hvor det f.eks. handler om at arbejde med bestemte uddannelsers synlighed og image.

Der er også mere tværgående projekter, der f.eks. handler om at tiltrække flere kvinder til erhvervsuddannelserne. Her skal et ambassadørkorps af kvindelige lærlinge tage ud på folkeskoler for at tiltrække unge kvinder.

Der er også analyser, der vil undersøge muligheden for at rekruttere flere studenter ind på erhvervsuddannelserne. Det er aktuelt, fordi der er overskud af studenter, der ikke tager en videregående uddannelse.

Beklædningshåndværker: Indsats for flere partnerskabsaftaler om længerevarende strategisk uddannelsesindsats

Formål med projektet

Projektet har til formål at skabe flere lærepladsaftaler samt at øge søgningen af elever til beklædningshåndværkeruddannelsen. 

Projektet består i at gennemføre besøg på ca. 15 virksomheder i 2022 og 2023 med henblik på at yde rådgivning, der kan fremme flere partnerskabsaftaler. En partnerskabsaftale indebærer, at virksomheden forpligter sig på optag af minimum tre beklædningshåndværkerelever i de kommende 2-5 år. Som en del af projektet vil de besøgte virksomheder modtage rådgivning i om, hvilke fordele de kan opnå ved at indgå partnerskabsaftale om længerevarende strategisk uddannelsesindsats. Som en del af dialogen kan virksomheden modtage afklaring af, hvordan en partnerskabsaftale om en større, kontinuert elevoptag kan understøtte virksomhedens strategiske kompetenceudvikling. Virksomheden vil i projektet også kunne modtage hjælp og vejledning til rekruttere det antal elever, som skal til for at sikre en kontinuert uddannelse af elever i det ønskede omfang.

Uddannelser 

 • Beklædningshåndværker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Beklædning

Billedmediernes uddannelser: Fortælling om uddannelsen

Formål med projektet

Formålet med projektet er at identificere, hvilken styrker og barrierer virksomheder med igangværende film- og tv-produktionstekniker-elever har stødt på med henblik på at udbrede kendskabet til uddannelsen på længere sigt.

Uddannelser

 • Film- og tv-produktionstekniker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Fagligt udvalg for fotograf, film- og TV-produktionsteknikere samt film- og TV-produktionsassistent

Flere uddannelser: Robotbandet

Formål med projektet

At skabe opmærksomhed og derved understøtte rekruttering af lærlinge ved at igangværende lærlinge konstruerer et rockband bestående af robotter, som kan spille på rigtige instrumenter og optræde med live-musik til begivenheder og events.

I første fase af projektet skal det afklares, hvad det teknisk kræver at gennemføre projektet, skitsering af manus/dramaturgi omkring fortællingen, indledende casting af deltagere og øvrige medvirkende, afklaring omkring mulige samarbejdspartnere fx skoler og specialiserede virksomheder.

Efter den indledende fase vil udvalget drøfte de videre perspektiver i projektet.

Uddannelser

 • Smed
 • Industritekniker
 • Automatik- og procesuddannelsen
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Data- og kommunikationsuddannelsen

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Digital markedsføring til voksne samt grupper i skiftesituationer

Formål med projektet

At understøtte rekruttering af voksne målgrupper på udvalgte uddannelser vha. digital markedsføring på udvalgte digitale kommunikationskanaler.

Kommunikationen målrettes specifikke voksen-målgrupper og vil - i det omfang det vurderes meningsfuldt - være fleksibelt ift. eventuel variation i uddannelser og regioner med mangel på lærlinge.

Indsigter fra projektet om Tværgående strategiarbejde vedr. digital markedsføring vil blive brugt til at understøtte denne indsats, så det sikres, at kommunikationen og brugen af forskellige medier målrettes de væsentligste voksen-målgrupper og eventuelle særlige forhold, der er gældende for de enkelte uddannelser.

Uddannelser

 • Endnu ikke afklaret

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Rekruttering til IF’s erhvervsuddannelser

Formålet med projektet

Digital markedsføring af IF - Industriens Fællesudvalgs uddannelser for at fremme kendskabet og øge rekrutteringen til uddannelserne. 

Fagligt udvalg bag projektet

 • Industriens Fællesudvalg (IF)

Flere uddannelser: Rekruttering til IF’s erhvervsuddannelser II

Formålet med projektet

Indsatsen udgør en kampagne, der har til formål at skabe større synlighed omkring IF’s uddannelser og generere konkrete henvendelser, som skolerne kan følge op på.

