Kvalitet og frafald

Mange projekter inden for dette tema handler om at reducere frafald på uddannelserne, f.eks. ved at arbejde med kvaliteten i undervisningen. F.eks. vil nogle af projekterne gøre grundforløbsundervisningen mere håndgribelig, så der er tættere sammenhæng mellem værksteder og klasseværelser. Andre projekter har fokus på sociale aktiviteter og sammenholdet i skolemiljøet eller på at skabe en bedre forventningsafstemning i forbindelse med opstart på uddannelsen.

Nogle af projekterne bliver drevet fra Industriens Uddannelser. Andre af projekterne bliver lokalt funderet på enkelte skoler. Det faglige udvalg sørger her for at binde projektet sammen og sikre en geografisk spredning, så skoler i hele landet kan få udbytte af resultaterne.

Beklædningshåndværker: Analyse af hvordan produktionsprofilens svendeprøve matcher branchens behov

Formål med projektet

Projektets formål er øge kvaliteten på beklædningshåndværkeruddannelsen. Dette gøres igennem interview af 10 virksomheder inden for produktionsprofilen. Fokus i interviewene er at få afklaret om den nuværende svendeprøve på produktionsprofilen dækker branchens behov. 

Uddannelser

 • Beklædningshåndværker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Beklædning

Digital media: Oplæringsvirksomheder

Formål med projektet

Formål: Formålet er at indhente viden, inspiration og gode idéer fra uddannelsens aktører om udviklingsområder inden for:

 • hvordan der fremadrettet kan sikres flere lærepladser på uddannelsen
 • hvilke udviklingsbehov ses aktuelt i uddannelsen
 • hvordan kan indhold og form i markedsføring og kommunikation optimeres, når det skal bruges overfor branchen for at sikre flere interesserede virksomheder deltager aktivt i at uddanne elever inden for uddannelsen.

Udvalget ønsker blandt andet at gennemføre et ”virksomhedsarrangement” for virksomheder for at blive klogere på, hvordan der fremadrettet kan sikres flere lærepladser på uddannelsen, udviklingsbehov, herunder hvilken markedsføring og kommunikation, der skal bruges overfor branchen for at sikre flere interesserede virksomheder.

Uddannelser

 • Digital media

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Digital Media

Film- og tv-produktionstekniker: Kvalificering af oplæringsmål

Formål med projektet

Projektet skal dels undersøge, hvad der får godkendte læresteder til at tage elever og hvad, der afholder ikke godkendte virksomheder fra at blive godkendte læresteder. Ydermere skal undersøgelsen afdække og kvalificere de eksisterende oplæringsmål på film og tv-produktionsteknikeruddannelsen.

Uddannelser

 • Film- og tv-assistent
 • Film- og tv-produktionstekniker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Fagligt udvalg for fotograf, film- og TV-produktionsteknikere samt film- og TV-produktionsassistent

Flere uddannelser: Kvalitetsudvikling af udvalgte uddannelser

Formålet med projektet

Inden for MI´s uddannelsesområde går den teknologiske udvikling hurtigt. Nye arbejdsmetoder, regler, materialer, udvikling i branchestrukturer og den grønne omstilling betyder, at uddannelsernes indhold, svendeprøver mv. skal tilpasses kontinuerligt. Med dette projekt igangsætter MI en række mindre kvalitetsudviklingsprojekter for udvalgte uddannelser for at sikre, at uddannelserne har det rette indhold og den bedst mulige kvalitet.

Uddannelser
 • Flere uddannelser

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Styrke kvalifikationerne hos faglærere

Formål med projektet

At bidrage til opkvalificering af faglærernes kompetencer, så de får bedre muligheder for at følge den teknologiske udvikling og de tilhørende undervisningsmetoder, da flere af MI’s faglige udviklingsgrupper har påpeget, at der er uddannelser, hvor teknologi og metoder ændrer sig meget hurtigt.

I samarbejde med en række skoler udvikles kompetenceudviklingsforløb, der skal sikre, at faglærernes kompetencer på udvalgte områder er up to date. Forløbene skal udvikles på baggrund af skolernes input til, hvad der er behov for inden for de udvalgte områder.

