Rekruttering

Projekterne under dette tema skal bidrage til at få flere unge til at vælge uddannelserne til. Der er både projekter, som er meget uddannelsesspecifikke, og hvor det f.eks. handler om at arbejde med bestemte uddannelsers synlighed og image.

Der er også mere tværgående projekter, der f.eks. handler om at tiltrække flere kvinder til erhvervsuddannelserne. Her skal et ambassadørkorps af kvindelige lærlinge tage ud på folkeskoler for at tiltrække unge kvinder.

Der er også analyser, der vil undersøge muligheden for at rekruttere flere studenter ind på erhvervsuddannelserne. Det er aktuelt, fordi der er overskud af studenter, der ikke tager en videregående uddannelse.

Beklædningshåndværker: Rekrutteringsindsats for at tiltrække flere elever

Formål med projektet

Projektets formål er at øge søgningen af velkvalificerede ansøgere til beklædningshåndværkeruddannelsen.

Projektets planlagte indsatser er:

 • SoMe kampagner målrettet potentielle elever, herunder udvikling af et webinar for potentielle elever
 • Deltagelse på uddannelsesmesser for at tiltrække elever
 • Informationskampagne målrettet UU vejledere, så det sikres, at potentielle elever får den rigtige information om hvilke muligheder der er inden for beklædningshåndværkeruddannelsen, i forhold til både skoleuddannelse og oplæring i virksomhederne

Uddannelser

 • Bekldæningshåndværker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Beklædning

Beklædningshåndværker: Indsats for flere partnerskabsaftaler om længerevarende strategisk uddannelsesindsats

Formål med projektet

Formålet med projektet er at skabe flere lærepladsaftaler og øge rekrutteringen til uddannelsen. Det opsøgende arbejde er specifikt rettet mod, at indgå i dialog med virksomhederne om deres muligheder for at indgå strategiske samarbejdsaftaler med erhvervsskolen. Den strategiske samarbejdsaftale vil betyde, at virksomheden at forpligter sig på tegne aftaler om optag af et helt eller halvt hold af elever hvert år. Indsatsen vil primært rette sig mod større virksomheder, som har kapacitet til at indgå aftaler i det omfang, som en strategisk samarbejdsaftale lægger op til.

Uddannelser 

 • Beklædningshåndværker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Beklædning

Flere uddannelser: Synliggøre uddannelser ved etablering af et ”Robotband” (pilotprojekt)

Formål med projektet

At skabe opmærksomhed og derved understøtte rekruttering af lærlinge ved at igangværende lærlinge konstruerer et rockband bestående af robotter, som kan spille på rigtige instrumenter og optræde med live-musik til begivenheder og events.

I første fase af projektet skal det afklares, hvad det teknisk kræver at gennemføre projektet, skitsering af manus/dramaturgi omkring fortællingen, indledende casting af deltagere og øvrige medvirkende, afklaring omkring mulige samarbejdspartnere fx skoler og specialiserede virksomheder.

Efter den indledende fase vil udvalget drøfte de videre perspektiver i projektet.

Uddannelser

 • Smed
 • Industritekniker
 • Automatik- og procesuddannelsen
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Data- og kommunikationsuddannelsen

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Digital markedsføring til voksne

Formål med projektet

At understøtte rekruttering af voksne målgrupper på udvalgte uddannelser vha. digital markedsføring på udvalgte digitale kommunikationskanaler.

Kommunikationen målrettes specifikke voksen-målgrupper og vil - i det omfang det vurderes meningsfuldt - være fleksibelt ift. eventuel variation i uddannelser og regioner med mangel på lærlinge.

Indsigter fra projektet om Tværgående strategiarbejde vedr. digital markedsføring vil blive brugt til at understøtte denne indsats, så det sikres, at kommunikationen og brugen af forskellige medier målrettes de væsentligste voksen-målgrupper og eventuelle særlige forhold, der er gældende for de enkelte uddannelser.

Uddannelser

 • Endnu ikke afklaret

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Rekruttering af studenter

Formål med projektet

Projektet har til formål at øge rekrutteringen af unge med studenterbaggrund til MI’s uddannelser gennem indsatser, der er udviklet pba. indsigter fra analyser om målgruppen fra et trepartsprojekt fra 2021-puljen. Disse indsatser skal bl.a. fokusere på mere målrettet kommunikation til og om målgruppen, understøtte kvaliteten af undervisningsdifferentieringen, så fagligt stærke elever oplever at blive udfordret, samt understøtte fleksibilitet i uddannelserne for unge, der allerede har fornødne fag med i bagagen.

