Kvalitet og frafald

Mange projekter inden for dette tema handler om at reducere frafald på uddannelserne, f.eks. ved at arbejde med kvaliteten i undervisningen. F.eks. vil nogle af projekterne gøre grundforløbsundervisningen mere håndgribelig, så der er tættere sammenhæng mellem værksteder og klasseværelser. Andre projekter har fokus på sociale aktiviteter og sammenholdet i skolemiljøet eller på at skabe en bedre forventningsafstemning i forbindelse med opstart på uddannelsen.

Nogle af projekterne bliver drevet fra Industriens Uddannelser. Andre af projekterne bliver lokalt funderet på enkelte skoler. Det faglige udvalg sørger her for at binde projektet sammen og sikre en geografisk spredning, så skoler i hele landet kan få udbytte af resultaterne.

Beklædningshåndværker: Analyse af hvordan produktionsprofilens svendeprøve matcher branchens behov

Formål med projektet

Projektet har til formål at bidrage til kvaliteten af beklædningshåndværkeruddannelsen. Projektet består i at gennemføre interview med 10 udvalgte virksomheder omkring deres aktuelle arbejdsmetoder og opgaver. På baggrund heraf skal der i projektet foretages en vurdering af, hvorvidt den aktuelle svendeprøve inden for produktionsprofilen opstiller krav til arbejdsmetoder og opgaver som matcher med resultatet af de gennemførte interview. Hvis der ikke vurderes at være match mellem svendeprøvens nuværende indhold og resultatet af de gennemførte interviews udarbejdes en anbefaling til mulige justeringer i svendeprøven, som kan øge matchet.

Det er forventningen, at projektets aktiviteter skaber mere klarhed over, om der er et tilstrækkeligt match mellem produktionsprofilens nuværende svendeprøve på beklædningshåndværkeruddannelsen og branchens aktuelle arbejdsmetoder og opgaver. Det er endvidere forventningen, at projektets aktiviteter kan give input til indholdet af en evt. justering af svendeprøvens indhold.

Uddannelser 

 • Beklædningshåndværker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Beklædning

Billedmediernes uddannelser: Kvalificering af oplæringsmål

Formål med projektet

Projektet skal dels undersøge, hvad der får godkendte læresteder til at tage elever og hvad, der afholder ikke godkendte virksomheder fra at blive godkendte læresteder. Ydermere skal undersøgelsen afdække og kvalificere de eksisterende oplæringsmål på film og tv-produktionsteknikeruddannelsen.

Uddannelser

 • Film- og tv-assistent
 • Film- og tv-produktionstekniker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Fagligt udvalg for fotograf, film- og TV-produktionsteknikere samt film- og TV-produktionsassistent

Data- og kommunikationsuddannelsen: Oplæringsmål

Formål med projektet

At understøtte lærlingenes motivation, progression og trivsel på tværs af perioderne på skole og i virksomhed ved at give overblik over lærlingens oplæringsmål. Samt at understøtte lærestedernes viden om indholdet i selve oplæringsansvaret, hvilket særligt kan være vigtigt i forbindelse med nye læresteder, som overvejer at ansætte deres første lærlinge inden for en uddannelse/speciale.

 • Udvikling af materialer i fysisk format, som synliggør oplæringsmålene, målrettet udvalgets største uddannelser.
 • Udvikling af en app-løsning, der synliggør oplæringsmålene, og som kan bruges til at følge lærlingens progression ift. oplæringsmålene i løbet af læretiden. En app-løsning udvikles i første omgang som et pilotprojekt i relation til de tre trin/specialer på Data- og kommunikationsuddannelsen mhp. eventuelt at udbrede en lignende digital løsning til andre uddannelser på et senere tidspunkt.

Uddannelser

 • Data- og kommunikationsuddannelsen

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Data- og kommunikationsuddannelsen: Styrkelse af kvalitet i skoleoplæring

Formål med projektet

Indsatsen har til formål at understøtte indhold og progressionen i den læring, som foregår i skoleoplæringen. Understøttelsen skal sikre, at læringen i højere grad er rettet mod uddannelsens praktikmål og understøtter elevernes mulighed for at opnå en egentlig læreplads bedst muligt. Der arbejdes pt. på en opgavebank, som alle skoler kan trække på og etablering af netværk for skoleoplæringsinstruktører.

Uddannelser

 • Data- og kommunikationsuddannelsen

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Styrke kvalifikationerne hos faglærere på skolerne

Formål med projektet

At bidrage til opkvalificering af faglærernes kompetencer, så de får bedre muligheder for at følge den teknologiske udvikling og de tilhørende undervisningsmetoder, da flere af MI’s faglige udviklingsgrupper har påpeget, at der er uddannelser, hvor teknologi og metoder ændrer sig meget hurtigt.