Uddannelser

 • Endnu ikke afklaret

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Frafaldsindsatser på skoler pba. analyseresultater

Formål med projektet

At udvikle og gennemføre lokale aktiviteter, der bidrager til at reducere frafaldet på uddannelser med relativt højt frafald i samarbejde med skoler gennem en række delprojekter.

Kommende skoleprojekter vil blive udvalgt pba. af indsigter fra resultater fra analysen af frafaldsårsager (2021 projekt). Indsatsen vil blive organiseret med sekretariatet som overordnet tovholder på projektet.

De deltagende skoler skal i samspil med sekretariatet designe og udføre deres projekter efter en indsatsteori. Indsatsteorien er et værktøj, der dels giver brugeren et overblik over projektets fremdrift og retning og tidsplan og dels giver sekretariatet bedre muligheder for at følge projekterne og for at supportere skolernes projektarbejde.

Uddannelser

 • Endnu ikke afklaret

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Forprojekt om synliggørelse af valgfrie og uddannelsesspecifikke fag

Formål med projektet

Projektet skal undersøge, om det kan give værdi at udvikle en løsning, som kan synliggøre skolernes udbud af valgfrie, uddannelsesspecifikke fag. Formålet med at synliggøre fagene er, at virksomheder og lærlinge bedre kan få overblik over muligheder for specialisering i uddannelserne, og evt. vælge valgfrie, uddannelsesspecifikke fag på en anden skole end den skole, som de er tilknyttet.

Uddannelser

 • Flere uddannelser

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Understøttelse af ungdomskultur og trivsel på lærepladser

Formål med projektet

Formålet med projektet er at understøtte kvaliteten på en eller flere udvalgte MI-uddannelser og styrke lærlinges trivsel særligt under perioder for oplæring på virksomhederne. Dette skal ske ved at tilbyde oplæringsvirksomheder viden om unge i generation Z og evt. andre unge målgruppers behov og kendetegn. Målet er at understøtte og bygge bro i kulturmødet mellem flere generationer på en arbejdsplads i en oplæringsvirksomhed. Projektet består af en foranalyse, der skal finde virksomheder og afklare de rette kommunikationskanaler, materialepakke med information til virksomheder, samt virksomhedsnetværk. Projektet skal desuden arbejde sammen med en eller flere forskere med viden inden for området.

Uddannelser

 • Flere uddannelser

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

 

Flere uddannelser: Understøttelse og synliggørelse af oplæringsmål

Formål med projektet

Formålet med projektet er todelt: For det første at styrke lærlingenes motivation, progression og trivsel ved at synliggøre oplæringsmålene gennem fysiske materialer og en app-løsning. Dette skal skabe et sammenhængende uddannelsesforløb. For det andet at forbedre viden om oplæringsansvaret, især for nye læresteder, ved at tydeliggøre indholdet i lærlingenes mål og muliggøre tidlig indgriben ved manglende målopfyldelse. Målet er at optimere uddannelseskvaliteten og lette starten for nye læresteder.

Uddannelser

 • Flere uddannelser

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

 

Flere uddannelser: Højne kvaliteten i skolepraktik

Formål med projektet

At facilitere et samarbejde mellem skoleoplæringscentre, der understøtter vidensudveksling og kvalitet i undervisningen, så SKO-elever er bedst muligt stillet ift. til at finde en læreplads eller efterfølgende beskæftigelse.

Uddannelser

 • Flere uddannelser

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Pulje til skoleprojekter for at reducere frafald