Uddannelser

 • Flere uddannelser

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Rekruttering til IF’s erhvervsuddannelser II

Formålet med projektet

Indsatsen udgør en kampagne, der har til formål at skabe større synlighed omkring IF’s uddannelser og generere konkrete henvendelser, som skolerne kan følge op på.

Synligheden skal opnås ved at målgruppen eksponeres over for bannere, kampagneside på hands-on.dk (landing page) eller omdelte flyers.

Kampagnen er videreført fra 2021 og vil blive genlanceret i en version 2 i ultimo 2022.

Fagligt udvalg bag projektet

 • Industriens Fællesudvalg (IF)

Flere uddannelser: Imagearbejde - fortælling om uddannelser

Formål med projektet

At videreføre imagekampagne for smedeuddannelsen (2021 projekt), og igangsætte det forberedende arbejde for lignende kampagner for andre af Metalindustriens Uddannelsesudvalgs uddannelser. Dette skal medvirke til at skabe positiv opmærksomhed omkring de pågældende uddannelser og understøtte rekruttering af yngre målgrupper hertil.

Med baggrund i analysen udvikles anbefalinger til de budskaber, som skal indgå i en imagekampagne, der igangsættes som en 2. fase.

Uddannelser

 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Automatik- og procesuddannelsen
 • Industriteknikeruddannelsen

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Lettere adgang til EUD for voksne målgrupper

Formål med projektet

At undersøge aktuelle muligheder og barrierer for at tiltrække flere voksne (+25) til at gennemføre en faglært uddannelse, samt komme med anbefalinger til, hvordan det faglige udvalg kan understøtte en øget rekruttering af voksne lærlinge til MI´s uddannelser. 

Projektet udføres i samarbejde med skoler, og indeholder følgende aktiviteter:

 • Kort desk-research af erfaringer fra aktuelle og lignende projekter.
 • Igangsættelse af samarbejde med erhvervsskoler og lokale virksomheder om udvikling og gennemførsel af praksisprojekter, som har til formål via gennemskuelige meritmodeller og standardforløb for voksne at tiltrække flere voksne til udvalgte uddannelser (med særligt fokus på trin 1 uddannelser).
 • Opsamling af erfaringer fra projekterne, som beskrives til videre inspiration for udvalgets arbejde med at skabe meritveje ind i EUD for voksne.

Uddannelser

 • Udvælges i forhold til aktuelle behov hos de virksomheder, som deltager i projektet.

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: EuroSkills i 2025

Formål med projektet

At synliggøre MI's erhvervsuddannelser bredt til potentielle målgrupper gennem afvikling og omtale af EuroSkills 2025 i Herning samt at understøtte og højne kvaliteten af MI's afvikling af eventet og MI's konkurrencestande.

Herunder indgår også forarbejdet frem mod en succesfuld afvikling af Herning 2025, som blandt andet omfatter ressourcepersoners deltagelse i EuroSkills i Gdansk, deltagelse i WorldSkills i Lyon osv., rekruttering af workshopmanagere til opbygning af stande i Herning osv.

Uddannelser

 • Flere uddannelser

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Udvikling af formidling til DM i Skills

Formål med projektet

Udvikling af en messestand til DM i Skills, som synliggør, hvordan metalindustriens erhvervsuddannelser understøtter den grønne omstilling.

Uddannelser

 • Flere uddannelser

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Fortsættelse af indsats med Boss Ladies

Formål med projektet

Metalindustriens Uddannelsesudvalg har indgået samarbejde med Foreningen Divérs om at køre Boss Ladies på udvalgte MI-uddannelser. Målet er at rekruttere og fastholde flere kvinder på MI's erhvervsuddannelser.

Uddannelserne er valgt ud fra data.

Om Divérs og Boss Ladies
Divérs har i en årrække arbejde med Boss Ladies i det meste af landet og har særligt haft fokus på byggeriets uddannelser. Foreningen er nonprofit og samarbejder bl.a. med I partnerskab med arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, kommuner og virksomheder. Boss Ladies tager udgangspunkt i et ambassadørkorps af unge kvindelige lærlinge, der skal være rollemodeller for andre kvinder.
 
Metalindustriens Uddannelsesudvalgs rolle
MI finansierer projektet og sikrer, at projektet lever op til kontraktens aftaler.