I samarbejde med en række skoler udvikles kompetenceudviklingsforløb, der skal sikre, at faglærernes kompetencer på udvalgte områder er up to date. Forløbene skal udvikles på baggrund af skolernes input til, hvad der er behov for inden for de udvalgte områder.

Uddannelser

 • Endnu ikke afklaret

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Frafaldsindsatser på skoler på baggrund af analyseresultater

Formål med projektet

At udvikle og gennemføre lokale aktiviteter, der bidrager til at reducere frafaldet på uddannelser med relativt højt frafald i samarbejde med skoler gennem en række delprojekter.

Kommende skoleprojekter vil blive udvalgt pba. af indsigter fra resultater fra analysen af frafaldsårsager (2021 projekt). Indsatsen vil blive organiseret med sekretariatet som overordnet tovholder på projektet.

De deltagende skoler skal i samspil med sekretariatet designe og udføre deres projekter efter en indsatsteori. Indsatsteorien er et værktøj, der dels giver brugeren et overblik over projektets fremdrift og retning og tidsplan og dels giver sekretariatet bedre muligheder for at følge projekterne og for at supportere skolernes projektarbejde.

Uddannelser

 • Endnu ikke afklaret

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Frafaldsindsatser på skoler

Formål med projekterne

Techcollege (Data- og kommunikation)

 • Fokus på elever med særlige behov gennem styrkelse af elevernes arbejdsmarkedsparathed, kompetenceudvikling af faglærere samt særlig indsats for at informere virksomheder om muligheden for støtte til elever med særlige behov.

TEC (Flymekaniker)

 • Kvalificering af elevernes uddannelsesvalg før GF2 gennem udvikling af pre- og onboarding-aktiviteter bl.a. quiz og dialogbaseret vejledning ift. de krav og kompetencer uddannelsen kræver.

TEC (Karosseritekniker)

 • Udvikling af systematik og metoder til understøttelse af elevtrivsel og opfølgning på elevers fravær bl.a. selvevalueringsskemaer, klasseaktiviteter, fælles praksis m.m.

Herningsholm (Data- og kommunikation)

 • Udvikling af et koncept for afholdelse af ensartede og systematiske trivselssamtaler med fokus på såkaldte "skyggelever” (ikke støtteberettigede).
 • Løbende trivselsmålinger og samarbejde med TrueNorth om kurser i personlig udvikling

EUC Nordvest (Smed, industritekniker, personvognsmekaniker, data- og kommunikation)

 • Udvikling af arbejdsmarkedsparatheds-forløb gennem bl.a. besøg på virksomheder.
 • Styrkelse af socialt samvær og faglig stolthed gennem afholdelse af Håndværkets Dag, opstartsarrangementer mv.

Campus Bornholm (Smed og personvognsmekaniker)

 • Udvikling af undervisningsmateriale til at gøre grundfagene mere praksisnære.
 • Ansættelse af trivselskonsulent samt udvikling af samtaleskabelon mhp. at understøtte faglighed og trivsel.

Mercantec (Industritekniker, smed, automatik og proces, personvognsmekaniker og data- og kommunikation, elektronik og svagstrøm)

 • Afholdelse af trivselssamtaler
 • Indkøb af digitalt system til løbende trivselsmåling mhp. justering af fremadrettet praksis og forebyggende trivselsarbejde.

Roskilde Tekniske Skoler (Industritekniker, smed, personvognsmekaniker og data- og kommunikation)

 • Udvikling af digital platform med preboardingaktiviteter og indhold fx videoer, informationer mv., der understøtter elevers opstart og overgange.

EUC Sjælland (personvognsmekaniker)

 • Udvikling af aktiviteter og metoder mhp. at gøre undervisningen mere praksisorienteret vha. bl.a. peer-to-peer metode, inddragelse af elever, udendørs undervisning med inddragelse af naturen i eksempler mv.

CELF (Industritekniker, smed, personvognsmekaniker, cykel- og motorcykelmekaniker, automatik- og proces, elektronik- og svagstrøm, data- og kommunikation)

 • Styrket dialog med virksomheder om frafaldstruede lærlinge.
 • Afholdelse af studietur til at styrke social og faglig sammenhængskraft samt gennemførsel af Soft skills-test og opfølgning herpå.

College 360 (Smed)

 • Udvikling af ensartet og systematisk koncept for trivselssamtaler og fraværsindsats.
 • Kompetenceudvikling af lærere ift. elever med særlige behov.