Formål med projektet

MI har med 2021-puljen udmøntet midler til lokale skoleforankrede projekter, som sigter mod at reducere frafaldet på en eller flere udvalgte MI-uddannelser herunder data- og kommunikation.
Kort om, hvad de skolerne arbejder med:
Techcollege (Data- og kommunikation)
 • Fokus på elever med særlige behov.
 • Styrkelse af elevernes arbejdsmarkedsparathed
 • Kompetenceudvikling af faglærere
 • Opsøgende indsats ift. at informere virksomheder om muligheden for støtte til elever med særlige behov.
TEC (Flymekaniker)
 • Kvalificering af elevernes uddannelsesvalg før GF2 gennem udvikling af pre- og onboarding-aktiviteter bl.a. quiz og dialogbaseret vejledning ift. de krav og kompetencer uddannelsen kræver.
TEC (Karosseri)
 • Udvikling af systematik og metoder til understøttelse af elevtrivsel og opfølgning på elevers fravær bl.a. selvevalueringsskemaer, klasseaktiviteter, fælles praksis mm.
Herningsholm (Data- og kommunikation)
 • Udvikling af et dialogværktøj for afholdelse af ensartede og systematiske trivselssamtaler med fokus på såkaldte "skyggelever”. Ikke støtteberettigede elever med begyndende mistrivsel.
 • Kompetenceudvikling af faglærere til at understøtte elevers livsduelighed og sårbarhed.
 • Udvikling af beredskabsplan for indsats, når elev i mistrivsel spottes.
 • Ultimo maj 2023 var kun 2/25 droppet fra, hvor frafaldsprocenten tidligere har været helt oppe på 38%
EUC Nordvest (Smed, industritekniker, PV, data- og kommunikation)
 • Udvikling af arbejdsmarkedsparathedsforløb gennem bl.a. besøg på virksomheder i lokalområdet.
 • Styrkelse af det sociale samvær og faglig stolthed gennem afholdelse af ”Håndværkets Dag” i Thisted, opstartsarrangementer mv.
Campus Bornholm (Smed og PV)
 • Udvikling af undervisningsmateriale til at gøre grundfagene mere praksisnære
 • Ansættelse af trivselskonsulent samt udvikling af samtaleskabelon mhp. at understøtte faglighed og trivsel.
Mercantec (Industritekniker, smed, automatik og proces, PV og data- og kommunikation, elektronik og svagstrøm)
 • Opsætning af digital platform til løbende trivselsmåling ”Student Pulse”
 • Data giver skolen mulighed for at forebyggende frafald og identificere elever i mistrivsel eller med behov for hjælp til lærepladssøgning.
 • Skolen har afsluttet sit projekt og fordoblede andelen af elever på data og komm. uddannelsen med en læreplads fra 40-80 %.
Roskilde Tekniske Skoler (Industritekniker, smed, PV og data- og kommunikation)
 • Opsætning af digital platform til pre-boardingforløb, understøttelse af elevers opstart på uddannelserne.
 • Indeholder fx videoer, informationer mv. om opstarten.
EUC Sjælland (PV)
 • Ansættelse af faglig mentor til at understøtte undervisningen kobling mellem teori og praksis samt etablere lektiecafe.
CELF (PV)
 • Styrket dialog med virksomheder om frafaldstruede lærlinge.
 • Afholdelse af studietur til at styrke social og faglig sammenhængskraft samt gennemførsel af Soft skills-test og opfølgning herpå.
College 360 (Smed)
 • Udvikling af undervisningsmetoder til at gøre grundfagsundervisningen mere praksisnær og "smedemotion"
EUC Lillebælt (Smed og PV)
 • Udvikling af metoder og materialer til at gøre undervisning i grundfagene mere praksisnære.
 • Styrkelse af klassefællesskabet vha. fælles klasseprojekter, fredagscaféer, byggemøder, studieture med virksomhedsbesøg mv.
EUC Nord (Smed og PV)
 • Kompetenceudvikling af lærere mhp. mere praksisorienteret undervisning.
 • Styrkelse af det trivselsunderstøttende arbejde og udvikling af et buddysystem.
Skive College (Industritekniker, PV, værktøjsmager)
 • Ansættelse af personale, der muliggør, at skolehjemmet holder åbent i weekenden, afholdelse af trivselssamtaler samt elevklubber og fritidsaktiviteter på skolehjemmet.
UCRS (Smed og PV)
 • Udvikling af koncept for systematiske og ensartede trivselssamtaler med fokus på elever i "gråzonen”, der ikke er støtteberettigede samt kompetenceudvikling af lærere.

Uddannelser

 • Flere uddannelser

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Analyse og tydeliggørelse af potentialer i EUX

Formål med projektet

At undersøge eventuelle muligheder og potentialer ved at justere den nuværende eux-model indenfor det tekniske område mhp. at kvalificere uddannelsen og imødekomme nogle af de barrierer, som læresteder har overfor at antage eux-elever.

Samt at understøtte, at eux’en synliggøres og fremhæves som et attraktivt valg for både lærlinge og læresteder ved i dialog - med særligt erhvervsskoler og læresteder - at imødekomme eventuelle forbehold, samt rydde myter og misforståelser af vejen.