Aktiviteter
Rekruttering af ambassadører. Der rekrutteres og uddannes 30 - 40 kvindelige lærlinge inden for MI-uddannelser. Disse ambassadører bruges i de øvrige aktiviteter.

Boss Ladies-ambassadørbesøg
Forløbene består af undervisning i folkeskoler rundt om i Danmark. På besøgene deltager to undervisere fra Boss Ladies-teamet samt en MI Boss Ladies ambassadør. Besøgene skal vække interessen for MI’s uddannelser for grundskolens 7.-10. klasses elever ved at sætte fokus på at nedbryde det kønsstereotype uddannelsesvalg ved at bringe MI-ambassadørerne i spil som rollemodeller, hvor de fortæller om deres uddannelsesvej og hvorfor de motiveres i og af deres fag.

Girls Boss Garage
Udvalgte piger fra udskolingen i grundskolen prøver kræfter med MI’s uddannelserne sammen med en MI Boss Ladies ambassadør. Eleverne arbejder med forskellige værktøj og maskiner og får indblik i uddannelses- og karrieremulighederne i MI’s brancher. Underviserne på forløbene er Boss Ladies ambassadører indenfor MI-fagene, hvor de både fungerer som undervisere i deres fag og som rollemodeller for et kønsutraditionelt uddannelsesvalg.  
Formålet med Girl Boss Garage-forløbene er, at pigerne fra grundskolen får vakt interessen for MI’s uddannelser, ved at pigerne får en succesoplevelse med fagene og derigennem får en oplevelse af, at de er talentfulde og kan bidrage inden for fagene.

Kommunikationskampagne
Der kommunikeres via nationale, lokale og regionale medier samt på SoMe med fokus på rekruttering til og indhold af metalindustriens uddannelser. Formålet med indsatsen er at give prestige til et felt, der retmæssigt mangler ved at formidle stærke fortællinger fra og om fagene og de faglærte. Konkret skabes historierne i forbindelse med afvikling af de øvrige aktiviteter i projektet, da historierne her får et konkret ophæng og skaber en merværdi ind i de enkelte aktiviteters effekt ved at nå ud til flere målgrupper.

LearningLabs på erhvervsskoler
LearningLabs er kompetenceudviklingsforløb for faglærere og uddannelsesledere[TMG1]  på erhvervsskolerne. Målet er at styrke det lokale arbejde med køn og diversitet på erhvervsskolerne. Formålet er at ændre kulturen på MI-uddannelserne, der skal føre til øget fastholdelse af kvindelige elever og lærlinge.

Uddannelser

 • Tværgående projekt

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Co-creation af ungdomsfiktionsserie

Formål med projektet

Der etableres et samarbejde med et kreativt bureau med henblik på at producere en fiktions-ungdomsserie, der kan bidrage til at skabe positiv opmærksomhed omkring MI’s uddannelser.
 
Der er indgået samarbejde med instruktøren Jonas Risvig, der står bag en række anmelderroste ungdomsserier, musikvideoer og dokumentarfilm. Risvig og hans hold skal producere en ny ungdomsserie, der skal sætte fokus på unges samtaler om den grønne omstilling. Den nye produktion vil ligesom Risvigs andre serier blive udgivet på hans Youtube kanal. Det forventes, at den kommende serie vil bestå af 8-10 afsnit af 20-30 min. og vil opnå 2 mio. views.
 
MI medfinansierer serien og bliver derigennem co-creator. Dvs. at MI kan få adresseret et eller flere budskaber, som indgår i den overordnede har rammefortælling eller i udviklingen af en karakter. Referencegruppen fra MI har besluttet, at der i serien skabes en karakter i serien, som er i gang med uddannelse som automatiktekniker. Uddannelsen skal belyses positivt gennem seriens handling, fokus på bidrag til grøn omstilling vis valg af uddannelse, og som et positivt alternativ til at gå i gymnasiet.
 
Om Jonas Risvig og holdet bag
Jonas Risvig står bag de succesfulde og anmelderroste ungdomsserier ”CENTRUM”, ”GRÆNSER”, ”SALSA”, ”Drenge”, ”NYLON” og ”ZUSA”, der siden foråret 2020 er udkommet på hans Youtube-kanal, hvor han har opbygget et trofast og engageret community med knap 30.000 subscribers. Hans vision er at lave aktuelle ungdomsserier, som tager fat lige der, hvor de unge er. Et centralt element er, at serierne udvikles i samspil med unge. De unge, som castes, er med til at idéudvikle, skrive manuskript, replikker mv. for på den måde at sikre at serierne er autentiske og i øjenhøjde med de unge.