Synligheden skal opnås ved at målgruppen eksponeres over for bannere, kampagneside på hands-on.dk (landing page) eller omdelte flyers.

Kampagnen er videreført fra 2021 og vil blive genlanceret i en version 2 i ultimo 2022.

Fagligt udvalg bag projektet

 • Industriens Fællesudvalg (IF)

Flere uddannelser: Imagearbejde

Formål med projektet

At videreføre imagekampagne for smedeuddannelsen (2021 projekt), og igangsætte det forberedende arbejde for lignende kampagner for andre af Metalindustriens Uddannelsesudvalgs uddannelser. Dette skal medvirke til at skabe positiv opmærksomhed omkring de pågældende uddannelser og understøtte rekruttering af yngre målgrupper hertil.

Med baggrund i analysen udvikles anbefalinger til de budskaber, som skal indgå i en imagekampagne, der igangsættes som en 2. fase.

Uddannelser

 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Automatik- og procesuddannelsen
 • Industriteknikeruddannelsen

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Analyse om rekruttering af studenter

Formål med projektet

At undersøge, hvordan erhvervsuddannelser på metalområdet kommunikeres og tilpasses, så uddannelserne er et attraktivt studievalg for unge med en studentereksamen.

 • En primært kvalitativ analyse med interviews af elever i gymnasiet og lærlinge med studenterbaggrund.

Uddannelser

Projektet er tværgående, men i selve analysen blev følgende uddannelser anvendt, som illustrationer af relevante MI-uddannelser:

 • Værktøjsmager
 • Industritekniker
 • Smed

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Rekruttering af studenter

Formål med projektet

At øge rekrutteringen af unge med studenterbaggrund til Metalindustriens Uddannelsesudvalgs uddannelser gennem indsatser, der er udviklet pba. indsigter fra analysen om målgruppen fra 2021-puljen.

Metalindustriens Uddannelsesudvalg forventer at arbejde videre med følgende indsatser for at styrke rekrutteringen af studenter:

 • Udvikling af målrettet kommunikationsmateriale, der synliggør de mange karriereveje indenfor MI’s uddannelser, samt styrket indsats på sociale medier målrettet målgruppen.
 • Udvikling af kommunikationsmateriale om målgruppen (fx kurser, videnskataloger mv.) til udbredelse blandt gymnasiernes studievejledere og kommunernes UU-vejledere.
 • Udvikling af opgaver og forløb, der kan understøtte skoler i undervisningsdifferentiering i både teori og praksis.
 • Udvikling af standardiserede modeller for korte mesterlæreforløb, som kan sikre en hurtig opstart for studenter og bedre mulighed for at springe GF2 over.

Uddannelser

 • Endnu ikke afklaret

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Lettere adgang til EUD for voksne målgrupper

Formål med projektet

At undersøge aktuelle muligheder og barrierer for at tiltrække flere voksne (+25) til at gennemføre en faglært uddannelse, samt komme med anbefalinger til, hvordan det faglige udvalg kan understøtte en øget rekruttering af voksne lærlinge til MI´s uddannelser. 

Projektet udføres i samarbejde med skoler, og indeholder følgende aktiviteter:

 • Kort desk-research af erfaringer fra aktuelle og lignende projekter.
 • Igangsættelse af samarbejde med erhvervsskoler og lokale virksomheder om udvikling og gennemførsel af praksisprojekter, som har til formål via gennemskuelige meritmodeller og standardforløb for voksne at tiltrække flere voksne til udvalgte uddannelser (med særligt fokus på trin 1 uddannelser).
 • Opsamling af erfaringer fra projekterne, som beskrives til videre inspiration for udvalgets arbejde med at skabe meritveje ind i EUD for voksne.

Uddannelser

 • Udvælges i forhold til aktuelle behov hos de virksomheder, som deltager i projektet.

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Et skridt nærmere: Erhvervstræning som "forpraktik" til en erhvervsuddannelse

Formålet med projektet

Beskrivelse er på vej

Grafisk tekniker: Matching af lærlinge og virksomheder

Formål med projektet

Formålet med projektet er, at elever på grafisk teknikeruddannelsen under grundforløbets anden del præsenteres for læresteder og at lærestederne præsenterer mulighederne i virksomhederne.