Uddannelser

 • Flere uddannelser med EUX

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Flere uddannelser: Løbende opkvalificering af faglærere

Formålet med projektet

Projektets formål er at afdække behovet for faglærerkompetenceudvikling indenfor MI’s uddannelser, hvor teknologi og metoder udvikler sig hurtigt. Det store samfundsmæssige fokus på bl.a. grøn omstilling er med til at skubbe på en hurtigere teknologiudvikling på industriens arbejdsmarked. Herefter udvikles og iværksættes kompetenceudvikling for udvalgte uddannelser og fagområder. Kompetenceudviklingen kan tage form som faglærerkonferencer, -uddannelser og -workshops, udvikling af undervisningsmaterialer eller evt. netværksdannelser mellem faglærere. Af konkrete indsatser arbejdes der fx:

 • Kompetenceløfte faglærerne på personvognsmekanikeruddannelsen, mhp. at tilegne sig viden og kompetencer til at gennemføre undervisning inden for el- og hybridbiler, højvoltsbatteriteknologi og varmepumpeteknologier
 • Udvikling af undervisningsmaterialer og understøttelse af undervisningskompetencer ifm. udviklingen af nye tværgående grønne fag på hhv. automatik, industritekniker og smedeuddannelsen.

Uddannelser

 • Smed
 • Automatiktekniker
 • Industritekniker
 • Personvognsmekaniker

Fagligt udvalg bag projektet

  • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Grafisk tekniker og mediegrafiker: Analyse af oplæringsmål

Formål med projektet

Projektet har til formål at afdække, hvilke arbejdsopgaver lærlingene arbejder med i den praktiske oplæring på skolerne. Herunder endvidere at kvalificere oplæringsmålene for mediegrafikeruddannelsen og grafisk teknikeruddannelsen.

Uddannelser

 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

Mediegrafiker: Årsmøde

Formål med projektet

Projektet har til formål at styrke samarbejdet mellem skoler, der udbyder mediegrafikeruddannelsen og udvalget, og involvere skolerne i drøftelser om, hvad der kan styrke kvalitet i uddannelsen i forhold til følgende:

 • Sikre en ensartethed i kvaliteten af undervisningen
 • Afvikling og udvikling af DM i Skills
 • Drøftelse af fag og struktur i uddannelsen.

Uddannelser

 • Mediegrafiker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Grafisk Uddannelsesudvalg

Multimedie integrator og multimedie animator: Fokus på bedre beskæftigelse og kendskab til arbejdsmarkedet

Formål med projektet

Projektet består af en kampagne rettet mod det store antal potentielle virksomheder og elever, som ikke har tilstrækkeligt kendskab til uddannelsen. Formålet er øge kendskabet, øget interesse og forbedre omdømmet af uddannelsen hos virksomhederne. En øget synlighed af uddannelsen er afgørende for at sikre flere lærepladser – både hos virksomheder, der er godkendte til at have lærlinge og ”nye” virksomheder. Der skal produceres materiale, som tager udgangspunkt i erfaringer fra tidligere AUB-projekter målrettet virksomheder og elever på uddannelsen.

Uddannelser

 • Multimedie integrator
  Multimedie animator

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Digital Media

Smed: Analyse af smedeuddannelsen - kvalitetssikring og kvalitetsudvikling

Formål med projektet

At undersøge udviklingen i forhold til fx arbejdsmetoder og materialer indenfor smedefaget, der er under hastig udvikling.

Analysen skal stille skarpt på udviklingen og hvordan strukturen i uddannelsen bedst imødekommer arbejdsmarkedets behov. Analysen vil senere danne afsæt for udvalgets drøftelser om eventuelle ændringer af uddannelsens struktur og indhold.

Uddannelser

 • Smed

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Smed og personvognsmekaniker: Udvikling af læremidler

Formål med projektet

At understøtte kvalitet i undervisningen på først og fremmest smede- og sekundært personvognsmekanikeruddannelse gennem central udvikling af læremidler af forskellig slags. Herudover at de udviklede materialer også implementeres og tages i brug ude på skolerne.
Projektet tager afsæt i MI's 2021-projekt Forundersøgelse af behovet for at understøtte kvalitet i uddannelser via central udvikling af undervisningsmaterialer til GF2 og der skal i projektet udvikles læremidler til understøttelse af skolernes undervisning i grundfagene og/eller den fagfaglige undervisning på uddannelsernes GF2.