EUC Lillebælt (Smed og personvognsmekaniker)

 • Udvikling af metoder og materialer til at gøre undervisning i grundfagene mere praksisnære.
 • Styrkelse af klassefællesskabet vha. fælles klasseprojekter, fredagscaféer, byggemøder, studieture med virksomhedsbesøg mv.

EUC Nord (Smed og personvognsmekaniker)

 • Kompetenceudvikling af lærere mhp. mere praksisorienteret undervisning.
 • Styrkelse af det trivselsunderstøttende arbejde og udvikling af et buddysystem.

Skive College (Industritekniker, personvognsmekaniker, data- og kommunikation)

 • Ansættelse af personale, der muliggør, at skolehjemmet holder åbent i weekenden, afholdelse af trivselssamtaler samt elevklubber og fritidsaktiviteter på skolehjemmet.

UCRS (Smed og personvognsmekaniker)

 • Udvikling af koncept for systematiske og ensartede trivselssamtaler med fokus på elever i "gråzonen”, der ikke er støtteberettigede samt kompetenceudvikling af lærere.

 

Fagligt udvalg bag projekterne

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Grafisk tekniker og mediegrafiker: Analyse af oplæringsmål

Formål med projektet

Projektet har til formål at afdække, hvilke arbejdsopgaver lærlingene arbejder med i den praktiske oplæring på skolerne. Herunder endvidere at kvalificere oplæringsmålene for mediegrafikeruddannelsen og grafisk teknikeruddannelsen.

Uddannelser

 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

Multimedie integrator og multimedie animator: Fokus på bedre beskæftigelse og kendskab til arbejdsmarkedet

Formål med projektet

Projektet består af en kampagne rettet mod det store antal potentielle virksomheder og elever, som ikke har tilstrækkeligt kendskab til uddannelsen. Formålet er øge kendskabet, øget interesse og forbedre omdømmet af uddannelsen hos virksomhederne. En øget synlighed af uddannelsen er afgørende for at sikre flere lærepladser – både hos virksomheder, der er godkendte til at have lærlinge og ”nye” virksomheder. Der skal produceres materiale, som tager udgangspunkt i erfaringer fra tidligere AUB-projekter målrettet virksomheder og elever på uddannelsen.

Uddannelser

 • Multimedie integrator
  Multimedie animator

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Digital Media

Smed: Analyse af smedefaget - kvalitetssikring og kvalitetsudvikling

Formål

At undersøge udviklingen i forhold til fx arbejdsmetoder og materialer indenfor smedefaget, der er under hastig udvikling.

Analysen skal stille skarpt på udviklingen og hvordan strukturen i uddannelsen bedst imødekommer arbejdsmarkedets behov. Analysen vil senere danne afsæt for udvalgets drøftelser om eventuelle ændringer af uddannelsens struktur og indhold.

Uddannelser

 • Smed

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Teater-, Event- og AV-teknikeruddannelsen: Styrkelsen af kvaliteten

Formål med projektet

Formålet med projektet er at inddrage alle involverede aktører i uddannelsen for dermed at skabe fokus på, hvordan alle led, fra undervisere, skoleledere, lokalt uddannelsesudvalg til skuemestre, kan bidrage til at sikre kvaliteten med udgangspunkt i svendeprøven.

Fagligt udvalg bag projektet

 • Teater-, Event- og AV-teknikeruddannelsens Faglige Udvalg

Teknisk designer: Branding af uddannelsen II

Formålet med projektet

Formålet med projektet er at definere en ny kernefortælling om uddannelsen og igangsætte markedsføring af uddannelsen

Uddannelser

 • Teknisk designer

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen

Teknisk designer: Kvalificering af oplæringsmål

Formålet med projektet

Kvalitetssikre oplæringsmål og godkendelsesprocedure for nye virksomheder samt understøtte kvaliteten i oplæring i virksomheden. Samtidig er formålet at understøtte, at flere lærepladser indgås og at den samlede kvalitet i uddannelsen sikres. 

Uddannelser

 • Teknisk designer

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen

Tværgående projekt: Analyse og tydeliggørelse af potentialer i EUX

Formål med projektet

At undersøge eventuelle muligheder og potentialer ved at justere den nuværende eux-model indenfor det tekniske område mhp. at kvalificere uddannelsen og imødekomme nogle af de barrierer, som læresteder har overfor at antage eux-elever.

Samt at understøtte, at eux’en synliggøres og fremhæves som et attraktivt valg for både lærlinge og læresteder ved i dialog - med særligt erhvervsskoler og læresteder - at imødekomme eventuelle forbehold, samt rydde myter og misforståelser af vejen.

Uddannelser

 • Tværgående med fokus på uddannelser med EUX

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)