Uddannelser

 • Grafisk tekniker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

Grafisk tekniker: Analyse om rekruttering af elever til uddannelsen

Formålet med projektet

Foranalyse og afdækning af, hvilke faktorer der har betydning for at tiltrække elever til uddannelsen grafisk tekniker. 

Uddannelser

 • Grafisk tekniker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

Grafisk tekniker: Fleksibilitet på uddannelsen

Formål med projektet

Et initiativ der skal styrke den lokale rekruttering på grafisk teknikeruddannelsen, hvor der er et paradoksproblem med ledige lærepladser nogle steder i landet og elever uden læreplads på grundforløbet på TECHCOLLEGE, som er landsskole for uddannelsen. 

Uddannelser

 • Grafisk tekniker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

Grafisk tekniker og mediegrafiker: Opsøgende arbejde af nye virksomheder og begrebet 'egenrekruttering'

Formålet med projektet

Formålet med projektet er at øge virksomhedernes motivation for i større grad selv at rekruttere elever, herunder at virksomheder er opmærksomme på at tiltrække elever. 

Uddannelser

 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

Grafisk tekniker og mediegrafiker: Synliggørelse af uddannelserne på DM i Skills

Formål med projektet

Formålet med projektet er at synliggøre de grafiske uddannelser og rekruttere kommende lærlinge til grafisk teknikeruddannelsen og mediegrafikeruddannelsen på DM i Skills.

Uddannelser

 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

Grafisk tekniker og mediegrafiker: Grønne kompetencer og bæredygtighed

Formål med projektet

Formålet med projektet er, at synliggøre hvordan mediegrafikere og grafiske teknikere igennem deres arbejde har indflydelse på den grønne omstilling og bæredygtighed samt at få opdateret relevante praktik- og fagmål i forhold til kvaliteten i uddannelserne og flere relevante praktikvirksomheder.

Uddannelser

 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

Grafisk tekniker og mediegrafiker: Netværk for lærepladskonsulenter

Formål med projektet

Formålet med projektet er at kvalificere den opsøgende indsats som gennemføres af skolernes lærepladskonsulenter samt at udvikle trykte og digitale materialer til anvendelse i det opsøgende arbejde.

Uddannelser

 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

Industriteknikeruddannelsen og værktøjsuddannelsen: Understøtte skolernes uddannelsesmarkedsføring

Formål med projektet

I et pilotprojekt får udvalgte skoler mulighed for at markedsføre to af MI’s uddannelser ved brug af nyt IT-system, som leverer automatiseret digital markedsføring. IT-systemet gør det muligt for skolerne nemt at producere kampagner til relevante målgrupper på sociale medier.

Succeskriterierne for piloten er at:

 • forstå eventuelle workflow-implikationer for at skalere løsningen på tværs af relevante uddannelsesprogrammer,
 • demonstrere evnen til at producere forskellige typer af annoncer
 • demonstrere forbedret reach gennem medier og segmenteringsmuligheder.  

Pilotprojektet afsluttes med, for så vidt muligt, måling af effekten af kampagner relativt til eksisterende benchmarks, samt proof of concept. 

Uddannelser

 • Industriteknikeruddannelsen
 • Værktøjsuddannelsen

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Industrioperatør og procesoperatør: Markedsføring af uddannelserne

Formålet med projektet: 

Formålet med projektet er at tiltrække nye elever ved hjælp af husstandsomdeling af en brochure om fordelene ved industrioperatør og procesoperatør i relevante områder, hvor målgruppen for uddannelserne forventes at være overrepræsenteret. 

Uddannelser

 • Industrioperatør
 • Procesoperatør

Fagligt udvalg bag projektet

 • Industriens Fællesudvalg (IF)

Produktør: 'FGU – et skridt på vejen'

Formålet med projektet

Flere af dem er relevante for FGU-målgruppen efter afsluttet PGU (produktionsgrunduddannelse, ét af tre spor i FGU). Særligt produktøruddannelsen er relevant i denne sammenhæng. 

Uddannelser

 • Produktør

Fagligt udvalg bag projektet

 • Industriens Fællesudvalg (IF)

 

Smed: Imagearbejde – fortælling om uddannelsen

Formål med projektet

At udvikle en ny fortælling om smedefaget, der kan styrke fagets image hos de unge. På baggrund af en analyse af den eksisterende fortælling udvikles en ny og attraktiv kernefortælling om smedeuddannelsen henvendt til unge.