Uddannelser

 • Smed
 • Personvognsmekaniker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Teknisk designer: Branding af uddannelsen II

Formålet med projektet

Formålet med projektet er at definere en ny kernefortælling om uddannelsen og igangsætte markedsføring af uddannelsen

Uddannelser

 • Teknisk designer

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer

Teknisk designer: Kvalificering af oplæringsmål

Formålet med projektet

Kvalitetssikre oplæringsmål og godkendelsesprocedure for nye virksomheder samt understøtte kvaliteten i oplæring i virksomheden. Samtidig er formålet at understøtte, at flere lærepladser indgås og at den samlede kvalitet i uddannelsen sikres. 

Uddannelser

 • Teknisk designer

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer 

Teknisk designer: Tillæg til frafaldsanalyse

Formålet med projektet

Udvalget har med det afsluttede projekt Frafaldsanalyse fra 2021-bevillingen fået udarbejdet en analyse af frafaldsmønstre og årsager på uddannelsen. Ifm. præsentation af analysens resultater havde udvalget flere spørgsmål til både datasættet og de frafaldsmønstre, der viste sig.

Formålet med dette projekt er derfor at få yderligere belyst disse spørgsmål gennem en række delanalyser. Udvalget ønsker efterfølgende at gå i dialog med skoler om den samlede analyses resultater. Dette med henblik på at samarbejde om udvikling af indsatser, der kan forhindre frafald og understøtte kvalitet på uddannelsen.

Uddannelser

 • Teknisk designer

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer 

Teater- event- og av-tekniker: Styrkelse af kvaliteten i uddannelserne

Formålet med projektet

Projektet er en forlængelse af et projekt af samme navn, som udvalget påbegyndte med 2021-bevillingen. Den samlede indsats har bestået af et projektforløb med inddragelse af alle aktører i uddannelsen for dermed at skabe fokus på, hvordan alle led, fra undervisere, skoleledere, lokalt uddannelsesudvalg til skuemestre og fagligt udvalg kan bidrage til at sikre kvaliteten med udgangspunkt i svendeprøven. 

Uddannelser

 • Teater- event- og av-tekniker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Teater-, Event og AV-teknikeruddannelsens Faglige Udvalg

Teater- event- og av-tekniker: Kvalitetsudvikling af svendeprøver

Formålet med projektet

Formålet er at højne kvaliteten i svendeprøverne på uddannelsen. Det vil vi blandt andet nå ved at udvikle en svendeprøve opgavebank, så alle svendeprøveopgaverne nemt kan deles mellem skolerne og har den samme kvalitet.

Desuden er målet, at alle eleverne på uddannelsen – uanset skole og geografi – stilles over for de samme krav og rammer ifm. opgaverne til svendeprøven. Desuden er målet, at udvalget og skolerne nemmere kan have løbende dialog ifm. opfølgning, evaluering, og revision af svendeprøveopgaver fremadrettet. Desuden sikrer vi, at svendeprøve opgaverne ikke bliver hverken skole eller person afhængige. I sidste ende er målet, at alle elevers retssikkerhed ifm. den afsluttende prøve (svendeprøve) - uanset skole og geografi – sikres bedst muligt.

Uddannelser

 • Teater- event- og av-tekniker

Fagligt udvalg bag projektet

 • Teater-, Event og AV-teknikeruddannelsens Faglige Udvalg

Webudvikler: Bedre kommunikation

Formål med projektet

Formålet med aktiviteten er at styrke indholdet i uddannelser, så eleverne på webudvikler uddannelsen bliver bedre klar til beskæftigelse efter uddannelsen, og virksomhederne bliver mere opmærksomme på den potentielle arbejdskraft, som de uddannede webudviklere kan være for virksomhederne.

Udvalget planlægger blandt andet at understøtte dette formål gennem øget brug af Virksomhedsforlagt undervisning (herfra VFU) i virksomhederne. Indsatsen skal sikre en bedre kobling til virksomhederne under uddannelsen for skoler og elever. Aktiviteten skal derudover gøre uddannelsen mere attraktiv at søge for egnede elever, der har interesse for uddannelsesområdet.

Uddannelser

 • Webudvikler

Fagligt udvalg bag projektet

 • Det Faglige Udvalg for Digital Media