Fakta om Risvigs målgruppe, seertal mv.:
Kernemålgruppen er 17-20-årige. Dvs. brutto 250-300.000 personer, men det er registreret, at flere både yngre og ældre målgrupper - særligt forældre - er begyndt at se med. Der har ikke været betalt markedsføring. Serierne har alle vækstet organisk. Seertallene bevæger sig dag-for-dag, men følgende er medietal fra serien ”CENTRUM”, der udkom i to sæsoner tilbage i 2020 samt “GRÆNSER”, der udkom i to sæsoner i 2021/2022 og har en tredje sæson på vej. Serierne kan ses på Jonas Risvigs YouTube kanal, med 29.600 subscribers, hver søndag kl. 20:00.

Uddannelser

 • Flere uddannelser

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Tværgående strategiarbejde vedr. digital markedsføring

Formål med projektet

At udarbejde et vidensgrundlag som Metalindustriens Uddannelsesudvalgs digitale rekrutteringsindsatser kan bygges op omkring. Vidensgrundlaget skal blandt andet indeholde:

 • En nuanceret målgruppeanalyse der bidrager til mere målrettede digitale kampagner.
 • Vurdering af relevante medier i forhold til markedsføring over for de enkelte målgrupper.
 • Kortlægning af synergierne mellem trepartsindsatser og øvrige digitale rekrutteringsindsatser (som f.eks. Hands-on).

Uddannelser

 • Flere uddannelser

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Automatiseret produktion og distribution af markedsføring 2,0

Formålet med projektet

Formålet med projektet er at tiltrække flere elever til MI’s uddannelser ved at understøtte udvalgte skoler i at udvikle og igangsætte lokale digitale markedsføringskampagner ved hjælp af et automatiseret system, der er blevet efterprøvet ifm. MI’s projekt fra 2021: Pilotprojekt om central understøttelse af skolernes uddannelsesmarkedsføring.

Uddannelser

 • Flere uddannelser

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

 

 

Flere uddannelser: Fælles koncept for DM i skills

Formålet med projektet

I 2024 afvikles DM i Skills i Roskilde, hvor MI (Metalindustriens uddannelsesudvalg) og IF (Industriens Fællesudvalg) har fået et helt "industri-telt". Dette bliver en helt særlig mulighed for at få synliggjort industriens erhvervsuddannelser og gennem et nyt tværgående Prøv-Mærk-Føl-område (herefter PMF-område) at få vist målgrupperne, hvad man kan bruge uddannelserne til.
Formålet for IF med at deltage i DM i skills, er overordnet at tiltrække flere elever til IF's uddannelser ved at skabe kendskab og synlighed omkring disse events og dermed om erhvervsuddannelserne.

Fagligt udvalg bag projektet

 • Industriens Fællesudvalg (IF)

Fotograf og film- og tv-produktionsteknikker: Undersøgelse af målgruppens syn på branchen

Formålet med projektet

Billedmediernes faglige udvalg har iværksat en analyse, der skaber en dybere forståelse for, hvad elever (nuværende og fremtidige) synes om FTP- og Fotografuddannelserne og den branche, som de uddanner til.

Hvad er styrker og barrierer ift. at vælge netop disse uddannelser og karriereveje?

Undersøgelsens formål er at skabe et grundlag for handling og initiativer, der kan styrke uddannelserne. Samtidig er det et væsentligt fokus også at se på branchen som helhed, og på, hvordan branchen bedst muligt kan bidrage til at holde sig relevant og attraktiv set med unges øjne.

Uddannelser

 • Fotograf og film- og tv-produktionsteknikker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Billedmediernes faglige udvalg

Grafisk tekniker: Matching af lærlinge og virksomheder

Formål med projektet

Formålet med projektet er, at elever på grafisk teknikeruddannelsen under grundforløbets anden del præsenteres for læresteder og at lærestederne præsenterer mulighederne i virksomhederne.

Uddannelser

 • Grafisk tekniker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

Grafisk tekniker og mediegrafiker: Synliggørelse af de grafiske uddannelser ved Skills

Formål med projektet

Formålet med projektet er at synliggøre de grafiske uddannelser og rekruttere kommende lærlinge til grafisk teknikeruddannelsen og mediegrafikeruddannelsen på DM i Skills.