Kernefortællingen aktiveres herefter gennem forskellige kampagneelementer eks. film, konkurrencer, folkeskoleinitiativer, webserier m.m.- afhængig af analysens resultater.

Uddannelser

 • Smed

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Teater-, Event- og AV-teknikeruddannelsen: Analyse om unges valg af uddannelse og karriere med særlig fokus på SKP- elever

Formålet med projektet

En kvalitativ analyse om unges valg af uddannelse og karriere på Teater-, Event- og AV-teknikeruddannelsen med særlig fokus på SKP- elever. Der er behov for at få et nuanceret og kvalitativt indblik i de unges valgproces, fremtidsplaner og syn på skolepraktik kontra et sporskifte.

Uddannelser

 • Teater-, event- og AV-teknisk produktionsassistent
 • Eventtekniker - audioteknik
 • Eventtekniker - illuminationsteknik
 • AV-tekniker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Teater-, Event- og AV-teknikeruddannelsens Faglige Udvalg

Teknisk designer: Videreudvikling af koncept og afvikling af DM i Skills 2023

Formålet med projektet

Overordnet er formålet at tiltrække/rekruttere flere elever til uddannelsen, herunder konkret at sikre en målrettet formidling af uddannelsen til målgruppen for DM i Skills 2023. 

Uddannelser

 • Teknisk designer

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen

Teknisk designer: Branding af uddannelsen

Formålet med projektet

Formålet med projektet er at definere en ny kernefortæling om uddannelsen til teknisk designer, herunder at definere og igangsætte markedsføring af uddannelsen til teknisk designer.

Uddannelser

 • Teknisk designer

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen

 

Teknisk designer: Flere lærepladser hos godkendte og ikke godkendte virksomheder

Formålet med projektet

Det faglige udvalg ønsker at øge antallet af uddannelsesaftaler ved at motivere inaktive, men godkendte praktikvirksomheder, til at indgå uddannelsesaftaler, samt informere ikke-godkendte virksomheder til at blive godkendt og til at indgå uddannelsesaftaler med elever. 

Uddannelser

 • Teknisk designer

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen

Tværgående projekt: Tværgående strategiarbejde vedr. digital markedsføring

Formål med projektet

At udarbejde et vidensgrundlag som Metalindustriens Uddannelsesudvalgs digitale rekrutteringsindsatser kan bygges op omkring. Vidensgrundlaget skal blandt andet indeholde:

 • En nuanceret målgruppeanalyse der bidrager til mere målrettede digitale kampagner.
 • Vurdering af relevante medier i forhold til markedsføring over for de enkelte målgrupper.
 • Kortlægning af synergierne mellem trepartsindsatser og øvrige digitale rekrutteringsindsatser (som f.eks. Hands-on).

Uddannelser

 • Tværgående

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Tværgående projekt: Samarbejde med Boss Ladies

Formål med projektet

At rekruttere flere kvinder til metalindustriens uddannelsesudvalgs uddannelser ved:

 • oprettelse af et ambassadørkorps, som udbreder fortællingen om industriens uddannelser på sociale medier, folkeskoler mv.
 • 1:1 sparring, støtte og talentudvikling af ambassadørerne, adgang til workshops, netværksarrangementer samt karriererådgivning m.m.

Projektet er en fortsættelse af samarbejdet med Boss Ladies, der blev opstartet i 2021.

Uddannelser

 • Tværgående projekt

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Tværgående projekt: Tiltrækning af flere piger og kvinder til metalindustriens uddannelser

Formål med projektet

At rekruttere flere kvinder til metalindustriens uddannelser ved:

 • oprettelse af et ambassadørkorps, som udbreder fortællingen om industriens uddannelser på sociale medier, folkeskoler mv.
 • 1:1 sparring, støtte og talentudvikling af ambassadørerne, adgang til workshops, netværksarrangementer samt karriererådgivning m.m.

Uddannelser

 • Tværgående projekt

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Tværgående projekt: Hands-on

Formålet med projektet

Projektet Hands-on skal få flere unge og ufaglærte til at vælge en erhvervsuddannelse i industrien. Det er der hårdt brug for i fremtidens Danmark, hvor der bliver mangel på dygtige faglærte.

Projektet er startet i 2013 og har i årenes løb skabt synlighed om industriens erhvervsuddannelser. Målgrupperne er unge, voksne, forældre, vejledere og virksomheder.

Bag projektet står DI, Dansk Metal, 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund. 

Kontaktperson for projektet er Thea Wanning