Uddannelser

 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

Grafisk tekniker og mediegrafiker: Grønne kompetencer og bæredygtighed

Formål med projektet

Formålet med projektet er, at synliggøre hvordan mediegrafikere og grafiske teknikere igennem deres arbejde har indflydelse på den grønne omstilling og bæredygtighed samt at få opdateret relevante praktik- og fagmål i forhold til kvaliteten i uddannelserne og flere relevante praktikvirksomheder.

Uddannelser

 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

Grafisk tekniker og mediegrafiker: Netværk for lærepladskonsulenter

Formål med projektet

Formålet med projektet er at kvalificere den opsøgende indsats som gennemføres af skolernes lærepladskonsulenter samt at udvikle trykte og digitale materialer til anvendelse i det opsøgende arbejde.

Uddannelser

 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

Mediegrafiker: EuroSkills 2025

Formål med projektet

I 2025 afvikles Euroskills i Herning. Det bliver en unik mulighed for at få synliggjort mediegrafikeruddannelsen bredt til potentielle målgrupper gennem afvikling og omtale af dette store event.

Projektet skal understøtte kvaliteten i GUU´s afvikling af eventet samt synliggørelsen af mediegrafiker både før, under og efter Euroskills 2025.

Formålet er overordnet at tiltrække flere elever til mediegrafikeruddannelsen og synliggøre uddannelsens muligheder.

Uddannelser 

 • Mediegrafiker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

Plastmager og procesoperatør: Rekruttering af studenter

Formålet med projektet

Indsatsen skal øge rekrutteringen til hhv. plastmager og procesoperatør uddannelserne, gennem oplæg fra lærlinge på udvalgte gymnasier.

Uddannelser

 • Plastmager
 • Procesoperatør 

Fagligt udvalg bag projektet

 • Industriens Fællesudvalg (IF)

Produktør: Flere åbne døre for produktørlærlinge

Formålet med projektet

Formålet med projektet er at sikre, at virksomhederne dels kender til uddannelsen, og dels at der skabes en bæredygtig forbindelse mellem lokale virksomheder og udbydende skoler. Dette gøres ved at ved at projektets opsøgende konsulent arrangerer og afholder netværksmøder for virksomheder, udbydende skoler og relevante samarbejdspartnere.

Netværksmøderne skal resultere i flere godkendte virksomheder og understøtte rekruttering af elever til uddannelsens grundforløb.

Fagligt udvalg bag projektet

 • Industriens Fællesudvalg (IF)

Teknisk designer: Videreudvikling af koncept og afvikling af DM i Skills 2023

Formålet med projektet

Overordnet er formålet at tiltrække/rekruttere flere elever til uddannelsen, herunder konkret at sikre en målrettet formidling af uddannelsen til målgruppen for DM i Skills 2023. 

Uddannelser

 • Teknisk designer

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen

Teknisk designer: Flere lærepladser hos godkendte og ikke godkendte virksomheder

Formålet med projektet

Det faglige udvalg ønsker at øge antallet af uddannelsesaftaler ved at motivere inaktive, men godkendte praktikvirksomheder, til at indgå uddannelsesaftaler, samt informere ikke-godkendte virksomheder til at blive godkendt og til at indgå uddannelsesaftaler med elever. 

Uddannelser

 • Teknisk designer

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen

Tværgående projekt: Hands-on

Formålet med projektet

Projektet Hands-on skal få flere unge og ufaglærte til at vælge en erhvervsuddannelse i industrien. Det er der hårdt brug for i fremtidens Danmark, hvor der bliver mangel på dygtige faglærte.

Projektet er startet i 2013 og har i årenes løb skabt synlighed om industriens erhvervsuddannelser. Målgrupperne er unge, voksne, forældre, vejledere og virksomheder.

Bag projektet står DI, Dansk Metal, 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund. 

Igangværende projekter:

 • Opgradering af hands-on.dk
  Hjemmesiden hands-on.dk er i gang med en funktionel og designmæssig opgradering. Ønsket er, at brugerne af Hands-on.dk fortsat kan finde relevante informationer om Hands-ons uddannelser på en overskuelig, funktionel og tidssvarende hjemmeside.  

 • Grøn besked:
  Med projektet ’Grøn Besked’ ønsker Hands-on i samarbejde med skoler og virksomheder at få tydeliggjort mulighederne for at opnå grønne kompetencer i erhvervsuddannelserne og på AMU. Gennem dialog og målrettede kursusudbud henvendt til voksne faglærte og ufaglærte i industrivirksomheder ønsker Hands-on at vise de grønne muligheder, der ligger i industriens og de merkantile erhvervsuddannelser samt i AMU, som trædesten til at blive faglært.